Ordynacja wyborcza NSZZ Solidarność 2. - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”
ORDYNACJA WYBORCZA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku.
Ordynacja reguluje zasady:

tworzenia zakładowych komisji wyborczych
tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
porządku posiedzeń wyborczych
zgłaszania kandydatów
przeprowadzania wyborów poza zebraniem
tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty
Deklaracja programowa solidarności
strona 2 z 4
Rozdział VI

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW KOMISJI WYDZIAŁOWEJ, ODDZIAŁOWEJ, PODZAKŁADOWEJ LUB KOŁA

§ 47

Do wyborów przewodniczącego i pozostałych członków komisji wydziałowej lub przewodniczącego koła i pozostałych członków komisji koła, do których nie stosuje się wymogów § 33 ust. 2, stosuje się odpowiednio postanowienia Uchwały nr 1 XIX KZD oraz rozdziałów III, IV i VII Ordynacji.  
§ 48

Wybory w organizacjach wydziałowych lub kołach mogą być jednocześnie wyborami na listy cząstkowe, zgodne z § 5 Uchwały nr 1 XIX KZD i § 35 Ordynacji.
§ 49

Wybory, o których mowa w §§ 47 i 48, odbywają się w terminie uzgodnionym z komisją zakładową, tymczasową komisją zakładową lub zakładową komisją wyborczą.
Rozdział VII

WYBORY POZA ZEBRANIEM (Z URNĄ)

 
§ 50

Postanowienia rozdziału VII dotyczą zasad wyborczych władz organizacji zakładowej. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do wyboru władz innych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku (organizacji międzyzakładowej i ZOK) oraz niższych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w innym regionie niż ich macierzysta podstawowa jednostka organizacyjna Związku, z zastrzeżeniem § 51 ust. 3.
§ 51

 1. Zarząd regionu lub uprawniona przez niego do tych czynności regionalna komisja wyborcza, w szczególnych przypadkach, np. gdy specyfika zakładu pracy uniemożliwia zwołanie zakładowego zebrania członków lub delegatów, może wydać zgodę na przeprowadzenie wyborów poza posiedzeniem zakładowego zebrania członków lub delegatów na wymienione w § 9 Ordynacji funkcje związkowe, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Ordynacji.
 2. W szczególnych przypadkach – za zgodą zarządu regionu lub uprawnionej przez niego regionalnej komisji wyborczej – wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady oraz sposób przeprowadzania wyborów w tym trybie określa uchwała Komisji Krajowej.
 3. Decyzję wyrażającą zgodę na przeprowadzenie wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów oraz władz niższych jednostek organizacyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku z zastosowaniem postanowień niniejszego rozdziału Ordynacji podejmuje odpowiednia komisja zakładowa.
 4. Wybory poza posiedzeniem zakładowego zebrania członków lub delegatów bez zgody zarządu regionu lub uprawnionej przez niego regionalnej komisji wyborczej,  z wyjątkiem postanowień ust. 3, nie mogą być uznane za ważne.  
§ 52

Wybory przewodniczącego komisji zakładowej, pozostałych członków komisji zakładowej, zakładowej komisji rewizyjnej, elektorów lub delegatów na walne zebranie delegatów regionu, o których mowa w rozdziale VIII §§ 7277 oraz delegatów do sekcji branżowej, po spełnieniu warunku § 81, dokonuje się poza posiedzeniem zakładowego zebrania członków lub delegatów.  
§ 53

W przypadku braku możliwości odbycia zakładowego zebrania członków lub delegatów uchwałę o przystąpieniu do regionalnej sekcji branżowej podejmuje się w drodze referendum poprzedzającego wybór delegatów do sekcji. Wynik referendum, gdy udział w nim wzięła co najmniej połowa członków organizacji zakładowej, a większość z biorących udział  w referendum wypowiedziała się za przystąpieniem do sekcji, upoważnia organizację zakładową do wyboru delegatów na WZD sekcji lub kongres sekretariatu.
§ 54

Liczbę członków komisji zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej proponuje komisja zakładowa kończąca kadencję lub tymczasowa komisja zakładowa. Liczbę członków komisji zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej ustala się w drodze głosowania (referendum) zgodnie z §§ 33 i 38. Wynik głosowania jest ważny, gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków organizacji zakładowej. Wynik ustala się zwykłą większością głosów.  
§ 55

Klucz liczbowy do wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu oraz delegatów do sekcji branżowej lub sekretariatu branżowego określają odpowiednio zarząd regionu oraz rada sekcji lub sekretariatu (§§ 73 i 81).  
   
§ 56

W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję wyborczą liczącą nie mniej niż trzech członków. Decyzję w tej sprawie, określając zarazem liczebność komisji wyborczej, podejmuje komisja zakładowa kończąca kadencję lub tymczasowa komisja zakładowa.
§ 57

Zadaniem komisji wyborczej jest:
 1. poinformowanie członków danej jednostki organizacyjnej Związku o przeprowadzanych wyborach, zasadach wyborczych oraz kalendarium wyborczym w taki sposób, by informacja dotarła do wszystkich członków (np. na tablicach informacyjnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych zakładu pracy zatrudniających członków danej jednostki organizacyjnej Związku),
 2. zbieranie pisemnych zgłoszeń kandydatów na poszczególne funkcje we władzy wykonawczej i kontrolnej oraz pisemnych zgłoszeń wraz z ankietami osobowymi kandydatów na delegatów lub elektorów na walne zebranie delegatów regionu i sekcji lub sekretariatu branżowego, o ile członkowie Związku tak zadecydują (§§ 52 i 53), przez okres nie krótszy jednak niż 7 dni, licząc od dnia poinformowania członków Związku o wyborach,
 3. sporządzenie list kandydatów na poszczególne funkcje związkowe, wywieszenie tych list na tablicach informacyjnych, co najmniej na trzy dni robocze przed terminem wyborów. W razie zastrzeżeń do kandydata lub kandydatów komisja wyborcza niezwłocznie informuje o tych zastrzeżeniach wszystkich członków danej jednostki organizacyjnej Związku,
 4. sporządzenie kart do głosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów na poszczególne funkcje związkowe. Kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów na kartkach do głosowania jest alfabetyczna,
 5. przygotowanie urny wyborczej, którą należy komisyjnie zaplombować,
 6. sporządzenie listy osób uprawnionych do głosowania, czyli wszystkich członków danej jednostki organizacyjnej i wyznaczenie godzin i miejsc lub miejsca wystawienia urny we wcześniej uzgodnionym terminie wyborów,
 7. powołanie komisji skrutacyjnej w liczbie nie mniejszej niż trzech członków. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić członkowie komisji wyborczej,
 8. przeprowadzenie wyborów. Przy wystawionej urnie musi być przez cały czas co najmniej dwóch członków komisji skrutacyjnej.  
§ 58

Kandydatów zgłasza się na piśmie. Pisemne zgłoszenie musi zawierać dane osobowe kandydata, funkcję związkową, na którą jest zgłaszany, podpis zgłaszającego oraz zgodę kandydata na kandydowanie. Do pisemnego zgłoszenia na delegatów lub elektorów na walne zebranie delegatów regionu i sekcji lub sekretariatu branżowego musi być dołączona ankieta osobowa kandydata. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.  
§ 59

Kandydatem do władz danej jednostki organizacyjnej Związku może być każdy członek tej jednostki organizacyjnej. Kandydaci zajmujący stanowiska wymienione w § 47 ust 3, 5 i 7 Statutu, przed wpisaniem ich na listę kandydatów muszą złożyć pisemne oświadczenie,  w którym stwierdzą, że w przypadku wybrania ich do władz związkowych zrezygnują z dotychczas zajmowanych stanowisk (funkcji).
§ 60

Jeżeli w trakcie przyjmowania wniosków okaże się, że członek komisji skrutacyjnej wyraził zgodę na kandydowanie do władz związkowych, musi on zrezygnować z prac w tej komisji,  a na jego miejsce należy wybrać innego członka komisji skrutacyjnej.
§ 61

 1. Głosowania są tajne.
 2. Każdy z głosujących potwierdza własnoręcznym podpisem fakt otrzymania karty do głosowania oraz fakt oddania głosu, tj. wrzucenia karty do urny.
 3. Wymiana źle wypełnionej kartki do głosowania może nastąpić na zasadzie określonej  w § 20 Ordynacji.
§ 62

Wybory są ważne, jeżeli uczestniczyła w nich co najmniej połowa członków danej jednostki organizacyjnej Związku, z uwzględnieniem postanowień § 19.
§ 63

Głosować należy na tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych przewidzianych do obsadzenia w wyborach. Głosowanie na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu. Nazwiska osób nieumieszczone na listach kandydatów nie mogą być wpisane na karty wyborcze. Wpisanie takiego nazwiska powoduje unieważnienie głosu.  
§ 64

Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza sporządza protokół sumujący liczbę członków Związku, którzy wzięli udział w wyborach. Protokół sporządza się na podstawie podpisów umieszczonych na liście uprawnionych do głosowania, to jest wszystkich członków danej jednostki organizacyjnej.  
§ 65

Komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania przekazuje komisji skrutacyjnej urnę z głosami.
§ 66

Komisja skrutacyjna oblicza wyniki głosowania i sporządza protokół, szeregując kandydatów według liczby oddanych głosów ważnych, zaczynając od kandydata, który tych głosów otrzymał najwięcej.  
§ 67

 1. Wybrani do władz związkowych zostają ci kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
     1) zdobędą ponad połowę ważnych głosów,
     2) znajdują się na liście sporządzonej po wyborach przez komisję skrutacyjną na miejscu nie dalszym niż liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia funkcji związkowej (miejsca mandatowe), o którą kandydat się ubiegał.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 21 ust. 2 postępowanie jest analogiczne.
§ 68

 1. Drugą turę wyborów zarządza się, jeżeli:
     1) żaden z kandydatów na funkcję przewodniczącego komisji zakładowej nie uzyskał ponad połowy oddanych ważnych głosów,
     2) w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich funkcji, ponieważ nie wszyscy kandydaci zdobyli odpowiednią liczbę ważnych głosów.
 2. W drugiej lub kolejnej turze wyborów biorą udział kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
     1) brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
     2) uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy czym do następnej tury przechodzą kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczającej dwukrotności nieobsadzonych miejsc mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni przechodzą do następnej tury głosowań.
 3. W sytuacjach wątpliwych stosuje się analogicznie § 23 ust. 2.
§ 69

 1. Wybory poza zebraniem można przeprowadzić metodą umożliwiającą przeprowadzenie odpowiednich głosowań na jednej kartce. Warunkiem takiego głosowania jest oświadczenie kandydatów na poszczególne funkcje, że w przypadku nieuzyskania mandatu na funkcję, o którą się ubiegają, nie zamierzają kandydować na inne funkcje we władzach tej organizacji.
 2. Jeśli wybory prowadzone tą metodą nie dadzą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić następną turę głosowania.
 
§ 70

 1. Po zakończeniu wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół z wynikami wyborów.
 2. Komisja wyborcza zabezpiecza protokoły komisji wyborczej, komisji skrutacyjnej, listę uprawnionych do głosowania wraz z podpisami i karty wyborcze oraz kopie ogłoszeń wyborczych z tablic informacyjnych.  
 
§ 71

Komisja wyborcza informuje członków Związku o wynikach wyborów oraz przekazuje kopie protokołów do regionalnej komisji wyborczej.  
Rozdział VIII

WYBORY DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW REGIONU
§ 72

Wybory delegatów na walne zebranie delegatów regionu ogłasza zarząd regionu, powierzając kierowanie wyborami powołanej przez siebie regionalnej komisji wyborczej.
§ 73

Zarząd regionu podejmuje uchwałę o obowiązującym na czas kadencji kluczu liczbowym, określającym tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZD regionu od liczby członków Związku w okręgu wyborczym. Powyższa uchwała musi określać:
 
 1. liczbę członków Związku (rozpoczętą lub pełną) przypadającą na każdy mandat delegata z uwzględnieniem punktu 2;
 2. minimalną wielkość okręgu wyborczego przez określenie minimalnej liczby członków Związku tworzących okręg. Minimalna wielkość okręgu nie może być mniejsza niż połowa (50%) liczby członków Związku przypadających na jeden mandat delegata określonej w punkcie 1;
 3. klucz liczbowy, według którego wybierani będą elektorzy na zebrania wyborcze  w okręgach łączonych. Klucz liczbowy jest jednakowy dla całego regionu;
 4. terminy rejestracji przez regionalną komisję wyborczą protokołów z wyborów elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych oraz protokołów z wyborów delegatów na walne zebranie delegatów regionu. Termin rejestracji protokołów  z wyboru elektorów, o których mowa wyżej, powinien być krótszy, o co najmniej 14 dni od terminu rejestracji protokołów z wyboru delegatów na WZD regionu.  
§ 74

 1. Delegatów na walne zebranie delegatów regionu wybiera się w okręgu naturalnym lub okręgu łączonym.
 2. Okręg wyborczy naturalny stanowi podstawowa jednostka organizacyjna Związku lub zarejestrowana w danym regionie niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej, zarejestrowanej w innym regionie, której liczba członków jest nie mniejsza od minimalnej wielkości okręgu, określonej przez zarząd regionu (§ 73 pkt 2).
 3. Okręg wyborczy łączony tworzą podstawowe jednostki organizacyjne Związku lub zarejestrowane w danym regionie niższe jednostki organizacyjne podstawowych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w innych regionach, które nie spełniają warunków określonych w § 73 pkt 2, a przez połączenie osiągają co najmniej minimalną wielkość okręgu wyborczego. W skład okręgu łączonego nie mogą wchodzić jednostki organizacyjne Związku spełniające warunki okręgu naturalnego.
 4. Wyboru delegatów, o którym mowa w ust. 1, w okręgu naturalnym dokonuje odpowiednio:
     1) zakładowe zebranie członków lub delegatów,
     2) zakładowe koordynacyjne zebranie delegatów,
     3) zebranie członków lub delegatów zarejestrowanej w danym regionie niższej jednostki organizacyjnej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 5. Wyboru delegatów, o którym mowa w ust. 1, w okręgu łączonym dokonuje, spośród siebie, zebranie elektorów reprezentujących organizacje wymienione w ust. 3, którzy zostali wybrani przez zebranie członków lub delegatów tych organizacji.
§ 75

Utworzenie okręgów wyborczych łączonych następuje po uprzednim zarejestrowaniu  w regionalnej komisji wyborczej protokołów z wyborów elektorów:
 1. w drodze dobrowolnego porozumienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do tworzenia okręgu łączonego. Porozumienie to wymaga pisemnego zgłoszenia tego faktu w regionalnej komisji wyborczej w terminie określonym przez zarząd regionu lub regionalną komisję wyborczą,
 2. na podstawie decyzji regionalnej komisji wyborczej po upływie terminu wymienionego w punkcie 1.
§ 76

 1. W okręgu wyborczym łączonym wybory delegatów na walne zebranie delegatów regionu przeprowadza wybrana przez elektorów komisja skrutacyjna.
 2. Wyboru lub odwołania elektorów na zebranie wyborcze w okręgu wyborczym łączonym oraz delegatów na walne zebranie delegatów regionu dokonuje się na zasadach określonych w Uchwale nr 1 XIX KZD oraz w rozdziale III Ordynacji z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału.
§ 77

 1. Organizacja wydziałowa zarejestrowana w innym regionie niż podstawowa jednostka organizacyjna, której jest częścią, uprawniona jest do wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu, w którym jest zarejestrowana, po spełnieniu następujących warunków:
     a) regulamin określający wewnętrzną strukturę podstawowej jednostki organizacyjnej Związku przewiduje wybór delegatów na WZD regionu przez wydziałowe zebranie członków (delegatów) w regionie, w którym jest zarejestrowana;
     b) władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku zgłosiła regionalnej komisji wyborczej decyzję o wyborach delegatów na WZD regionu w innych regionach wraz z wykazem organizacji wydziałowych zarejestrowanych  w innych regionach oraz liczbą zrzeszonych w nich członków Związku.
 2. Do liczby członków Związku podstawowej jednostki organizacyjnej Związku uprawnionych do wyboru delegatów na WZD regionu nie wlicza się liczby członków wszystkich organizacji wydziałowych stanowiących okręgi wyborcze w innych regionach.
 3. Delegaci na zebranie delegatów podstawowej jednostki organizacyjnej Związku reprezentujący organizacje wydziałowe stanowiące okręgi wyborcze w innych regionach nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego przy dokonywaniu wyborów delegatów na WZD regionu przez zakładowe zebranie delegatów. W tym głosowaniu liczba uprawnionych do udziału w zakładowym lub międzyzakładowym zebraniu delegatów pomniejszona jest o liczbę delegatów, o których mowa wyżej.
 4. Organizacje wydziałowe, o których mowa wyżej, działające na terenie jednego regionu stanowią jeden okręg wyborczy uprawniony do wyboru delegatów na WZD regionu lub elektorów, o których mowa w § 74 ust. 5.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące organizacji wydziałowych stosuje się odpowiednio przy wyborze delegatów na WZD regionu przez organizacje oddziałowe, podzakładowe oraz organizacje zakładowe będące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi ZOK.
       
§ 78

 1. Regionalna komisja wyborcza, weryfikując dokumenty z wyboru na funkcję delegata na walne zebranie delegatów regionu, sprawdza także ankietę osobową kandydata. Brak czytelnie wypełnionej i podpisanej ankiety osobowej uniemożliwia stwierdzenie ważności wyboru na funkcję delegata na walne zebranie delegatów regionu.
 2. Nie ma wymogu ponownego wypełniania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje się na więcej niż jedną funkcję, wymienioną w ust. 1 Uchwały KK nr 11/09 z późniejszymi zmianami. W takim przypadku wystarcza potwierdzenie przez odpowiednio RKW lub KKW, że kandydat wypełnił już ankietę i jest ona w zasobach RKW lub KKW.
 3. Regionalna komisja wyborcza prowadzi rejestr delegatów na WZD regionu, sporządza protokół ustalający liczbę uprawnionych do udziału w WZD regionu delegatów. Liczba ta stanowi podstawę do ustalenia prawomocności obrad WZD regionu.  
Rozdział IX

WYBORY DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW SEKCJI  
LUB KONGRES SEKRETARIATU BRANŻOWEGO
§ 79

 1. Przepisy tego rozdziału dotyczą tylko tych organizacji zakładowych oraz niższych jednostek organizacyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z postanowieniami § 27 ust.1 pkt 2 Statutu, których władza stanowiąca podjęła uchwałę o złożeniu akcesu do branżowej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Decyzję o przystąpieniu do branżowej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje stosowną uchwałą władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. W przypadku gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej branży, dopuszczalne jest przystąpienie bezpośrednio do sekcji krajowej, o ile regulamin tej sekcji dopuszcza taką możliwość.
 4. W przypadku gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej branży, dopuszczalne jest przystąpienie bezpośrednio do regionalnego sekretariatu branżowego, o ile regulamin tego sekretariatu dopuszcza taką możliwość.
 5. Niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych nienależących do żadnej regionalnej lub krajowej sekcji branżowej mogą należeć do różnych sekcji branżowych, lecz każda z niższych jednostek organizacyjnych może należeć tylko do jednej sekcji branżowej. Uchwałę w tej sprawie podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
§ 80

Termin wyborów delegatów na walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu ustala rada sekcji lub sekretariatu, zgodnie z kalendarzem wyborczym uchwalonym przez Komisję Krajową.
§ 81

Rada sekcji lub sekretariatu podejmuje uchwałę o obowiązującym na czas kadencji kluczu liczbowym, określającym tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZD sekcji lub kongres sekretariatu od liczby członków Związku w okręgu wyborczym. Powyższa uchwała musi ujmować:
 1. liczbę członków Związku (rozpoczętą lub pełną) przypadającą na każdy mandat delegata z uwzględnieniem punktu 2,
 2. minimalną wielkość okręgu wyborczego poprzez określenie minimalnej liczby członków Związku tworzących okręg. W branżowych jednostkach organizacyjnych minimalna wielkość okręgu może być mniejsza niż połowa liczby członków Związku przypadających na jeden mandat delegata.
§ 82

 1. Zakładowe zebranie członków lub delegatów, a w niższych jednostkach podstawowych jednostek organizacyjnych Związku odpowiednia władza stanowiąca, zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 7 Statutu, wybiera delegatów na walne zebranie delegatów sekcji według zasad określonych przez radę sekcji w § 81.
 2. W przypadku regionalnego sekretariatu branżowego bezpośrednio zrzeszającego organizacje zakładowe oraz niższe jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, władza stanowiąca tych jednostek wybiera delegatów na kongres sekretariatu według zasad określonych przez radę sekretariatu w § 81.
 3. Funkcję delegata można pełnić będąc zarazem członkiem władz związkowych wszystkich szczebli (komisja zakładowa, zarząd regionu, rada sekcji lub sekretariatu, Komisja Krajowa i odpowiednio komisje rewizyjne).
§ 83

 1. Wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionalnej sekcji lub na walne zebranie delegatów krajowej sekcji, jeżeli organizacja zakładowa lub niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej Związku należy do niej bezpośrednio, dokonuje się analogicznie jak delegatów na walne zebranie delegatów regionu.
 2. Regionalna komisja wyborcza weryfikując dokumenty z wyboru na funkcję delegata na walne zebranie delegatów lub kongres branżowej oraz problemowej jednostki organizacyjnej Związku, sprawdza także ankietę osobową kandydata. Brak czytelnie wypełnionej i podpisanej ankiety osobowej uniemożliwia stwierdzenie ważności wyboru na funkcję delegata na walne zebranie delegatów lub kongres branżowej oraz problemowej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Nie ma wymogu ponownego wypełniania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje się na więcej niż jedną funkcję, wymienioną w ust. 1 Uchwały KK nr 11/09 z późniejszymi zmianami. W takim przypadku kandydat zobowiązany jest posiadać przy sobie, potwierdzoną przez RKW, kopię ankiety osobowej.   
Rozdział X

REGIONALNA KOMISJA WYBORCZA
§ 84

 1. Zarząd regionu pod koniec bieżącej kadencji ma obowiązek zorganizowania wyborów statutowych władz Związku w regionie. W tym celu zarząd regionu powołuje regionalną komisję wyborczą, wskazując jej przewodniczącego.
 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami RKW bieżącą działalnością RKW kieruje jej prezydium. Prezydium RKW tworzą przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków RKW, w tym jego zastępca lub zastępcy oraz sekretarz.
 3. RKW pełni swoje funkcje przez okres kadencji.
 4. RKW może powołać spoza swojego składu pełnomocników do nadzorowania zebrań wyborczych.
§ 85

 1. Do zadań RKW należy:
     1) nadzorowanie, czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,  o których mowa w ust. 2. Członek lub pełnomocnik RKW w trakcie nadzorowania wyborów ma prawo:
        a) zwrócić uwagę na niezgodność czynności wyborczych z prawem wewnątrzzwiązkowym, mogących stanowić podstawę do unieważnienia wyborów,
        b) bezpośredniej kontroli czynności wyborczych przeprowadzanych na zebraniach, w tym pracy  komisji mandatowo-wyborczej i skrutacyjnej,
     2) weryfikowanie wyborów, o których mowa w ust. 2, zgodnie z §86,
     3) rejestrowanie i wyznaczanie okręgów wyborczych zgodnie z postanowieniami §75 pkt 2,
     4) ustalanie kalendarza wyborczego w regionie,
     5) prowadzenie rejestru wszystkich prawomocnie wybranych delegatów i elektorów:
         -  na WZD regionu,
         -  WZD sekcji, kongres sekretariatu branżowego i problemowego.
  Warunkiem umieszczenia w w/w rejestrze jest przekazana do RKW wypełniona i podpisana ankieta osobowa. W przypadku, gdy kandyduje się na więcej niż jedną funkcję, wymienioną w ust. 1 uchwały KK nr 11/09 z późniejszymi zmianami, wystarcza posiadanie przy sobie potwierdzonej przez RKW kopii ankiety osobowej,
     6) po otrzymaniu oryginału ankiet, o których mowa w pkt. 5, niezwłoczne przekazanie ich w formie elektronicznej (ankiety w formie pisemnej powinny być przez RKW zeskanowane) do Komisji Krajowej, ankiety osobowe przewodniczących podstawowych jednostek organizacyjnych Związku pozostają wyłącznie w RKW,
     7) niezwłoczne przekazywanie organizacjom, o których mowa w ust. 2 pkt 1), pkt 2), i odpowiednio ich organizacjom nadrzędnym decyzji dotyczącej weryfikacji przeprowadzonych wyborów,  
     8) niezwłoczne przekazywanie WZD sekcji lub kongresowi sekretariatu decyzji dotyczącej weryfikacji wyborów na WZD sekcji lub kongres sekretariatu  i odpowiednio protokołu z ustaleń wyborów delegatów,
     9) nadzór nad wydawaniem mandatów delegatom na WZD regionu, sekcji lub  kongresu,
     10) prowadzenie rejestru zgłoszonych pisemnie kandydatów do władz regionalnych i przekazanie tych rejestrów komisji mandatowo-wyborczej WZD regionu lub sekcji, lub kongresu,
     11) składanie sprawozdania ze swojej działalności WZD regionu.
 2. RKW nadzoruje wybory władz związkowych:
     1) w organizacjach zakładowych,
     2) w organizacjach wydziałowych, oddziałowych oraz podzakładowych zarejestrowanych w regionie,
     3) w regionalnych branżowych jednostkach organizacyjnych,  oraz nadzoruje wybory delegatów:
        1) na zakładowe zebranie delegatów z organizacji, o których mowa w punkcie 2, i delegatów na zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów,
        2) na walne zebranie delegatów regionu,
        3) do władzy stanowiącej branżowych jednostek organizacyjnych Związku.
§ 86

 1. RKW na swoim posiedzeniu:
     1) rozpatruje, w terminie 30 dni od daty ich wpływu, zastrzeżenia zgłoszone  w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyborów, dotyczące wyborów  w organizacjach, o których mowa w § 85 ust 2 pkt 1) lub ich niższych jednostkach organizacyjnych, oraz pozostałych wyborów, o których mowa  w § 85 ust. 2,
     2) dokonuje niezwłocznie weryfikacji wyborów, o których mowa w § 85 ust 2, na podstawie posiadanych informacji oraz protokołów, o których mowa w § 9 Uchwały nr 1 XIX KZD, i podejmuje decyzję:
        a) o ważności przeprowadzonych wyborów albo
        b) o nieważności przeprowadzonych wyborów, wraz z uzasadnieniem,
     3) decyzja o nieważności przeprowadzonych wyborów, podjęta z inicjatywy RKW w późniejszym czasie, po decyzji o ważności wyborów, na skutek powzięcia informacji o istotnym złamaniu przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, o którym nie było wiedzy w momencie stwierdzania ważności przeprowadzonych wyborów, musi zawierać stwierdzenie o uchyleniu decyzji,  o której mowa w pkt 2) ppkt. a) oraz szczegółowe uzasadnienie decyzji,
     4) na wniosek komisji zakładowej lub zakładowej komisji wyborczej podejmuje decyzję o przekształceniu, w trakcie trwania kadencji, zebrania członków w zebranie delegatów w drodze przeprowadzenia wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów, zgodnie z Rozdziałem II Ordynacji wyborczej.
 2. Nieprzekazanie do RKW, w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyborów protokołów, o których mowa w § 9 Uchwały nr 1 XIX KZD,  przez komisję zakładową lub zakładową komisję wyborczą stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności przeprowadzonych wyborów. Powyższa zasada dotyczy również organizacji, o których mowa w § 85 ust. 2 pkt 2.
 3. W celu weryfikacji wyborów RKW ma ponadto prawo wglądu do wszystkich dokumentów lub kart do głosowania, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio (np. wybory delegatów na ZZD) nadzorowanych wyborów i sprawdzenia ich zgodności z prawem wewnątrzzwiązkowym, w szczególności Ordynacją Wyborczą.  
   
§ 87

 1. Od decyzji RKW dotyczącej wyborów na szczeblu zakładowym z zastrzeżeniem ust. 2 oraz na szczeblu regionalnych branżowych jednostek organizacyjnych przysługuje,  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji RKW, odwołanie do zarządu regionu, który po rozpatrzeniu odwołania może zaskarżoną decyzję RKW utrzymać w mocy lub zmienić. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
 2. Od decyzji RKW dotyczących wyborów delegatów WZD regionu oraz WZD sekcji krajowej przysługuje, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji RKW, za pośrednictwem zarządu regionu, odwołanie do Krajowej Komisji Wyborczej, która po rozpatrzeniu odwołania może zaskarżoną decyzję RKW utrzymać w mocy lub zmienić.
 3. Od decyzji KKW, o której mowa w ust. 2, przysługuje, w terminie 14 dniu od daty otrzymania decyzji KKW, odwołanie do Komisji Krajowej, która po rozpatrzeniu odwołania może zaskarżoną decyzję KKW utrzymać w mocy lub zmienić. Decyzja Komisji Krajowej jest ostateczna.
CZĘŚĆ II

Wybory władz regionalnych
 
Rozdział XI
 
PORZĄDEK POSIEDZEŃ WYBORCZYCH WALNYCH ZEBRAŃ DELEGATÓW REGIONU
 
§ 88

 1. Walne zebranie delegatów regionu wybiera kolejno:
     1) przewodniczącego zarządu regionu,
     2) pozostałych członków zarządu regionu wybieranych przez WZD regionu,  3) członków regionalnej komisji rewizyjnej.
 2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością. Oznacza to, że niedokonanie wyboru przewodniczącego zarządu regionu uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów, a brak wyboru co najmniej połowy  z zaplanowanej liczby członków zarządu regionu uniemożliwia wybór regionalnej komisji rewizyjnej.
 3. Ponadto, walne zebranie delegatów regionu w czasie posiedzenia wyborczego wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Wybory te mogą być prowadzone równolegle z wyborami na funkcje wymienione w ust.1 pkt 2 i pkt 3.
   
§ 89

Walne zebranie delegatów regionu tworzą delegaci wybrani według zasad zapisanych  w rozdziale VIII Ordynacji.
§ 90

 1. Posiedzenie WZD regionu otwiera przewodniczący zarządu regionu lub wyznaczony przez zarząd regionu jego członek w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania jest liczbą wybranych w okręgach wyborczych delegatów, których mandat w danym momencie zachowuje ważność, bez uwzględnienia mandatów nieobsadzonych.
§ 91
 
 
 1. Otwierający posiedzenie przedstawia porządek posiedzenia.
 2. Porządek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez delegatów. Głosowanie jest jawne, decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 3. Walne zebranie delegatów regionu wybiera prezydium walnego zebrania delegatów regionu, w tym przewodniczącego prezydium zwanego dalej przewodniczącym zebrania, zastępców przewodniczącego i sekretarza oraz komisję mandatowo-wyborczą, komisję skrutacyjną i protokolantów. Wyżej wymienione osoby mogą pełnić funkcje przez okres kadencji. Członkowie komisji skrutacyjnej i protokolanci nie muszą mieć czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że członkowie komisji skrutacyjnej muszą być członkami Związku.
 4. Przewodniczący zebrania przedstawia do zatwierdzenia delegatom regulamin obrad WZD regionu, a po jego przyjęciu czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia wyborczego zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia i regulaminem obrad oraz nad zgodnością podejmowanych przez WZD regionu decyzji z obowiązującymi zapisami Statutu Związku i Ordynacji.
     
strona 2 z 4
XXI Krajowy Zjazd Delegatów Legnica, 29 sierpnia 2007 r.
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - PDF
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści