Ordynacja wyborcza NSZZ Solidarność 3. - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”
ORDYNACJA WYBORCZA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku.
Ordynacja reguluje zasady:

tworzenia zakładowych komisji wyborczych
tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
porządku posiedzeń wyborczych
zgłaszania kandydatów
przeprowadzania wyborów poza zebraniem
tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty
Deklaracja programowa solidarności
strona 3 z 4
Rozdział XII

 
WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU, POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU REGIONU ORAZ CZŁONKÓW REGIONALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 
§ 92

Wyborów władz regionalnych dokonuje się, stosując postanowienia Uchwały nr 1 XIX KZD oraz niniejszego rozdziału.  
§ 93

 1. WZD regionu może podjąć uchwałę ustalającą, że w skład zarządu regionu, poza wybranymi przez WZD regionu przewodniczącym zarządu regionu oraz członkami zarządu regionu, wchodzą przewodniczący władzy wykonawczej regionalnych sekcji lub sekretariatów branżowych oraz przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów.
 2. Liczbę członków zarządu regionu oraz członków regionalnej komisji rewizyjnej ustala walne zebranie delegatów regionu.
§ 94

 1. Wyboru członków zarządu regionu oraz członków regionalnej komisji rewizyjnej lub określonej liczby członków zarządu regionu i regionalnej komisji rewizyjnej można dokonywać z zastosowaniem list cząstkowych.
 2. Liczbę przypadających mandatów dla poszczególnych list cząstkowych określa się proporcjonalnie do liczby członków Związku reprezentowanych przez delegatów na danej liście.
 3. Kolejność umieszczenia kandydatów na listach cząstkowych może być ustalona  w wyniku przeprowadzenia prawyborów przy zastosowaniu ogólnych zasad wyborczych.
§ 95

 1. Kandydatów do władz regionalnych mogą zgłaszać:
     1) członkowie Związku za pośrednictwem władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku,
     2) zebranie elektorów w łączonych okręgach wyborczych (rozdział VIII),  3) delegaci WZD regionu w czasie posiedzenia wyborczego.

 2. Kandydatów zgłasza się pisemnie do regionalnej komisji wyborczej, a w trakcie posiedzenia WZD regionu do komisji mandatowo-wyborczej. RKW przekazuje zgłoszone kandydatury komisji mandatowo-wyborczej w trakcie posiedzenia WZD regionu.
  Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata i podpis zgłaszającego oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję. Do pisemnego zgłoszenia musi być dołączona wypełniona i podpisana ankieta osobowa. Jest to warunkiem wpisania na listę kandydatów. Spełnieniem tego warunku jest posiadanie przy sobie potwierdzonej przez RKW kopii ankiety osobowej.   

§ 96

Kandydować do władz Związku nie mogą członkowie komisji skrutacyjnej, chyba  że z chwilą zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji. WZD regionu dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce w komisji skrutacyjnej.
§ 97

 1. Komisja mandatowo-wyborcza sporządza listy kandydatów w porządku alfabetycznym.
 2. Zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych kandydatów należy przedstawić regionalnej komisji wyborczej lub w czasie zebrania komisji mandatowo-wyborczej. Zastrzeżenia nieudokumentowane nie będą przyjmowane.
 3. Po wpisaniu na listę kandydatów wycofanie kandydata z tej listy może nastąpić tylko na jego wniosek. Wycofanie nie może nastąpić w trakcie głosowania.
 4. Po ukończeniu zgłaszania kandydatur przewodniczący zebrania zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Kandydaci mają prawo do prezentacji swojej działalności związkowej i społecznej oraz do odpowiadania na pytania delegatów.  
       
§ 98

Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej:
 1. przedstawia delegatom przedmiot, tryb i technikę głosowania,
 2. ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i czy nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do umieszczonych na liście kandydatów, a w przypadku wniesienia udokumentowanych zastrzeżeń przedstawia je delegatom.  
§ 99

Po zakończeniu czynności opisanych w §§ 95 - 98 przewodniczący zebrania zarządza głosowanie.  
§ 100

Komisja mandatowo-wyborcza wydaje delegatom, za potwierdzeniem na liście delegatów lub na karcie do głosowań tajnych, karty właściwe dla przeprowadzanego głosowania. Informację o liczbie wydanych kart przekazuje komisji skrutacyjnej.
§ 101

 1. Delegaci dokonują wyboru zgodnie z ustaloną techniką głosowania i wrzucają karty do głosowania do urny nadzorowanej przez komisję skrutacyjną.
 2. Kartę do głosowania wypełnioną nieprawidłowo można przed wrzuceniem do urny oraz przed ogłoszeniem zakończenia głosowania przez przewodniczącego zebrania wymienić na czystą w komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany karty w protokole.  
§ 102

Głosem nieważnym jest głos:
 1. niepozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy, np. skreślenia, niewyraźne pismo, porwana kartka,
 2. oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,
 3. oddany na kartce nieprzeznaczonej dla danego głosowania.  
   
§ 103

Komisja skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone  z naruszeniem Statutu Związku lub Ordynacji, a w szczególności gdy:
 1. liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych,
 2. liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kartek do głosowania,
 3. ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania,
 4. złamano zasadę tajności głosowania.
 5. liczba wyjętych z urny kart wyborczych jest mniejsza niż połowa liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 104

 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych.
 2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów przekraczających zarazem wymagany limit głosów (ponad połowę głosów ważnych), a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Kolejność na liście ustala się zwykłą większością głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych.
  W przypadku gdyby te głosowania nie dały rozstrzygnięcia, o wyniku wyborów winny decydować wyniki osiągnięte przez poszczególnych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Głosowania tego nie wlicza się do ustalonej liczby tur głosowań.
§ 105

Liczbę tur głosowań ustala walne zebranie delegatów regionu.  
§ 106

 1. Jeżeli w głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przewodniczący zebrania zarządza kolejno następne tury głosowań. W następnych turach głosowań biorą udział kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
     1) brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
     2) uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy czym do każdej następnej tury przechodzą kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczającej dwukrotności nieobsadzonych miejsc mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni przechodzą do następnej tury głosowań.
 2. Jeśli w wyniku stosowania tej procedury okazałoby się, że w następnej turze głosowań mają uczestniczyć ci sami kandydaci co poprzednio, wówczas do następnej tury nie przechodzi kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Jeżeli nie można ustalić ostatniego ze względu na równą liczbę głosów, wówczas należy wziąć pod uwagę kolejno liczby głosów uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Jeśliby i to kryterium nie dawało rozstrzygnięcia, to wówczas wszyscy oni nie przechodzą do następnej tury głosowań.
§ 107

Jeżeli w głosowaniu brało udział nie więcej kandydatów, niż liczba nieobsadzonych miejsc mandatowych, a w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany, przewodniczący zebrania przerywa wybory (bez względu na liczbę przeprowadzonych tur głosowania) i zarządza otwarcie nowej listy kandydatów.
§ 108

 1. Przy wyborze przewodniczącego zarządu regionu stosuje się odpowiednio reguły określone w poprzednich paragrafach. Jeżeli jednak po wyczerpaniu ustalonej liczby tur głosowań, z uwzględnieniem § 107, walne zebranie delegatów nie dokonało wyboru przewodniczącego zarządu regionu zgodnie z warunkami określonymi w § 104 – otwiera się nową listę kandydatów.
 2. Nową listę otwiera się na trwającym posiedzeniu lub, jeżeli walne zebranie delegatów regionu tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyć się nie później niż 14 dni od dnia zamknięcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru. Po otwarciu nowej listy wybór przewodniczącego zarządu regionu przeprowadza się zgodnie  z postanowieniami poprzednich paragrafów.  
§ 109

Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe zgodnie z warunkami określonymi w § 104, ale wybranych została ponad połowę członków zarządu regionu lub regionalnej komisji rewizyjnej, to pozostałe mandaty mogą pozostać nieobsadzone. W takim przypadku wybrany zarząd regionu lub regionalna komisja rewizyjna liczy tylu członków, ile mandatów zostało obsadzonych. Uzupełnienie składu zarządu regionu lub regionalnej komisji rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów i przeprowadzenia wyborów uzupełniających, co może nastąpić podczas trwającego posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu walnego zebrania delegatów regionu.
§ 110

 1. Do każdej listy wybranych kandydatów, oprócz wyborów przewodniczącego, można ustalić listę rezerwową. Na liście rezerwowej w pierwszej kolejności znajdują się ci kandydaci, którzy kandydowali do określonych funkcji związkowych będących przedmiotem głosowania i uzyskali w ostatniej turze ponad połowę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.
 2. O kolejności na liście rezerwowej decyduje liczba otrzymanych głosów ważnych  w ostatniej turze wyborów. Przy równej liczbie głosów decyduje wynik z poprzednich tur głosowań w kolejności od przedostatniej do pierwszej. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, trzeba przeprowadzić w tym celu odrębne głosowanie, w którym decyzja zapada zwykłą większością głosów przy dwóch kandydatach, a w przypadku większej liczby kandydatów należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
 3. Walne zebranie delegatów regionu może stworzyć listę rezerwową także w wyniku odrębnych wyborów. W takim przypadku wybór listy rezerwowej odbywa się  z zachowaniem reguł wyboru odpowiednich władz Związku, co oznacza między innymi, że wybrany kandydat musi uzyskać ponad połowę oddanych głosów ważnych  w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
 4. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej na mocy tej procedury, zajmują miejsca po kandydatach uzyskujących miejsca na liście rezerwowej zgodnie z postanowieniami ust. 1.
 5. Członek zarządu regionu nie może być na liście rezerwowej komisji rewizyjnej  i odwrotnie.
§ 111

 1. Zarząd regionu wybiera spośród siebie prezydium w czasie pierwszego posiedzenia, które winno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zakończenia posiedzenia wyborczego walnego zebrania delegatów regionu.
 2. Liczebność prezydium określa WZD regionu, które może upoważnić do tego zarząd regionu.
 3. Kandydatów do prezydium zarządu regionu wraz z jednoczesnym określeniem wyodrębnionych funkcji dla poszczególnych kandydatów, w tym zastępcy lub zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, zgłasza przewodniczący zarządu regionu w liczbie zgodnej z postanowieniami ust. 2.
 4. Wybory prezydium zarządu regionu odbywają się w głosowaniach wyborczych, zgodnie     z zasadami ogólnymi, z wyodrębnieniem każdej funkcji (tak jak listy cząstkowe). Wobec tego, że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba miejsc mandatowych, kandydat, który nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, przy czym głosów ważnych jest więcej niż nieważnych, nie zostaje wybrany.
 5. Odwołanie członka prezydium następuje na tych samych zasadach jak wybór, co oznacza m.in., że wniosek o odwołanie może postawić wyłącznie przewodniczący zarządu regionu.
 6. Zakończenie członkostwa w zarządzie regionu następuje na zasadach ogólnych, z tym że zakończenie członkostwa w zarządzie regionu stanowi jednocześnie zakończenie członkostwa w prezydium zarządu regionu.
§ 112

 1. Posiedzenie konstytuujące regionalnej komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący zebrania wyborczego po jego zakończeniu.
 2. Członek regionalnej komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu regionu.
§ 113

Zastrzeżenia odnośnie wyborów, o których mówią rozdziały XII i XIII Ordynacji, kieruje się do Krajowej Komisji Wyborczej, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów.
Rozdział XIII

WYBORY DELEGATÓW NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 114

 1. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ogłasza Komisja Krajowa, powierzając kierowanie wyborami powołanej przez siebie Krajowej Komisji Wyborczej.
 2. Komisja Krajowa mocą uchwały określa zasady, według których przydziela się poszczególnym regionom liczbę mandatów na Krajowy Zjazd Delegatów,  z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Wybór na funkcję przewodniczącego zarządu regionu, przewodniczącego krajowego sekretariatu branżowego oraz Przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów jest jednocześnie wyborem na funkcję delegata na KZD oraz członka KK.
§ 115

 1. Kandydatów na delegatów na KZD mogą zgłaszać:
     1) członkowie Związku za pośrednictwem władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku lub regionalnej branżowej jednostki organizacyjnej Związku,
     2) zebrania elektorów w łączonych okręgach wyborczych, 3) delegaci na WZD regionu w czasie posiedzenia wyborczego.
 2. Kandydatami na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów mogą być członkowie Związku mający bierne prawo wyborcze na posiedzeniu WZD regionu.
 3. Kandydatów zgłasza się pisemnie do regionalnej komisji wyborczej, a w trakcie posiedzenia WZD regionu do komisji mandatowo-wyborczej. RKW przekazuje zgłoszone kandydatury komisji mandatowo-wyborczej w trakcie posiedzenia WZD regionu.
  Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata i podpis zgłaszającego oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję.
 4. Wyborów delegatów na KZD dokonuje się na tych samych zasadach, co wybór władz regionalnych (rozdział XII Ordynacji).  
CZĘŚĆ III

Wybory władz branżowych i problemowych jednostek organizacyjnych Związku

Rozdział XIV

WYBORY DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW SEKCJI  LUB KONGRES SEKRETARIATU

§ 116

 1. Przepisy tego rozdziału dotyczą tylko tych organizacji zakładowych oraz niższych jednostek organizacyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z postanowieniami § 27 ust.1 pkt 2 Statutu, których władza stanowiąca podjęła uchwałę o złożeniu akcesu do branżowej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Decyzję o przystąpieniu do branżowej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje stosowną uchwałą władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. W przypadku gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej branży, dopuszczalne jest przystąpienie bezpośrednio do sekcji krajowej, o ile regulamin tej sekcji dopuszcza taką możliwość.
 4. W przypadku gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej branży, dopuszczalne jest przystąpienie bezpośrednio do regionalnego sekretariatu branżowego, o ile regulamin tego sekretariatu dopuszcza taką możliwość.
 5. Niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, nienależących do żadnej regionalnej lub krajowej sekcji branżowej, mogą należeć do różnych sekcji branżowych, lecz każda z niższych jednostek organizacyjnych może należeć tylko do jednej sekcji branżowej. Uchwałę w tej sprawie podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. W sytuacji, o której mowa powyżej, przy wyborze delegatów do władzy stanowiącej branżowej jednostki organizacyjnej Związku stosuje się odpowiednio postanowienia § 77.
 6. Przy wyborach władz i delegatów w problemowych jednostkach organizacyjnych Związku stosuje się zasady wyborcze analogicznie jak przy wyborach władz  i delegatów w branżowych jednostkach organizacyjnych Związku.  
§ 117

Termin wyborów delegatów na walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu ustala rada sekcji lub sekretariatu zgodnie z kalendarzem wyborczym uchwalonym przez Komisję Krajową.
§ 118

Rada sekcji lub sekretariatu podejmuje uchwałę o obowiązującym na czas kadencji kluczu liczbowym, określającym tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZD sekcji lub kongres sekretariatu od liczby członków Związku w okręgu wyborczym. Powyższa uchwała musi ujmować:
 
 1. liczbę członków Związku (rozpoczętą lub pełną) przypadającą na każdy mandat delegata z uwzględnieniem punktu 2.
 2. minimalną wielkość okręgu wyborczego poprzez określenie minimalnej liczby członków Związku tworzących okręg. W branżowych jednostkach organizacyjnych minimalna wielkość okręgu może być mniejsza niż połowa liczby członków Związku przypadających na jeden mandat delegata.
 
§ 119

 1. Zakładowe zebranie członków lub delegatów, a w niższych jednostkach podstawowych jednostek organizacyjnych Związku odpowiednia władza stanowiąca, zgodnie  z postanowieniami § 34 ust. 7 Statutu, wybiera delegatów na walne zebranie delegatów sekcji według zasad określonych przez radę sekcji w § 118.
 2. W przypadku regionalnego sekretariatu branżowego, bezpośrednio zrzeszającego organizacje zakładowe oraz niższe jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, władza stanowiąca tych jednostek wybiera delegatów na kongres sekretariatu według zasad określonych przez radę sekretariatu w § 118.
 3. Funkcję delegata można pełnić, będąc zarazem członkiem władz związkowych wszystkich szczebli (komisja zakładowa, zarząd regionu, rada sekcji lub sekretariatu, Komisja Krajowa i odpowiednio komisje rewizyjne).  
§ 120

 1. Wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionalnej sekcji lub na walne zebranie delegatów krajowej sekcji, jeżeli organizacja zakładowa lub niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej Związku należy do niej bezpośrednio, dokonuje się analogicznie jak delegatów na walne zebranie delegatów regionu.  
 2. Regionalna komisja wyborcza, weryfikując dokumenty z wyboru na funkcję delegata na  walne zebranie delegatów lub kongres branżowej oraz problemowej jednostki organizacyjnej Związku, sprawdza także ankietę osobową kandydata. Brak czytelnie wypełnionej i podpisanej ankiety osobowej uniemożliwia stwierdzenie ważności wyboru na funkcję delegata na walne zebranie delegatów lub kongres branżowej oraz problemowej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Nie ma wymogu ponownego wypełniania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje się na więcej niż jedną funkcję, wymienioną w ust. 1 Uchwały KK nr 11/09 z późniejszymi zmianami. W takim przypadku kandydat zobowiązany jest posiadać przy sobie, potwierdzoną przez RKW, kopię ankiety osobowej.   
Rozdział XV

PORZĄDEK POSIEDZEŃ WYBORCZYCH WALNYCH ZEBRAŃ DELEGATÓW SEKCJI I KONGRESÓW SEKRETARIATÓW ORAZ ZASADY WYBORCZE

§ 121

 1. Posiedzenie wyborcze WZD sekcji lub kongresu otwiera przewodniczący rady sekcji lub sekretariatu albo wyznaczony przez radę jej członek w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów.
 2. Liczba wybranych delegatów w jednostkach organizacyjnych Związku tworzących sekcję lub sekretariat, których mandat w danym momencie zachowuje ważność (z wyjątkiem mandatów nieobsadzonych), stanowi liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 3. Otwierający posiedzenie przedstawia do zatwierdzenia przez WZD sekcji lub kongres sekretariatu porządek posiedzenia.
 4. Porządek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez delegatów. Głosowanie jest jawne, decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 5. WZD sekcji lub kongres wybiera prezydium WZD sekcji lub kongresu sekretariatu, w tym przewodniczącego WZD sekcji lub kongresu, zwanego dalej przewodniczącym zebrania, zastępców przewodniczącego i sekretarza oraz komisję mandatowo-wyborczą, komisję skrutacyjną oraz protokolantów. Wyżej wymienione osoby mogą pełnić funkcje przez okres kadencji. Członkowie komisji skrutacyjnej i protokolanci nie muszą legitymować się czynnym i biernym prawem wyborczym, z tym że członkowie komisji skrutacyjnej muszą być członkami Związku.
 6. Przewodniczący zebrania przedstawia do zatwierdzenia delegatom regulamin obrad WZD sekcji lub kongresu, a po jego przyjęciu czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia i regulaminem obrad oraz nad zgodnością podejmowanych decyzji z obowiązującymi zapisami Statutu Związku i Ordynacji.
         
§ 122

Wyborów władz dokonuje się stosując postanowienia Uchwały nr 1 XIX KZD oraz niniejszego rozdziału.  
§ 123

 1. W skład rady krajowego sekretariatu branżowego wchodzą: przewodniczący rady krajowego sekretariatu, członkowie rady krajowego sekretariatu branżowego wybrani przez kongres sekretariatu oraz przewodniczący rad krajowych sekcji branżowych należących do danego krajowego sekretariatu branżowego.
 2. Liczbę członków rady sekcji lub sekretariatu oraz członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu.
§ 124

 1. Wyboru członków rady sekcji lub sekretariatu oraz członków komisji rewizyjnej lub określonej liczby członków rady sekcji lub sekretariatu i komisji rewizyjnej można dokonywać z zastosowaniem list cząstkowych.
 2. Liczbę przypadających mandatów dla poszczególnych list cząstkowych określa się proporcjonalnie do liczby członków Związku reprezentowanych przez delegatów na danej liście.
 3. Kolejność umieszczenia kandydatów na listach cząstkowych może być ustalona w wyniku przeprowadzenia prawyborów przy zastosowaniu ogólnych zasad wyborczych.
§ 125

 1. Kandydatów do władz sekcji lub sekretariatu mogą zgłaszać:
     1) członkowie Związku za pośrednictwem władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku lub branżowej jednostki organizacyjnej Związku,
     2) delegaci na WZD sekcji lub kongres w czasie posiedzenia wyborczego.
 2. Kandydatów zgłasza się pisemnie do komisji mandatowo-wyborczej. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata, podpis zgłaszającego oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję.
 3. Kandydować do władz nie mogą członkowie komisji skrutacyjnej, chyba że z chwilą zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji skrutacyjnej. WZD sekcji lub kongres sekretariatu dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce    w komisji skrutacyjnej.
 4. Warunkiem wpisania na listę kandydatów do władz sekcji lub sekretariatu, a także elektorów (w przypadku łączonego okręgu wyborczego) jest dołączenie do pisemnego zgłoszenia czytelnie wypełnionej i podpisanej ankiety osobowej kandydata. Spełnieniem tego warunku jest posiadanie przy sobie potwierdzonej przez RKW kopii ankiety osobowej.  
 5. Listy kandydatów sporządzane są przez komisję mandatowo-wyborczą w porządku alfabetycznym.
 6. Zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych kandydatów należy przedstawić komisji wyborczej nadzorującej wybory władz sekcji lub sekretariatu lub w czasie posiedzenia komisji mandatowo-wyborczej. Zastrzeżenia nieudokumentowane nie będą przyjmowane.  
 7. Po wpisaniu na listę kandydatów wycofanie kandydata z tej listy może nastąpić tylko na jego wniosek. Wycofanie nie może nastąpić w trakcie głosowania.
 8. Po ukończeniu zgłaszania kandydatur przewodniczący zebrania zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 9. Kandydaci mają prawo do prezentacji swojej działalności związkowej i społecznej oraz do odpowiadania na pytania uczestników zebrania.  
§ 126

Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej:
 1. przedstawia delegatom przedmiot, tryb i technikę głosowania,
 2. ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i czy nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do umieszczonych na liście kandydatów, a w przypadku wniesienia udokumentowanych zastrzeżeń przedstawia je delegatom.  
§ 127

Po zakończeniu czynności opisanych w §§ 125 i 126 przewodniczący zebrania zarządza głosowanie.  
§ 128

Komisja mandatowo-wyborcza wydaje delegatom, za potwierdzeniem na liście delegatów lub na karcie do głosowań tajnych, karty właściwe dla przeprowadzanego głosowania. Informację o liczbie wydanych kart przekazuje komisji skrutacyjnej.
§ 129

 1. Delegaci dokonują wyboru zgodnie z ustaloną techniką głosowania i wrzucają karty do głosowania do urny nadzorowanej przez komisję skrutacyjną.
 2. Kartę do głosowania wypełnioną nieprawidłowo można, przed wrzuceniem do urny oraz przed ogłoszeniem zakończenia głosowania przez przewodniczącego zebrania, wymienić na czystą w komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany karty w protokole.  
§ 130

Głosem nieważnym jest głos:
 1. niepozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy, np. skreślenia, niewyraźne pismo, porwana kartka,
 2. oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,
 3. oddany na kartce nieprzeznaczonej dla danego głosowania.  
§ 131

Komisja skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone  z naruszeniem Statutu lub Ordynacji, a w szczególności gdy:
 1. liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych,
 2. liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kartek do głosowania,
 3. ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania,
 4. złamano zasadę tajności głosowania.
 5. liczba wyjętych z urny kart wyborczych jest mniejsza niż połowa liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 132

 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych.
 2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów przekraczających zarazem wymagany limit głosów (ponad połowę ważnych głosów),  a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Kolejność na liście ustala się w głosowaniu zwykłą większością głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. W przypadku gdyby te głosowania nie dały rozstrzygnięcia, o wyniku wyborów winny decydować wyniki osiągnięte przez poszczególnych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Głosowania tego nie wlicza się do ustalonej liczby tur głosowań.
§ 133

Liczbę tur głosowań ustala walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu.  
§ 134

 1. Jeżeli w głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przewodniczący zebrania zarządza kolejno następne tury głosowań. W następnych turach głosowań biorą udział kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
      – brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
      – uzyskali kolejno największą liczbę głosów,  przy czym do każdej następnej tury przechodzą kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczającej dwukrotności nieobsadzonych miejsc mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni przechodzą do następnej tury głosowań.
 2. Jeśli w wyniku stosowania tej procedury okazałoby się, że w następnej turze głosowań mają uczestniczyć ci sami kandydaci, co poprzednio, wówczas do następnej tury nie przechodzi kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Jeżeli nie można ustalić ostatniego ze względu na równą liczbę głosów, wówczas należy wziąć pod uwagę kolejno liczby głosów uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Jeśliby i to kryterium nie dawało rozstrzygnięcia, to wówczas wszyscy oni nie przechodzą do następnej tury głosowań.  
§ 135

Jeżeli w głosowaniu brało udział nie więcej kandydatów niż liczba nieobsadzonych miejsc mandatowych, a w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany, przewodniczący zebrania przerywa wybory (bez względu na liczbę przeprowadzonych tur głosowania) i zarządza otwarcie nowej listy kandydatów.  
Rozdział XVI

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO RADY, POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW RADY SEKCJI LUB SEKRETARIATU ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ SEKCJI LUB SEKRETARIATU

Wybory w regionalnej sekcji branżowej

§ 136

Walne zebranie delegatów regionalnej sekcji branżowej tworzą delegaci wybrani zgodnie  z postanowieniami rozdziału XIV Ordynacji.
§ 137

 1. Walne zebranie delegatów regionalnej sekcji dokonuje wyboru w kolejności:
     1) przewodniczącego rady regionalnej sekcji,
     2) pozostałych członków rady regionalnej sekcji, 3) członków komisji rewizyjnej regionalnej sekcji.
 2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością, co oznacza, że niedokonanie wyboru przewodniczącego rady sekcji uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów, a brak wyboru co najmniej połowy  z zaplanowanej liczby członków rady sekcji uniemożliwia wybór komisji rewizyjnej sekcji.  
 3. Ponadto walne zebranie delegatów regionalnej sekcji wybiera:
     1) delegatów na kongres regionalnego sekretariatu (o ile WZD regionalnej sekcji podjęło uchwałę o przystąpieniu do regionalnego sekretariatu),
     2) delegatów na WZD krajowej sekcji (o ile WZD regionalnej sekcji podjęło uchwałę  o przystąpieniu do krajowej sekcji).
  Wybory na powyższe funkcje mogą być prowadzone równolegle z wyborami na funkcje wymienione w ust.1 pkt 2. i pkt 3.
 
 1. Wyboru delegatów dokonuje się proporcjonalnie do liczby członków zrzeszonych w sekcji regionalnej. Liczbowy klucz wyborczy uchwala odpowiednio: rada regionalnego sekretariatu albo rada krajowej sekcji lub komitet założycielski tych struktur branżowych.
strona 3 z 4
XXI Krajowy Zjazd Delegatów Legnica, 29 sierpnia 2007 r.
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - PDF
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści