Ordynacja wyborcza NSZZ Solidarność. - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”
ORDYNACJA WYBORCZA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku.
Ordynacja reguluje zasady:

tworzenia zakładowych komisji wyborczych
tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
porządku posiedzeń wyborczych
zgłaszania kandydatów
przeprowadzania wyborów poza zebraniem
tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty
Deklaracja programowa solidarności
ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ „Solidarność”

CZĘŚĆ I
Wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.

Rozdział I Zakładowa komisja wyborcza.
Rozdział II Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów oraz zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów.
Rozdział III Porządek  posiedzeń  wyborczych  w  podstawowej  jednostce  organizacyjnej Związku z wyjątkiem wyborów władzy wykonawczej w organizacji terenowej oraz zasady wyborcze.
Rozdział IV Wybory przewodniczącego komisji zakładowej, przewodniczącego zakładowej komisji koordynacyjnej, pozostałych członków tych komisji oraz zakładowej komisji rewizyjnej i zakładowej koordynacyjnej komisji rewizyjnej.
Rozdział V   Wybory władz organizacji terenowej.
Rozdział VI Wybory przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wydziałowej, podzakładowej lub koła.
Rozdział VII Wybory poza zebraniem (z urną).
Rozdział VIII Wybory delegatów na walne zebranie delegatów regionu.
Rozdział IX  Wybory  delegatów  na  walne  zebranie  delegatów  sekcji  lub  kongressekretariatu branżowego.
Rozdział X Regionalna komisja wyborcza.

CZĘŚĆ II
Wybory władz regionalnych

Rozdział XI Porządek posiedzeń wyborczych walnych zebrań delegatów regionu.
Rozdział XII Wybory  przewodniczącego  zarządu  regionu,  pozostałych  członków  zarządu regionu oraz   członków regionalnej komisji rewizyjnej.
Rozdział XIII  Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

CZĘŚĆ III
Wybory  władz  branżowych  i  problemowych  jednostek  organizacyjnych Związku

Rozdział XIV Wybory  delegatów  na  walne  zebranie  delegatów  sekcji  lub  kongres sekretariatu.
Rozdział XV Porządek  posiedzeń  wyborczych  walnych  zebrań  delegatów  sekcji i kongresów sekretariatów branżowych oraz zasady wyborcze.
Rozdział  XVI  Wybory  przewodniczącego  rady,  pozostałych  członków  rady   sekcji   lub sekretariatu oraz komisji rewizyjnej sekcji lub sekretariatu.

CZĘŚĆ IV
Krajowa Komisja Wyborcza

Rozdział XVII    Krajowa Komisja Wyborcza.

CZĘŚĆ V
Postanowienia ogólne

Rozdział XVIII   Rozpoczęcie kadencji
Postanowienia  ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w Ordynacji mowa jest o Statucie, rozumie się przez to aktualnie obowiązujący Statut NSZZ „Solidarność”.
 2. Ilekroć mowa jest o Ordynacji rozumie się przez to niniejszą Ordynację wyborczą NSZZ „Solidarność”.
 3. Przepisy  dotyczące  organizacji  ikomisji  zakładowych  stosuje  się  odpowiednio  do organizacji i komisji międzyzakładowych.
 4. Przepisy  dotyczące  organizacji  i  komisji  wydziałowych  stosuje  się  odpowiednio  do organizacji i komisji podzakładowych, oddziałowych oraz kół.
 5. Każdy członek Związku kandydujący na funkcje związkowe, wymienione w Uchwale KK nr   11/09z  późniejszymi  zmianami,  jest  zobowiązany  wypełnići  podpisaćankietę osobową - czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym.
 6. Przekazanie    ankiety    osobowej    odpowiedniej    komisji    mandatowo-wyborczej jest niezbędnym warunkiem do wpisania nazwiska na listę kandydatów oraz zatwierdzenia przez odpowiednio RKW lub KKW dokonanego wyboru.
 7. Nie ma wymogu ponownego wypełniania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje się  na  więcej  niż  jedną  funkcję,  wymienioną  w  ust.  1  Uchwały  KK nr   11/09z późniejszymi zmianami. W takim przypadku kandydat jest zobowiązany posiadać przy sobie, potwierdzoną przez RKW lub KKW, kopię ankiety osobowej.
 8. Członek lub pełnomocnik RKW lub KKW, nadzorujący przebieg wyborów, sprawdza czy zgłoszenie kandydata spełnia wszystkie wymagania (zgłoszenie pisemne wraz z ankietą lub  posiadanie  przez  kandydata  przy  sobie  potwierdzonej  przez  RKW  lub  KKW  kopii ankiety  osobowej);  w  przypadku  stwierdzenia  niekompletności  zgłoszeniainformuje zebranych  delegatów  o  zaistniałym  fakcie,  który  nie  pozwala  uznać  prawomocności wyboru danego kandydata.
 9. Ankiety osobowe (wraz z dokumentacją wyborczą) winny być jak najszybciej przekazane odpowiednio do RKW lub KKW. RKW zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania ankiet  w  formie  elektronicznej  do  KK.  Ankiety  przekazane  do  RKW  w  formie  pisemnej powinny być przez nią zeskanowanei następnie wysłane do KK .
 10. Rozwinięcie zastosowanych w Ordynacji skrótów:
  KZD - Krajowy Zjazd Delegatów,
  KK - Komisja Krajowa,
  KKR - Krajowa Komisja Rewizyjna,
  KKW - Krajowa Komisja Wyborcza,
  WZD - walne zebranie delegatów,
  RKW - regionalna komisja wyborcza,
  ZOK - zakładowa organizacja koordynacyjna.
CZĘŚĆ I

Wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku

Rozdział I

ZAKŁADOWA KOMISJA WYBORCZA

§ 2

 1. Obowiązek zorganizowania wyborów władz statutowych podstawowej jednostkiorganizacyjnej Związku mają:
     1) tymczasowa komisja zakładowa w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania przez zarząd regionu danej organizacji zakładowej,
     2) zakładowa komisja koordynacyjna nowoutworzonej zakładowej organizacji koordynacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty zarejestrowania jej przez Komisję Krajową,
     3) komisja zakładowa oraz zakładowa komisja koordynacyjna przedupływem bieżącej kadencji lub w przypadku, o którym mowa w § 40.
 2. Wyborów dokonuje odpowiednio: zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów - decyzję w tej sprawie podejmuje komisja zakładowa lub tymczasowa komisja zakładowa (chyba że wcześniej zakładowe zebranie członków lub delegatów podjęło uchwałę w tej sprawie), lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów.
 3. W terenowej organizacji międzyzakładowej, o której mowa w postanowieniach § 19 ust. 5 Statutu, wybory władzy wykonawczej mogą być, zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 7 Statutu, przeprowadzone przez właściwy zarząd regionu, natomiast wybory władzy kontrolnej muszą być dokonane na ogólnie obowiązujących zasadach Ordynacji. Szczegółowa procedura wyborcza zawarta jest w postanowieniach §§ 41 - 46 Ordynacji. § 3
§ 3

 1. Komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub tymczasowa komisja zakładowa, w celu zorganizowania wyborów w organizacji zakładowej lub zakładowej organizacji koordynacyjnej, może powołać zakładową komisję wyborczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i scedować jej kompetencje związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
 2. Sposób powołania i zakres kompetencji, o których mowa w ust. 1 oraz okres funkcjonowania zakładowej komisji wyborczej określa komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub tymczasowa komisja zakładowa, informując o nich pozostałych członków Związku w komunikacie, w sposób przyjęty w organizacji.
 3. Skład zakładowej komisji wyborczej nie może być mniejszy niż trzy osoby.
 4. Członkami zakładowej komisji wyborczej, z wyjątkiem zakładowej komisji wyborczej  w organizacji terenowej, mogą być tylko członkowie jednostki organizacyjnej Związku dokonującej wyborów.
 5. W przypadku dokonywania wyborów władzy wykonawczej przez zarząd regionu, międzyzakładową komisję wyborczą powołuje zarząd regionu. Członkami międzyzakładowej komisji wyborczej w organizacji terenowej mogą być także członkowie innych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w danym regionie.
§ 4

 1. Komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza:
     1) ustala kalendarz wyborczy,
     2) przygotowuje wybory od strony organizacyjno-programowej,
     3) wyznacza okręgi wyborcze,
     4) przeprowadza wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów w okręgach wyborczych,
     5) prowadzi rejestr pisemnie zgłoszonych kandydatów do władz zakładowych Związku,
     6) informuje, w sposób przyjęty w organizacji, o terminie i miejscu zebrania wyborczego oraz o zgłoszonych kandydaturach,
     7) nadzoruje wydawanie mandatów na zakładowe zebranie członków lub delegatów,
     8) powiadamia regionalną komisję wyborczą o terminie posiedzenia wyborczego, nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem ustępu 4,
     9) przekazuje do RKW protokoły z wyborów oraz ankietę osobową wybranego przewodniczącego, pośrednio przez członka lub pełnomocnik RKW nadzorującego wybory, a w razie braku takiej możliwości, bezpośrednio do RKW w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wyborów,
     10) występuje z wnioskiem do regionalnej komisji wyborczej o wyrażenie zgody na przekształcenie, w trakcie trwania kadencji, zebrania członków w zebranie delegatów w drodze przeprowadzenia wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów, zgodnie z Rozdziałem II Ordynacji wyborczej.
 2. Przepisy ust. 1 pkt. 3 i 4 dotyczą organizacji zakładowych, w których wybiera się delegatów na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów.
 3. Komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza składa zakładowemu zebraniu członków lub delegatów sprawozdanie  z dokonanych czynności.
 4. Zakładowa komisja koordynacyjna powiadamia Krajową Komisję Wyborczą  o terminie posiedzenia wyborczego, nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
Rozdział II

WYBORY DELEGATÓW NA ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW  
ORAZ ZAKŁADOWE ZEBRANIE KOORDYNACYJNE DELEGATÓW
 
 
§ 5

 
 1. Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów przeprowadza komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza powołana na zasadach określonych w rozdziale I Ordynacji.
 2. Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, które stanowią między innymi poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy. W zakładowych organizacjach koordynacyjnych okręgami wyborczymi mogą być dotychczasowe organizacje zakładowe objęte jej działaniem. Okręgi wyborcze wyznacza komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza.
 3. Delegatów wybiera się proporcjonalnie do liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym. Oznacza to, że komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa lub zakładowa komisja koordynacyjna określa klucz liczbowy, według którego wylicza się liczbę, przypadających dla danego okręgu wyborczego, miejsc mandatowych. Kluczem liczbowym jest określona liczba członków Związku – rozpoczęta lub pełna – przypadająca na każdy mandat delegata.

     Przykład 1: na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat delegata - oznacza to,  że w okręgu do 10 członków przypada 1 mandat, od 11 do 20 członków przypadają  2 mandaty itd.

     Przykład 2: na każde pełne 10 członków przypada 1 mandat delegata - oznacza to, że w okręgu do 9 członków nie przypada żaden mandat, od 10 do 19 członków przypada 1 mandat, od 20 do 29 przypadają 2 mandaty itd.

 4. Liczba wybranych delegatów nie jest liczbą stałą, to znaczy, że w trakcie kadencji można przeprowadzić wybory uzupełniające. Wybory te przeprowadza  się  z zastosowaniem klucza liczbowego ustalonego na początku kadencji.
§ 6

Wyboru lub odwołania delegatów na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów dokonuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale  nr 1 XIX KZD oraz w rozdziale III Ordynacji, z tym że przy odwołaniu muszą być stosowane następujące zasady:
 1. wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem musi być złożony na piśmie,
 2. termin posiedzenia władzy stanowiącej, na którym ma być przeprowadzone głosowanie o odwołanie, został podany zgodnie z wymogami § 10 Uchwały nr 1 XIX KZD,
 3. wniosek dotyczący odwołania poszczególnych osób został zgłoszony przez członka władzy stanowiącej,
 4. głosowanie jest tajne,
 5. każdy z głosujących ma tylko dwie możliwości głosowania: za odwołaniem lub przeciw odwołaniu,
 6. w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
 7. głosów ważnych było więcej niż nieważnych,
 8. wśród głosów ważnych było więcej głosów za odwołaniem niż przeciw odwołaniu.
§ 7

Wybory uzupełniające lub odwołania delegatów, o których mowa w § 6, przeprowadza się  w terminie uzgodnionym z komisją zakładową, tymczasową komisją zakładową, zakładową komisją koordynacyjną lub zakładową komisją wyborczą.  
Rozdział III
 
PORZĄDEK POSIEDZEŃ WYBORCZYCH W PODSTAWOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZWIĄZKU Z WYJĄTKIEM WYBORÓW WŁADZY WYKONAWCZEJ W ORGANIZACJI TERENOWEJ  ORAZ ZASADY WYBORCZE
 
§ 8

 1. Zakładowe zebranie członków tworzą wszyscy członkowie danej organizacji zakładowej.
 2. Zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów tworzą delegaci wybrani zgodnie z postanowieniami rozdziału II Ordynacji.
 3. Liczbą osób uprawnionych do głosowania na zebraniu jest liczba wszystkich członków organizacji zakładowej lub liczba wybranych w okręgach wyborczych delegatów, których mandat w danym momencie zachowuje ważność, bez uwzględnienia nieobsadzonych mandatów.
§ 9

 1. Zakładowe zebranie członków lub delegatów oraz zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów w czasie posiedzenia wyborczego wybiera odpowiednio według kolejności:
     1) przewodniczącego komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej,
     2) pozostałych członków komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej,
     3) członków zakładowej komisji rewizyjnej lub zakładowej koordynacyjnej komisji rewizyjnej.
 2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością. Oznacza to, że niedokonanie wyboru przewodniczącego komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów,    a brak wyboru co najmniej połowy z zaplanowanej liczby członków komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej uniemożliwia wybór zakładowej komisji rewizyjnej lub zakładowej koordynacyjnej komisji rewizyjnej.
 3. Ponadto zakładowe zebranie członków lub delegatów w czasie posiedzenia wyborczego wybiera:
     1) delegatów na walne zebranie delegatów regionu lub elektorów, jeżeli dana organizacja zakładowa nie stanowi samodzielnego okręgu wyborczego,
     2) delegatów na walne zebranie delegatów sekcji branżowej lub kongres sekretariatu według zasad określonych przez radę sekcji lub sekretariatu.
  Wybory na powyższe funkcje mogą być prowadzone równolegle z wyborami na funkcje wymienione w ust.1 pkt 2 i pkt 3.
 4. Postanowienia ust. 3 pkt 1 dotyczą także zakładowego zebrania koordynacyjnego delegatów. Natomiast delegatów wymienionych w ust. 3 pkt 2 wybierają organizacje zakładowe tworzące ZOK.
 5. Zakładowe zebranie członków lub delegatów oraz zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów może tworzyć listy rezerwowe na funkcje związkowe, z wyjątkiem funkcji przewodniczącego władzy wykonawczej.
   
§ 10

 1. Posiedzenie wyborcze otwiera przewodniczący komisji zakładowej, zakładowej komisji koordynacyjnej, tymczasowej komisji zakładowej lub wyznaczony przez komisję jej członek. Otwierający proponuje porządek posiedzenia.
 2. Porządek posiedzenia oraz regulamin obrad podlegają zatwierdzeniu przez uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Zakładowe zebranie członków lub delegatów oraz zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów wybiera odpowiednio przewodniczącego zakładowego zebrania członków lub delegatów lub zakładowego zebrania koordynacyjnego delegatów zwanego dalej przewodniczącym zebrania, protokolantów, członków komisji skrutacyjnej oraz członków innych komisji, zgodnie z regulaminem obrad. Wyżej wymienione osoby mogą pełnić funkcje przez okres kadencji.
 4. Przewodniczący zebrania nie musi być członkiem danej organizacji zakładowej lub ZOK, lecz musi być członkiem Związku.
 5. Protokolanci i członkowie komisji skrutacyjnej nie muszą mieć biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że członkowie komisji skrutacyjnej muszą być członkami Związku.
 6. Kandydatury na członków komisji skrutacyjnej, przewodniczącego zebrania i protokolantów zgłaszają osoby uprawnione do głosowania.
         
§ 11
 
Przewodniczący zebrania ma prawo udzielać i odbierać głos, czuwa nad przebiegiem posiedzenia i jego zgodnością z postanowieniami Statutu, Ordynacji i regulaminu obrad.  
§ 12
 
Protokolanci sporządzają protokół z przebiegu posiedzenia. Protokół winien rzetelnie odzwierciedlać rzeczywisty przebieg wyborów oraz odpowiadać wymogom określonym w Uchwale nr 1 XIX KZD. Protokół podpisują protokolanci i przewodniczący zebrania.  
§ 13

 1. Liczbę członków komisji skrutacyjnej ustala zakładowe zebranie członków lub delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów. Komisja liczy minimum trzech członków.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
     1) stwierdzenie w protokole, w oparciu o listę obecności, czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
     2) przygotowanie kart do głosowania,
     3) rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych,
     4) wydawanie kart do głosowania i rejestrowanie tego faktu,
     5) zebranie głosów do urn wyborczych,
     6) ustalenie i podanie wyników głosowania,
     7) sporządzenie protokołów z głosowań, zgodnie z § 9 Uchwały nr 1 XIX KZD,
     8) zabezpieczenie kart do głosowania (karty do głosowania przechowuje się do końca kadencji).  

§ 14

Kandydować do władz Związku nie mogą członkowie komisji skrutacyjnej, chyba że z chwilą zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji. Zakładowe zebranie członków lub delegatów dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce w komisji skrutacyjnej.
§ 15

Funkcji związkowych w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku lub niższej jednostce organizacyjnej Związku, działającej u danego pracodawcy, nie można łączyć ze stanowiskami i funkcjami określonymi w postanowieniach: § 47 ust. 3 oraz ust. 5 - 7 Statutu, § 12 Uchwały nr 1 XIX KZD oraz Uchwały KK nr 23/04 z późniejszymi zmianami. Kandydat, który nie spełnia tych wymogów, może być dopuszczony do wyborów pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji i stanowisk. Jeżeli zobowiązanie zawarte w oświadczeniu nie zostanie spełnione w ciągu 30 dni od daty wyborów następuje zakończenie pełnienia funkcji związkowej z wyboru, który to fakt stwierdza odpowiednia władza wykonawcza, zgodnie z postanowieniami § 49 Statutu.
§ 16
 
 
 1. Kandydatury zgłasza się pisemnie do komisji zakładowej, zakładowej komisji koordynacyjnej lub zakładowej komisji wyborczej oraz na posiedzeniu wyborczym  w formie przyjętej w regulaminie obrad.
 2. Zgłoszenie pisemne kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata i podpis zgłaszającego członka Związku oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję.
 3. Zgłoszenie pisemne kandydata, korzystającego z biernego prawa wyborczego na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt. 1 b Statutu, musi być poparte przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania. Zbieranie podpisów popierających kandydaturę może być przeprowadzone zarówno przed, jak i w trakcie zebrania wyborczego.  
 4. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na funkcję delegata na walne zebranie delegatów regionu, na funkcję delegata na walne zebranie delegatów lub kongres branżowej jednostki organizacyjnej Związku, a także elektorów (w przypadku łączonego okręgu wyborczego) jest dołączenie do pisemnego zgłoszenia czytelnie wypełnionej i podpisanej ankiety osobowej kandydata.  
 5. Nie ma wymogu ponownego wypełniania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje się na więcej niż jedną funkcję, wymienioną w ust. 1 Uchwały KK nr 11/09 z późniejszymi zmianami. W takim przypadku kandydat jest zobowiązany posiadać przy sobie, potwierdzoną przez RKW, kopię ankiety osobowej.
 6. Zgłoszeni kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą w zakładzie, w terminie określonym przez komisję zakładową, zakładową komisję koordynacyjną lub zakładową komisję wyborczą.
 7. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur na posiedzeniu wyborczym przewodniczący zebrania zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.  
 
§ 17

 1. Kandydaci mają prawo do prezentacji swojej działalności związkowej i społecznej oraz do odpowiadania na pytania uczestników posiedzenia.
 2. Po ewentualnym dokonaniu prezentacji kandydatów przewodniczący zebrania zarządza głosowanie.
 3. Głosowanie przeprowadza się na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Kandydaci na kartach do głosowania umieszczani są w kolejności alfabetycznej.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej:
     1) przedstawia zebranym przedmiot, tryb i technikę głosowania,
     2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i czy nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do umieszczonych na liście kandydatów, a w przypadku wniesienia udokumentowanych zastrzeżeń przedstawia je zebranym. Kandydat ma prawo do złożenia wyjaśnień wobec zgłoszonych zastrzeżeń.
 5. Komisja skrutacyjna wydaje, osobom uprawnionym do głosowania, karty właściwe dla przeprowadzanego głosowania. Komisja skrutacyjna potwierdza fakt wydania kart, o których mowa wyżej, na liście obecności lub na karcie do głosowań tajnych albo sporządza protokół zawierający informację o liczbie wydanych kart.
 
§ 18
Głosem nieważnym jest głos:  
 1. niepozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy,  np. skreślenia, niewyraźne pismo, porwana kartka,
 2. oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,
 3. oddany na karcie nieprzeznaczonej dla danego głosowania.  
§ 19

Komisja skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone  z naruszeniem Statutu lub Ordynacji, a w szczególności gdy:  
 1. liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych,
 2. liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kart do głosowania,
 3. ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania,
 4. złamano zasadę tajności głosowania,
 5. liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest mniejsza niż połowa liczby członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.
       
§ 20

Kartę do głosowania wypełnioną nieprawidłowo można, przed wrzuceniem do urny oraz przed ogłoszeniem zakończenia głosowania przez przewodniczącego zebrania, wymienić na czystą w komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany karty  w protokole.  
§ 21
 
 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych.
 2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów przekraczających zarazem wymagany limit głosów (ponad połowę oddanych głosów ważnych), a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Kolejność na liście ustala się w głosowaniu zwykłą większością głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. W przypadku gdyby te głosowania nie dały rozstrzygnięcia, o wyniku wyborów winny decydować wyniki osiągnięte przez poszczególnych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Głosowania tego nie wlicza się do ustalonej liczby tur głosowań.
 
§ 22

Liczbę tur głosowań ustala zakładowe zebranie członków lub delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów.  
§ 23

 1. Jeżeli w głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przewodniczący zebrania zarządza kolejno następne tury głosowań. W następnych turach głosowań biorą udział kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
      - brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
      - uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy czym do każdej następnej tury przechodzą kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczającej dwukrotności nieobsadzonych miejsc mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni przechodzą do następnej tury głosowań.
 2. Jeśli w wyniku stosowania tej procedury okazałoby się, że w następnej turze głosowań mają uczestniczyć ci sami kandydaci, co poprzednio, wówczas do następnej tury nie przechodzi kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Jeżeli nie można ustalić ostatniego ze względu na równą liczbę głosów, wówczas należy wziąć pod uwagę kolejno liczby głosów uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Jeśliby i to kryterium nie dawało rozstrzygnięcia, to wówczas wszyscy oni nie przechodzą do następnej tury głosowań.
§ 24

Jeżeli w głosowaniu brało udział nie więcej kandydatów niż liczba nieobsadzonych miejsc mandatowych, a w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany, przewodniczący zebrania przerywa wybory (bez względu na liczbę przeprowadzonych tur głosowania) i zarządza otwarcie nowej listy kandydatów.
§ 25

 1. Do każdej listy wyborczej, oprócz wyborów przewodniczącego, można ustalić listę rezerwową. Na liście rezerwowej w pierwszej kolejności znajdują się ci kandydaci, którzy kandydowali na  określoną funkcję związkową będącą przedmiotem głosowania i uzyskali w ostatniej turze ponad połowę oddanych głosów ważnych, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych. O kolejności na liście rezerwowej decyduje liczba otrzymanych głosów w ostatniej turze wyborów. Przy równej liczbie głosów decyduje wynik z poprzednich tur głosowań w kolejności od przedostatniej do pierwszej. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, trzeba przeprowadzić w tym celu odrębne głosowanie, w którym rozstrzygnięcie zapada zwykłą większością głosów przy dwóch kandydatach, a w przypadku większej liczby kandydatów należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
 2. Zakładowe zebranie członków lub delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów może utworzyć listę rezerwową także w wyniku odrębnych wyborów.  W takim przypadku wybór listy rezerwowej odbywa się z zachowaniem reguł wyboru odpowiednich władz Związku, co oznacza między innymi, że wybrany kandydat musi uzyskać ponad połowę oddanych głosów ważnych w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej na mocy tej procedury, zajmują miejsca po kandydatach uzyskujących miejsca na liście rezerwowej zgodnie z postanowieniami ust. 1.
§ 26

Członek komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej nie może być na liście rezerwowej odpowiednio komisji rewizyjnej lub zakładowej koordynacyjnej komisji rewizyjnej i odwrotnie.
§ 27

Po ogłoszeniu ostatecznych wyników głosowania przewodniczący zamyka posiedzenie, o ile porządek posiedzenia nie zawiera innych punktów.  
§ 28

 1. Zakładowe zebranie członków lub delegatów może podjąć decyzję o wyborze przez komisję zakładową, ze swego składu, prezydium. Decyzję w tej sprawie wraz  z określeniem liczby członków prezydium podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Zakładowe zebranie członków lub delegatów może upoważnić komisję zakładową do ustalenia liczby członków prezydium.
§ 29

Zastrzeżenia odnośnie wyborów na szczeblu zakładowym kieruje się do regionalnej komisji wyborczej, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów.
Rozdział IV

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ZAKŁADOWEJ, PRZEWODNICZĄCEGO ZAKŁADOWEJ KOMISJI KOORDYNACYJNEJ, POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW TYCH KOMISJI ORAZ ZAKŁADOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ I ZAKŁADOWEJ KOORDYNACYJNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 30

Postanowienia §§ 31 - 40 z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 rozdziału IV, dotyczące zasad wyborczych władz organizacji zakładowej, stosuje się odpowiednio do wyboru  ZOK.
§ 31

Przy wyborze przewodniczącego komisji zakładowej, komisji zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia poprzednich paragrafów. Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur głosowań, z uwzględnieniem § 24, zakładowe zebranie członków lub delegatów nie dokonało wyboru przewodniczącego komisji zakładowej lub ponad połowy członków komisji zakładowej lub ponad połowy członków komisji rewizyjnej zgodnie z warunkami określonymi w § 21, wówczas otwiera się nową listę kandydatów.  
§ 32

 1. Nową listę, o której mowa w § 31, otwiera się na trwającym posiedzeniu lub, jeżeli zakładowe zebranie członków lub delegatów tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyć się nie później niż 14 dni od zamknięcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru.

     
  1a. Za posiedzenie trwające, o którym mowa w ust. 1 uznaje się posiedzenie, które nie zostało zamknięte przez przewodniczącego zebrania i jego kontynuacja w celu dokończenia rozpoczętych wyborów nastąpiła przed upływem 14 dni.
 2. Po otwarciu nowej listy przeprowadza się wybór przewodniczącego komisji zakładowej, komisji zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej lub pozostałych członków komisji zakładowej lub pozostałych członków komisji rewizyjnej zgodnie z postanowieniami poprzednich paragrafów.  
 
§ 33

 1. Zakładowe zebranie członków lub delegatów podejmuje uchwałę o wejściu lub niewchodzeniu  w skład komisji zakładowej przewodniczących władz wykonawczych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu.
 2. Komisja zakładowa liczy nie mniej niż trzech członków. Liczbę członków komisji zakładowej ustala zakładowe zebranie członków lub delegatów w głosowaniu jawnym, decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 3. W skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą: przewodniczący ZOK, pozostali członkowie zakładowej komisji koordynacyjnej, wybrani przez zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów, oraz przewodniczący komisji zakładowych organizacji należących do danej ZOK.
§ 34

Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe zgodnie z postanowieniami §§ 21 do 24, a wybranych została ponad połowa członków komisji zakładowej lub rewizyjnej, to pozostałe mandaty zostają nieobsadzone.  W takim przypadku wybrana komisja liczy tylu członków, ile mandatów zostało obsadzonych, ale w granicach określonych w § 33 i § 38 Ordynacji. Uzupełnienie składu komisji zakładowej lub rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów  i przeprowadzenia wyborów uzupełniających, co może nastąpić podczas trwającego posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu zakładowego zebrania członków lub delegatów.
§ 35

Wyboru wszystkich lub określonej liczby członków komisji zakładowej lub rewizyjnej można dokonywać z zastosowaniem list cząstkowych. Liczbę przypadających mandatów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku funkcjonujących w organizacji zakładowej określa się proporcjonalnie do liczby członków Związku zrzeszonych w tych jednostkach.
§ 36

Komisja zakładowa może wybrać ze swojego grona prezydium. Decyzję w tej sprawie, wraz  z określeniem liczby członków prezydium, podejmuje zakładowe zebranie członków lub delegatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zakładowe zebranie członków lub delegatów może upoważnić komisję zakładową do ustalenia liczby członków prezydium.
§ 37

 1. Ukonstytuowanie komisji zakładowej lub wybór członków prezydium dokonuje się spośród członków komisji zakładowej w głosowaniu tajnym, w czasie pierwszego posiedzenia, które winno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zakończenia posiedzenia wyborczego. Kandydatów na członków prezydium, z jednoczesnym określeniem wyodrębnionych funkcji dla poszczególnych kandydatów, w tym zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika proponuje przewodniczący komisji zakładowej, a wyboru dokonuje komisja zakładowa. Wybór jest ważny po uzyskaniu przez kandydatów ponad połowy ważnych głosów. Każdy wniosek jest przedmiotem oddzielnego głosowania, ale wszystkie te wnioski mogą być głosowane na jednej karcie.
 2. Przewodniczący komisji zakładowej jest jednocześnie przewodniczącym prezydium komisji zakładowej, zgodnie z postanowieniem § 42 ust. 3 Statutu.
 3. Odwołanie członka prezydium następuje na takich samych zasadach jak wybór, co oznacza między innymi, że wniosek o odwołanie może postawić wyłącznie przewodniczący komisji zakładowej. Zakończenie członkostwa w prezydium komisji zakładowej następuje na zasadach ogólnych, z tym że zakończenie członkostwa  w komisji zakładowej stanowi jednocześnie zakończenie członkostwa w prezydium komisji zakładowej.
§ 38

 1. Zakładowa komisja rewizyjna liczy nie mniej niż trzech członków. Liczbę członków komisji ustala zakładowe zebranie członków lub delegatów.
 2. Członek zakładowej komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem komisji zakładowej.
 3. Przewodniczącego zakładowej komisji rewizyjnej wybierają jej członkowie ze swego grona w głosowaniu tajnym. Wybór jest ważny po uzyskaniu ponad połowy ważnych głosów. Zakładowa komisja rewizyjna może również wybrać   prezydium według takich samych zasad, jakie stosuje się przy wyborze prezydium komisji zakładowej.
 4. Posiedzenie konstytuujące zakładowej komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący zebrania wyborczego po jego zakończeniu.
§ 39

W przypadku utraty ważności mandatu członka komisji zakładowej lub rewizyjnej w trakcie kadencji skład komisji zakładowej lub rewizyjnej uzupełnia się kolejno osobami  z odpowiedniej listy rezerwowej, o ile taka istnieje.  
§ 40
 1. Obowiązek zorganizowania wyborów uzupełniających do komisji zakładowej lub zakładowej komisji rewizyjnej zachodzi wówczas, gdy liczba członków komisji zakładowej lub zakładowej komisji rewizyjnej, mimo uzupełnienia z listy rezerwowej, spadnie poniżej połowy ustalonej liczby, a w przypadku komisji trzyosobowej liczba jej członków spadnie poniżej trzech  osób.
 2. Obowiązek wyborów uzupełniających istnieje zawsze w przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego komisji zakładowej.
 3. Wybory uzupełniające, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się najpóźniej  w terminie 30 dni od daty powstania takiej sytuacji.
Rozdział V

WYBORY WŁADZ ORGANIZACJI TERENOWEJ
§ 41

Na podstawie postanowień § 19 ust. 5, § 20 ust. 2 i § 35 ust. 7 Statutu, postanowień Uchwały nr 6 XVII KZD oraz Uchwały nr 1 XIX KZD wybory w organizacji terenowej winny być przeprowadzane zgodnie z zasadami ujętymi w §§ 42–46.
§ 42

 1. Właściwy zarząd regionu, po konsultacji ze wszystkimi członkami nowo powstającej organizacji terenowej, może dokonać wyboru tymczasowej komisji międzyzakładowej – niekoniecznie spośród członków tej organizacji. Wybór dokonywany jest  z zachowaniem obowiązujących w Związku zasad wyborczych, zawartych  w postanowieniach § 50 ust. 2 pkt. 2– 7 Statutu.
 2. W przypadku kiedy co najmniej 1/5 członków założycieli nie wyrazi zgody na wybór wspomnianej wyżej komisji przez zarząd regionu, wówczas jej wybór musi się odbyć na ogólnie obowiązujących zasadach zawartych w Ordynacji.  
§ 43

 1. Wyboru statutowych władz organizacji terenowej dokonuje się, zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu, w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania organizacji terenowej przez zarząd regionu.
 2. Wyboru statutowych władz organizacji terenowej może dokonać międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów, zgodnie z postanowieniami §§ 8 – 29.
 3. Wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej może dokonać zarząd regionu – niekoniecznie spośród członków danej organizacji terenowej. Oznacza to, że przewodniczącym lub członkiem komisji międzyzakładowej może być członek Związku zrzeszony w innej podstawowej jednostce organizacyjnej Związku, zarejestrowanej w danym regionie.
§ 44

Wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej, o którym mowa w § 43 ust. 3, zarząd regionu może dokonać zgodnie z określoną poniżej procedurą:
 1. zarząd regionu może rozpocząć przygotowania do wyboru po spełnieniu co najmniej jednego z warunków:
     a) brak zainteresowania członków danej organizacji wyborem statutowych władz,
     b) brak możliwości zwołania posiedzenia wyborczego międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów,
     c) jeżeli do zarządu regionu wpłynie wniosek o przeprowadzenie przez zarząd regionu wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej, mający poparcie co najmniej 1/5 członków tej organizacji.
  Wniosek, o którym mowa wyżej, powinien precyzyjnie określać, jakiego wyboru dotyczy:
         - tylko przewodniczącego komisji międzyzakładowej;
         - przewodniczącego oraz części członków komisji międzyzakładowej;
         - przewodniczącego i wszystkich pozostałych członków komisji międzyzakładowej;
 2. zarząd regionu informuje wszystkich członków organizacji terenowej o zaistnieniu sytuacji spełniającej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1  uprawniających zarząd regionu do wyboru jej władz wykonawczych w całości lub części. Członkowie zainteresowanej organizacji terenowej mają prawo, w terminie określonym przez zarząd regionu, nie krótszym jednak niż 7 dni, zgłosić sprzeciw wobec proponowanej procedury wyborczej. Sprzeciw co najmniej 1/5 członków organizacji terenowej powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów władz wykonawczych na ogólnie obowiązujących zasadach zawartych w Ordynacji;
 3. brak sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2, uprawnia zarząd regionu do rozpoczęcia procedury wyborczej:
     a) przeprowadzenia konsultacji z członkami organizacji terenowej dotyczących liczebności komisji międzyzakładowej oraz kandydatów na poszczególne funkcje w komisji międzyzakładowej,
     b) poinformowania wszystkich członków tej organizacji o liście kandydatów  i terminie wyborów;
 4. wyboru władzy wykonawczej organizacji terenowej w całości lub części dokonuje zarząd regionu z zachowaniem obowiązujących w Związku zasad wyborczych zawartych w postanowieniach § 50 ust. 2 pkt. 2 – 7 Statutu.
§ 45

Uprawnienie zarządu regionu do wyboru władzy wykonawczej nie ma zastosowania przy wyborze władzy kontrolnej (komisji rewizyjnej).Wyboru członków komisji rewizyjnej organizacji terenowej dokonuje się na ogólnie obowiązujących zasadach zawartych  w Ordynacji.  
§ 46

 1. W trakcie trwania kadencji władz organizacji terenowej członkom tej organizacji przysługuje prawo do złożenia wniosku o zakończenie pełnienia funkcji przez osoby wybrane do władz przez zarząd regionu i przeprowadzenie wyborów na zwolnione miejsca mandatowe przez międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów. Wniosek taki mający poparcie co najmniej 1/5 członków terenowej organizacji, zobowiązuje zarząd regionu do zwołania posiedzenia wyborczego międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów organizacji terenowej i nadzoru nad przeprowadzeniem wyborów na wakujące miejsca mandatowe we władzach wykonawczych tej organizacji, na ogólnie obowiązujących zasadach zawartych w Ordynacji.
 2. Dotychczasowi członkowie władzy wykonawczej tej organizacji terenowej przestają pełnić swoje funkcje z chwilą dokonania wyborów, o których mowa w ust. 1.
strona 1 z 4
XXI Krajowy Zjazd Delegatów Legnica, 29 sierpnia 2007 r.
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - PDF
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści