Ubezpieczenie OC dla członków NSZZ Solidarność w ZLK Kraków - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Ubezpieczenie OC
dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”
DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY !
Władze Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowi NSZZ "Solidarność" przypominają wszystkim zainteresowanym o możliwości ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu przez pracowników PKP PLK S.A. oraz pracowników spółek naprawczych będących członkami Związku.
Składka miesięczna wysokości tylko 3 zł, co daje rocznie 36 zł.
Suma gwarancyjna: 14.000 zł - na każde zdarzenie, na każdą szkodę.
Główne korzyści z uczestnictwa w ubezpieczeniu
W przypadku, gdy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków służbowych pracownik wyrządzi szkodę osobom trzecim za które to szkody poniesie odpowiedzialność pracodawca to zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca wniesie roszczenie o pokrycie tej szkody z pensji pracownika (max. do 3 pensji).
Przystępując do ubezpieczenia to ubezpieczyciel przejmuje na siebie pokrycie kosztów związanych ze szkodą.
Oznacza to, że Concordia odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika na posterunku pracy, za wyjątkiem m.in. szkód spowodowanych w stanie nietrzeźwym. zażyciu narkotyków lub środków odurzających
Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna nie podlega w ciągu trwania ubezpieczenia wyczerpaniu, oznacza to, że w wyjątkowo niekorzystnym zbiegu okoliczności, jeśli temu samemu pracownikowi „przydarzą się" np. dwa wypadki, spowoduje dwie szkody, w których będzie trzeba dwukrotnie wykorzystać sumę ubezpieczenia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, to ubezpieczyciel wypłaci na pokrycie obydwu zdarzeń 24 000 zł.
Za jedyne 3 zł. mając ubezpieczenie zyskujecie poczucie bezpieczeństwa.
Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane ze szkodami, które spowodował pracownik - do 14 000 zł za szkodę.
Ponadto dodatkowo zyskujecie:
  1. Pokrycie niezbędnych kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych toczących się przeciwko ubezpieczonemu w związku z zaistniałą szkodą.
  2. Pokrycie koszów poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania ubezpieczonego,
  3. Pokrycie kosztów postępowania pojednawczego (pkt. a, b i c łącznie do 15.000 zł).
  4. Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody.
  5. Zwrot niezbędnych kosztów poniesionych na zapobieżenie zwiększenia się rozmiarów zaistniałej szkody (pkt. d i e dodatkowo łącznie do 7000 zł).
  6. Każdy Ubezpieczony otrzymuje indywidualny Certyfikat potwierdzający ochronę OC.
Aktualnie ponad 4 500 członków NSZZ Solidarność „śpi spokojnie", bo wykupiło ubezpieczenie OC.
Jeśli więc ktokolwiek jeszcze spośród członków SZIK jest zainteresowany wykupieniem ubezpieczenia OC, dla własnego bezpieczeństwa prosimy, aby zgłosił się do swojej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" by wypełnić deklarację, a Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej „S" załatwi resztę formalności.
Zaistniałe szkody oraz wszelkie okoliczności mogące powodować roszczenia należy niezwłocznie zgłosić do Brokera ubezpieczeniowego za pośrednictwem którego została zawarta umowa ubezpieczeniowa, tj.
B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.
siedziba: ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa,
biuro: ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa
telefon 022 622 05 42
faks 022 622 05 35
tel. kom. 503 054 153
SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKODY
 
W przypadku wystąpienia szkody, likwidacja szkody będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą:
Ubezpieczający powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia szkody do brokera - B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. - (formularz zgłoszenia szkody w załączeniu).
Zgłoszenie należy wysłać do: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.
  • pocztą elektroniczną: szkody@b-i-k.pl
  • listem poleconym na adres biura: ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa,
  • osobiście w siedzibie firmy B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 56a  w Warszawie.
Na podstawie wstępnego zgłoszenia szkody i dołączonej dokumentacji, broker w imieniu ubezpieczonego zgłasza szkodę do ubezpieczyciela.
Towarzystwo  weryfikuje przesłane dokumenty oraz nadaje numer sprawy. Następnie  przesyła do brokera informację z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia  oraz o ewentualnie wymaganej dokumentacji, którą trzeba będzie uzupełnić  w celu dalszego przeprocesowania szkody.
Ubezpieczyciel weryfikuje szkodę, a broker koordynuje przebieg jej likwidacji, między innymi
 w kwestii wszelkich terminów związanych ze sprawą, jak również  oczekiwanej dokumentacji. Broker informuje ubezpieczonego, jakie  ewentualne dodatkowe dokumenty winien zgromadzić oraz na bieżąco  prowadzi nadzór merytoryczny przebiegu procesu likwidacji szkody.

Należy pamiętać, że w każdym momencie mogą się Państwo zgłosić do ekspertów z firmy B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., którzy obsługują program.  Broker doradzi najlepsze rozwiązania, wskaże kolejne kroki i będzie  monitorował cały proces, kontaktując się w Państwa imieniu z  ubezpieczycielem.

W przypadku wystąpienia szkody, towarzystwo Concordia będzie prosiło m.in. o dostanie kopii następujących dokumentów do szkody (W zależności od rodzaju sprawy mogą być żądane inne dodatkowe dokumenty):
wypełnionego druku szkodowego Concordii,
kserokopii umowy o pracę sprawcy,
zaświadczenia o wysokości zarobków z tytułu w/w umowy z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przedmiotową szkodę,
kserokopii zakresu obowiązków związanych z w/w umową,
kserokopii uprawnień/szkoleń potwierdzających uprawnienia sprawcy do wykonywania czynności związanych z przedmiotowym zdarzeniem,
szczegółowej specyfikacji strat poniesionej przez pracodawcę,
szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody sporządzonego przez sprawcę,
informacji czy sprawca poczuwa się do odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie.
kserokopii dokumentacji prowadzonej w sprawie szkody przez pracodawcę określającą formę zakończenia postępowania w szkody,
kserokopii ugody, na podstawie której dokonano potrącenia z wynagrodzenia kwoty szkody,
kserokopii potwierdzenia dokonania potrącenia z wynagrodzenia w/w kwoty,
kserokopii opłaty składki polisy za ubezpieczenie OC,
podania numeru konta bankowego, na które należy przekazać należne odszkodowanie.
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZGŁASZANIA SZKODY

W  przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel tj. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, prosi o przesłanie następujących dokumentów, w celu likwidacji szkody (w zależności od rodzaju sprawy, mogą zostać Państwo poproszeni o inne/dodatkowe dokumenty):
 1. wypełniony formularz zgłoszenia szkody,  
 2. kserokopia umowy o pracę sprawcy szkody,
 3. kserokopia zakresu obowiązków pracownika, związanych z w/w umową,
 4. zaświadczenie o wysokości zarobków z tytułu w/w umowy, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przedmiotową szkodę,
 5. kserokopia uprawnień i szkoleń potwierdzających kwalifikacje sprawcy do wykonywania czynności związanych z przedmiotowym zdarzeniem (tj. kserokopia rejestru egzaminów pracownika oraz upoważnienie do wykonywania czynności na wskazanym stanowisku – dokument/legitymacja ze zdjęciem),
 6. szczegółowa specyfikacja strat poniesionych przez pracodawcę,
 7. szczegółowy opis okoliczności powstania szkody, sporządzony przez sprawcę,
 8. informacja, czy sprawca poczuwa się do odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie, czy zgadza się z roszczeniem oraz czy ceduje sprawę na swojego ubezpieczyciela,
 9. kserokopia dokumentacji prowadzonej w sprawie przez spółkę grupy PKP S.A., określająca formę zakończenia postępowania w w/w szkodzie tzn. Protokół Ustaleń Końcowych, zwierający m.in. następujące punkty:
  • datę sporządzenia
  • zebrany materiał dowodowy (podsumowanie) – punkt zawierający m.in. następujące informacje : opis zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, informację czy sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu,  jaki miał okres wypoczynku przed podjęciem pracy, przebieg akcji ratowniczej, skutki zdarzenia, uszkodzenia i zniszczenia itp.
  • analizę zebranego materiału dowodowego
  • ustalenia komisji kolejowej
  • wnioski zapobiegawcze
  • podpisy członków komisji kolejowej
 1. kserokopia ugody/nakazu, wzywającego pracownika do poniesienia kosztów związanych ze zdarzeniem – pismo roszczeniowe od pracodawcy,
 2. kserokopia potwierdzenia dokonania potrącenia z wynagrodzenia sprawcy szkody w/w  kwoty – jeżeli takie potrącenie miało miejsce lub informacja, czy sprawca zrekompensował szkodę poszkodowanemu (jeśli doszło do rekompensaty, to informacja o jej wysokości oraz prośba o przedstawienie dokumentu potwierdzającego pokrycie zobowiązania),
 3. podanie numeru konta bankowego, na które należy przekazać należne odszkodowanie – jeżeli jest inne niż wskazane w wezwaniu od pracodawcy,
 4. potwierdzenie opłaty składki za polisę,
 5. kserokopia dowodu osobistego sprawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z:
 
B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.
Maria Brzeska
tel. 022 622 05 42
tel. kom. 513 186 101
E-mail: szkody@b-i-k.pl
Deklaracja przystapienia do grupowego ubezpieczenia OC: dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”  - PDF
Deklaracja przystapienia do grupowego ubezpieczenia OC: dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”  - WORD
Formularz zgloszenia szkody - ubezpieczenie OC: dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”  - PDF
Formularz zgloszenia szkody - ubezpieczenie OC: dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” - WORD
Formularz listy członków NSZZ „Solidarność” - objętych grupowym ubezpieczeniem odpowiedzialności pracowniczej - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści