Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ZLK Kraków - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla pracowników "PKP Polskie Linie kolejowe S.A."
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW "PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A."
Tekst ze zmianami wprowadzonymi  8 protokołami dodatkowymi:
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A."

zawarty w dniu 11 stycznia 2005r.
 
w Warszawie pomiędzy
 
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa
a
 1. Radą Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych
  00-378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2
 2. Radą Sekcji Krajowej Kolejarzy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 3. Radą Krajową Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych
  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 4. Radą Główną Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 5. Zarządem Głównym Związku Zawodowego Administracji PKP
  40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1
 6. Prezydium Rady Krajowej Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego
  76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 32
 7. Międzyzakładową Komisją Związkową Wolnego Związku Zawodowego Kolejarzy
  47-220 Kędzierzyn Koźle, ul. Dworcowa 1
 8. Radą Główną Związku Zawodowego Dyspozytorów Polskich Kolei Państwowych
  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 9. Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei
  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 10. Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych
  40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1
 11. Zarządem Związku Zawodowego Dyspozytorów Polskich Linii Kolejowych
  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 12. Zarządem Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze
  65-025 Zielona Góra, ul. Traugutta 10
 13. Międzyzakładową Komisją Związkową Związku Zawodowego „KONTRA”
  58-303 Wałbrzych, ul. Gdyńska 6/16
 14. Zarządem Komisji Międzyzakładowej Nr 355 Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. księdza Jerzego Popiełuszki
  00-681 Warszawa, ul. Hoża 37
 15. Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kolejowych
  39-400 Tarnobrzeg, ul. Dworcowa 3A
 16. Zarządem Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Iławie
  14-200 Iława, ul. Dworcowa 7
 17. Krajową Sekcją Kolejarzy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność 80”
  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 18. Radą Regionalną Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Regionu Kujaw i Pomorza
  86-300 Grudziądz, ul. Batorego 6 m.13
 19. Zarządem Związku Zawodowego Pracowników Eksploatacji i Diagnostyki
  14-200 Iława, ul. Wiejska 7
 20. Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Infrastruktury Transportu Kolejowego w Polsce
  90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
 21. Zarządem Głównym Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Budowy, Utrzymania i Eksploatacji Dróg Żelaznych
  03-734rszawa, ul. Targowa 74
 22. Radą Krajową Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu
  64-100 Leszno, ul. Dworcowa 6
 23. Zarządem Związku Zawodowego Pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu
  50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13
 24. Organizacją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
  00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A/4
Strony zawierają niniejszy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” w celu unormowania treści stosunków pracy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Strony wyrażają przekonanie, że postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników „ PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” :
 
- będą sprzyjać integracji pracowników wokół misji i celów „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, w której są zatrudnieni,
 
- będą służyć zapewnieniu właściwych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia, realizacji osobistych ambicji zawodowych pracowników, a także  poszanowania ich godności, uwzględniając jednocześnie zasadę równego  traktowania kobiet i mężczyzn,
 
- powinny zapobiegać konfliktom i sporom,
 wpłyną na wytworzenie silnych więzi między Spółką „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” i pracownikami.
SPIS TREŚCI
 
Rozdział I                     Postanowienia ogólne
Rozdział II                    Stosunek pracy
Rozdział III                   Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział IV                  Zasady wynagradzania pracowników i inne świadczenia
Rozdział V                   Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział VI                  Dokształcanie, szkolenie i doskonalenie zawodowe
Rozdział VII                 Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VIII                Czas pracy
Rozdział  IX                 Urlopy pracownicze
Rozdział  X                  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział XI                  Działalność socjalna
Rozdział XII                 Uprawnienia pracownicze
Rozdział XIII                Wzajemne zobowiązania stron Układu
Rozdział XIV                Postanowienia przejściowe i końcowe

Załącznik nr 1              Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania
Załącznik nr 2              Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
Załącznik nr 3              Dodatek funkcyjny
Załącznik nr 4              Premia
Załącznik nr 5              Dodatek za staż pracy
Załącznik nr 6              Deputat węglowy
Załącznik nr 7              Fundusz nagrodowy
Załącznik nr 7a            Premia za realizację zadań inwestycyjnych  (Prot.Dod.Nr 7)
Załącznik nr 8             Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
Załącznik nr 9             Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
Załącznik nr 10           Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub  odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
Załącznik nr 11           Dodatek wyrównawczy
Załącznik nr 12           Nagrody jubileuszowe
Załącznik nr 13           Odprawa rentowa lub emerytalna
Załącznik nr 14           Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Załącznik nr 15           Zasady przyznawania posiłków regeneracyjno – wzmacniających (uchylony przez Prot.Dod.Nr 7)
Załącznik nr 16           Gratyfikacja dla odchodzących na świadczenie przedemerytalne
Załącznik nr 17           Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników  „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, zwany dalej Układem stosuje się do pracowników zatrudnionych w Spółce Akcyjnej „ PKP Polskie Linie Kolejowe ”, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
 2. Układu nie stosuje się do Członków Zarządu Spółki z wyjątkiem postanowień rozdziału IV §17 i §23, VI, VII, IX, X, XI, XII załącznika nr 10, 16, 17 oraz załącznika nr 13 chyba, że organ właścicielski postanowi inaczej.
 3. Układu nie stosuje się do:
     1)  kierowników jednostek organizacyjnych Spółki i ich zastępców,
     2) kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w Centrali Spółki oraz pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach samodzielnych w Centrali Spółki tj. :
     − dyrektora biura,
     − zastępcy dyrektora biura,
     − dyrektora zespołu,
     − głównego inspektora Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, (Prot. Dod. Nr 1)
     − dyrektora projektu,
     − rzecznika prasowego,
     − asystenta zarządu,
     − głównego inspektora BHP,
     − naczelnika wydziału,
     
  3) kierowników niektórych komórek organizacyjnych i ich zastępców w jednostkach organizacyjnych Spółki tj. :
     − komendanta Komendy Regionalnej SOK,
     − zastępcy komendanta Komendy Regionalnej SOK,
     − komendanta Ośrodka SOK,
     − naczelnika wydziału,
     − kierownika kontraktu,  (Prot. Dod. Nr 1) (uchylony przez Prot. Dod. Nr 5),
     − naczelnika działu,
     − głównego dyspozytora,
     − naczelnika ekspozytury,
     − zastępcy naczelnika ekspozytury,
     − naczelnika sekcji,
     − zastępcy naczelnika sekcji,
     
  4) kierowników niektórych komórek organizacyjnych i ich zastępców jednostkach          organizacyjnych Spółki realizujących proces inwestycyjny:
     − dyrektora Oddziału,
     − zastępcy dyrektora Oddziału,
     − dyrektora projektu,
     − zastępcy dyrektora projektu,
     − kierownika kontraktu,
     − rzecznika prasowego, (cały pkt 4 dodany Prot. Dod. Nr 5) z wyjątkiem postanowień rozdziału III § 11, rozdziału IV §17 i §21 - §23, VI, VII, IX, X, XI, XII oraz załączników nr 7, 7a (Prot. Dod. Nr 5), 10, 12, 13, 16, 17.
     Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach określają odrębne przepisy.
 4. Układ stosuje się w zakresie w nim wskazanym, również do emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenie przedemerytalne oraz członków ich rodzin.
§ 2

 1. Ilekroć w Układzie jest mowa o:
     
  1) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć ustawowe przepisy prawa pracy oraz akty wykonawcze wydane na ich podstawie, a także akty wewnętrzne wydawane przez organy statutowe Spółki.
     
  2) „ regulaminie pracy ‘’ – należy przez to rozumieć regulamin pracy, który ustala kierownik jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
     
  3) „najniższym wynagrodzeniu” – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę określone w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. nr 200, poz. 1679 w brzmieniu obowiązującym ),
     
  4) „pracy na kolei” – należy przez to rozumieć:
     
     a) okresy  pracy u pracodawcy,
     
     b) okresy pracy w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
     
     c) poprzednie okresy pracy u pozostałych pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
     
     d) inne okresy, jeżeli z mocy przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
     
  5) PKP PLK S. A. – należy przez to rozumieć PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
     
  6) „jednostka organizacyjna Spółki” – należy przez to rozumieć jednostki wymienione w regulaminie organizacyjnym Spółki PKP PLK S.A.,
     
  7) „komórka wykonawcza‘’ – należy przez to rozumieć komórki przewidziane regulaminem organizacyjnym jednostki organizacyjnej,
     
  8) PUZP – należy przez to rozumieć Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych,
     
  9) „organizacjach związkowych” – należy przez to rozumieć zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe,
     
  10) przerwy regulaminowe i technologiczne – należy przez to rozumieć stałe lub okresowe  zawieszenie pracy stanowiska (posterunku) w ciągu doby lub w niektóre dni tygodnia.                  
 2. W PKP PLK S.A. czynności pracodawcy wykonują z zastrzeżeniem kompetencji Zarządu PKP PLK S.A. :
     1) Prezes Zarządu PKP PLK S.A. – w odniesieniu do kierowników jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Zarządowi,
     2) Dyrektor Generalny Centrali PKP PLK S.A. – w odniesieniu do pracowników Centrali,
     3) Naczelni Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych – w odniesieniu do pracowników oddziału oraz dyrektorów podległych zakładów linii kolejowych,  (uchylony przez Prot. Dod. Nr 5)
     4) Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych zwani dalej „ kierownikiem jednostki organizacyjnej ‘’ – w odniesieniu do podległych im pracowników.
Rozdział II
 
Stosunek pracy
 
§ 3

 1. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę według zasad określonych przepisami Kodeksu pracy.
 2. Podstawową formą umowy o pracę stosowaną dla pracowników objętych Układem jest umowa na czas nie określony.
 3. Umowę o pracę zawiera się na piśmie z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków pracy i płacy, a w szczególności:
     1) rodzaj pracy,
     2) miejsce wykonywania pracy, przy czym jako „miejsce pracy” rozumie się obszar działania określony w regulaminie pracy jednostki organizacyjnej lecz nie większy niż obszar działania komórki wykonawczej,
     3) wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
     4) wymiar czasu pracy,
     5) termin rozpoczęcia pracy.
 4. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, kierownik jednostki organizacyjnej powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.
§ 4
 
Stosunek pracy ustaje w przypadkach określonych w Kodeksie pracy.
§ 5

Wypowiedzenie przez kierownika jednostki organizacyjnej umowy o pracę dokonywane jest w formie pisemnej i powinno zawierać :
 
 1. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie
 2. Okres wypowiedzenia
 3. Termin rozwiązania stosunku pracy
 4. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych
 5. Uprawnienia pracownika w okresie wypowiedzenia.
       
§ 6
 
 1. W przypadkach, w których przepisy Kodeksu pracy przewidują obowiązek konsultacji zamiaru rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, reprezentująca pracownika organizacja związkowa, może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia, w terminach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W przypadku zamiaru zastosowania wypowiedzenia pracownikowi omowy o pracę zawartej na czas nie określony organizacja związkowa reprezentująca pracownika może zgłosić umotywowane zastrzeżenie na piśmie nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zawiadomienia.
 
§ 7
 
 1. Jeżeli rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy zawartego na czas nie określony następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, określonych w artykule 361 Kodeksu pracy, a strony stosunku pracy ustalą wcześniejszy niż jeden miesiąc termin rozwiązania stosunku pracy, to pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.
 2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje pracownikowi, którego nieprzerwany staż pracy na kolei, przed ustaniem stosunku pracy w PKP PLK S.A. wynosi co najmniej ostatnie 15 lat.
 
§ 8

 1. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i dotyczy liczby pracowników, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002r. nr 112, poz. 980 ze zmianami),  to okres wypowiedzenia wynosi :
     1) 4 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony na kolei, w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 4 na stanowisku związanym z prowadzeniem i utrzymaniem ruchu kolejowego, nieprzerwanie, co najmniej ostatnie 15 lat,
     2) 6 miesięcy - bez względu na zajmowane stanowisko, jeżeli pracownik był zatrudniony na kolei, w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 4, nieprzerwanie co najmniej ostatnie 20 lat.
 2. Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1, co najmniej do odpowiedniego wymiaru określonego w Kodeksie pracy, o ile nie ustalono wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 36 § 6 Kodeksu pracy, wypłacając pracownikowi odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Na pisemny wniosek pracownika kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany skrócić okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, do wymiaru określonego przez wnioskodawcę, najwyżej jednak do jednego miesiąca; w takim przypadku pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Ustalenie okresu wypowiedzenia krótszego niż jeden miesiąc wymaga porozumienia stron stosunku pracy.
   
§ 9

Pierwszeństwo w przyjęciu do pracy ma osoba uprzednio zwolniona z pracy w PKP PLK S.A. z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli wystąpi z wnioskiem o zatrudnienie nie później niż w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy i jeżeli pracodawca poszukuje pracowników z kwalifikacjami, które posiada ubiegający się o ponowne zatrudnienie.
§ 10

W razie ustalenia przez sąd prawomocnym wyrokiem, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w sposób niezgodny z prawem, pracownikowi niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu pracy, przysługuje dodatkowe odszkodowanie w wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PKP PLK S.A., obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Rozdział III

Obowiązki pracodawcy i pracownika
 
§ 11

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy określone są w kodeksie pracy.
 2. Pracownik pełniący funkcję osoby kierującej pracownikami obowiązany jest w szczególności:
     1) w ramach swych kompetencji wypełniać sumiennie wszelkie obowiązki pracodawcy wobec podległych mu pracowników, szanować ich godność i respektować ich uprawnienia oraz dawać podwładnym przykład wzorowego pełnienia obowiązków pracowniczych,
     2) prawidłowo organizować pracę, przestrzegać ustalonych rozkładów czasu pracy,
     3) udostępniać lub przekazywać pracownikowi, gdy przepisy odrębne tak stanowią, za pisemnym potwierdzeniem, obowiązujące przepisy i instrukcje na danym stanowisku pracy  i zaznajamiać go z nimi,
     4) pisemnie określić zakres obowiązków, w sytuacji gdy nie wynika to z obowiązujących przepisów,
     5) zapewnić obsadę stanowiska pracy nie później niż w ciągu 4 godzin od zakończenia ustalonego czasu pracy pracownika.
     6) utrzymywać porządek w kierowanej lub nadzorowanej przez siebie jednostce organizacyjnej, komórce lub zespole, a w przypadku jego naruszenia zabezpieczać niezbędne dowody przewinienia,
     7) wyróżniać i nagradzać pracowników w miarę ich zasług zawodowych,
     8) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu,
     9) udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w sposób przyjęty w kierowanej jednostce organizacyjnej,
     10) przeciwdziałać mobbingowi.
 3. Osoba kierująca pracownikami ponosi odpowiedzialność pracowniczą za celowość i słuszność wydawanych przez siebie poleceń i  decyzji.
§ 12
 
 1. Podstawowe obowiązki pracownika określone są w kodeksie pracy.
 2. Pracownik obowiązany jest w szczególności:
     1) zapoznać się i przestrzegać przepisy obowiązujące na danym stanowisku pracy,
     2) zapobiegać wszystkiemu, co zagraża: bezpieczeństwu ruchu kolejowego, bezpieczeństwu ludzi, mienia pracodawcy lub powierzonego do przewozu,
     3) zachowywać się uprzejmie w stosunku do osób korzystających z usług kolei, a w razie potrzeby służyć im radą i pomocą, w zakresie wykonywanych czynności na danym stanowisku pracy,
     4) zgłaszać się do pracy punktualnie oraz w stanie umożliwiającym należyte jej wykonywanie,
     5) dbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniać je w terminie w sposób ustalony przepisami odrębnymi,
     6) wykonywać powierzone czynności na stanowisku pracy, aż do przybycia zmiany, nie dłużej jednak niż przez 4 godziny od zakończenia zmiany przewidzianej rozkładem czasu pracy,
     7) niezwłocznie zawiadomić osobę bezpośrednio kierującą pracownikami o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej mu stawienie się do pracy lub jej wykonywanie a wymagane dowody usprawiedliwiające nieobecności w pracy przedłożyć w terminach ustalonych przepisami odrębnymi,
     8) informować osobę kierującą pracownikami o aktualnym miejscu zameldowania i adresie do korespondencji,
     9) poddawać się badaniom lekarskim w przypadkach określonych przepisami odrębnymi.

Rozdział IV

Zasady wynagradzania pracowników i inne świadczenia
 
§ 13
 
 1. Podstawą systemu wynagradzania jest tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania.
 2. Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania określa:
     1) nazwę stanowiska,
     2) kwalifikacje,
     3) staż pracy,
     4) kategorie zaszeregowania.
§ 14

 1. Ustala się :
     1) Tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiącą załącznik nr 1 do Układu,
     2) Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do Układu,
     
  3) Dodatek funkcyjny, stanowiący załącznik nr 3 do Układu,
     
  4) Premię, stanowiącą załącznik nr 4 do Układu,
     
  5) Dodatek za staż pracy, stanowiący załącznik nr 5 do Układu,
     
  6) Deputat węglowy, stanowiący załącznik nr 6 do Układu,
     
  7) Fundusz nagrodowy, stanowiący załącznik nr 7 do Układu,
     
  8) Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, stanowiące załącznik nr 8 do Układu,
     
  9) Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, stanowiące załącznik nr 9 do Układu,
     
  10) Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, stanowiące załącznik nr 10 do Układu,
     
  11) Dodatek wyrównawczy, stanowiący załącznik nr 11 do Układu,
     
  12) Nagrody jubileuszowe, stanowiące załącznik nr 12  do Układu,
     
  13) Odprawę rentową lub emerytalną, stanowiącą załącznik nr 13 do Układu,
     
  14) Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, stanowiące załącznik nr 14 do Układu,
     
  15) Zasady przyznawania posiłków regeneracyjno – wzmacniających, stanowiące załącznik nr 15 do Układu,   (uchylony przez Prot. Dod. Nr. 7)
     
  16) Gratyfikację dla odchodzących na świadczenie przedemerytalne, stanowiącą załącznik nr 16 do Układu,
     
  17) Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, stanowiące załącznik nr 17 do Układu.
§15
 
 1. Pracownikowi przysługuje za wykonaną pracę wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z przyznanej kategorii zaszeregowania oraz inne dodatki i składniki wynagrodzenia wynikające z Układu.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ulega zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku chorobowego określonego przepisami odrębnymi.
 
§16

Rozpiętość stawek wynagrodzenia zasadniczego, wyrażona stosunkiem stawki maksymalnej w kategorii najwyższej do stawki minimalnej w kategorii najniższej, dla wszystkich stanowisk, nie może być mniejsza niż 3 : 1.
§17

 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby po jego rozwiązaniu, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach określonych w kodeksie pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W razie śmierci pracownika w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, o której mowa w ust.1, zwiększona o 100 %.
 3. W razie śmierci pracownika w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracodawca ponosi udokumentowane koszty pogrzebu, jednak w wysokości nie większej niż kwota zasiłku pogrzebowego wynikająca z przepisów odrębnych. Prawo to przysługuje niezależnie od innych świadczeń należnych rodzinie zmarłego.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić rodzinę o śmierci pracownika w pracy i przysługujących rodzinie świadczeniach.
§18

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę.
§19

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego lub najniższego wynagrodzenia oblicza się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, lub najniższe wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§ 20

 1. Społeczni inspektorzy pracy, w razie konieczności wykonywania swoich czynności w godzinach pracy lub uczestnictwa w naradach i szkoleniach zachowują prawo do wynagrodzenia.
 2. W razie znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.
§ 21

Pracownik, za czas badań lekarskich zleconych przez pracodawcę zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi zleconymi przez pracodawcę z uwzględnieniem postanowień § 37 ust. 3 pkt 1.  (Prot. Dod. Nr 3)
§ 22

 1. Pracownik za czas obowiązkowych szkoleń i egzaminów oraz za udział w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez pracodawcę zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 2. Pracownikowi realizującemu proces szkoleń wewnątrzzakładowych oraz biorącemu udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych na wniosek pracodawcy może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie według przepisów odrębnych.
§ 23

Z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju oraz w przypadku wykonywania badań lekarskich poza miejscem zamieszkania lub stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową na warunkach określonych przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw pracy.
§ 24

 1. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie płatne jednorazowo z dołu 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie.
 2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika.
Rozdział V

Odpowiedzialność materialna pracowników

§ 25

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 119 Kodeksu pracy, ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
Rozdział VI

Dokształcanie, szkolenie i doskonalenie zawodowe

§ 26

Powinnością i wspólnym interesem pracownika i pracodawcy jest stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracownika.
§ 27

Kierownik jednostki organizacyjnej nie może dopuścić pracownika do samodzielnego wykonywania pracy, szczególnie na stanowiskach związanych z ruchem pociągów, bez uzyskania przez niego uprawnień potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
§ 28

 1. Pracodawca, stosownie do potrzeb, ułatwia pracownikom uzupełnienie, podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.
 2. Pracownikom, o którym mowa w ust.1 pracodawca umożliwia wykorzystanie nabytych umiejętności.
 3. Formy i zakres pomocy pracodawcy oraz ułatwień dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe określają przepisy odrębne, z zastrzeżeniem § 30 .
§ 29

Pracodawca corocznie ustala, w ramach budżetu Spółki, wielkość środków przeznaczonych na szkolenie pracowników.
§ 30

 1. Pracownikowi skierowanemu na szkolenie zawodowe pracodawca pokrywa koszty szkolenia oraz może pokryć, w całości lub w części, inne koszty związane ze szkoleniem pracownika.
 2. Pracownik skierowany przez pracodawcę na szkolenie zachowuje, na czas nieobecności w pracy, prawo do wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.
 3. Pracodawca może zobowiązać pracownika, o którym mowa w ust.1, do przepracowania określonego czasu po ukończeniu szkolenia, na zasadach określonych w zawartej z pracownikiem umowie.
§ 31

Pracownicy prowadzący zajęcia na szkoleniach wewnątrzzakładowych organizowanych przez pracodawcę oraz biorący udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych na wniosek pracodawcy, zachowują prawo do wynagrodzenia w miejscu pracy.
§ 32

Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników określa załącznik nr 17 do Układu.
Rozdział VII

Nagrody i wyróżnienia

§ 33

 1. Pracownikowi, emerytowi i renciście mogą być nadane odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe: „ Zasłużony dla Kolejnictwa”, „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.
 2. Zasady i tryb nadawania odznaczeń i odznak określają przepisy odrębne.
 3. Odznaczenia i odznaki są wręczane z okazji Święta Kolejarza.
 4. Świętem Kolejarza jest dzień 25 listopada, który jest dniem wolnym od pracy.
§ 34

 1. Pracownikowi wyróżnionemu odznaczeniem państwowym lub odznaką honorową, o których mowa w § 33 ust. 1 przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 50 % jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PKP PLK S.A. za okres poprzedniego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3.
 2. Pracownikowi, wyróżnionemu wielokrotnie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda pieniężna tylko z jednego tytułu.
 3. Nagroda pieniężna wypłacana jest przez kierownika jednostki organizacyjnej, który był wnioskodawcą wyróżnienia lub akceptował wniosek o wyróżnienie z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Jeżeli pracownik w dniu wręczenia wyróżnienia pozostaje w stosunku pracy u nowego kierownika jednostki organizacyjnej, nagroda pieniężna wypłacana jest przez tego kierownika.
§ 35

 1. Z okazji Święta Kolejarza pracownik zatrudniony na kolei powyżej 1 roku nabywa prawo do nagrody pieniężnej w roku wdrożenia Układu w wysokości 10% jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PKP PLK S.A. za okres poprzedniego roku.
 2. Wysokość nagrody, o której mowa w ust.1, w kolejnych latach będzie:
     -  korygowana o średnioroczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS
     lub
     -  przedmiotem odrębnych negocjacji.
 3. Postanowień ust.1 nie stosuje się do pracowników:
     1) pozostających w skutkach wymierzonych kar porządkowych;

     2) wobec których zastosowano zmianę warunków umowy o pracę za naruszenie obowiązków pracowniczych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
§ 36

Wynagrodzenie o którym mowa w § 34 ust.1 i  § 35 ust.1 ogłasza odrębną decyzją Prezes Zarządu PKP PLK S.A. nie później niż do końca I półrocza każdego roku.
Rozdział VIII
 
Czas pracy

§ 37

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 2. Sposób potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia pracy określa regulamin pracy
 3. Do czasu pracy zalicza się w szczególności czas:
     1) badań lekarskich zleconych przez pracodawcę,
     2) szkoleń i egzaminów wymaganych do kontynuowania pracy na zajmowanym stanowisku,
     3) udziału pracownika w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez pracodawcę, z uwzględnieniem odpowiednio postanowień § 21 i § 22 ust.1.
§ 38

 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień  § 43.
 2. Czas pracy kierowców regulują przepisy odrębne.
§ 39

 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
     1) Mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
     2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku.
 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt. (Prot. Dod. Nr 2)
 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
 4. Dzień 25 listopada - Święto Kolejarza obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin.
 
§ 40

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 41

 1. Pracownik powinien korzystać w każdym tygodniu z co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, za wyjątkiem przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii do których mają zastosowanie przepisy odrębne.
 2. Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy po okresie pracy należy zapewnić okres odpoczynku. Okres tego odpoczynku powinien wynosić tyle godzin, ile trwała poprzedzająca praca nie mniej jednak niż 12 godzin.
§ 42

 1. Pracownicy mogą być zatrudniani w następujących systemach czasu pracy:
     1) podstawowego czasu pracy,
     2) równoważnego czasu pracy.
 2. Stosowanie innych systemów czasu pracy reguluje Kodeks pracy.
 3. Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy.
§ 43
 
 1. System równoważnego czasu pracy może być stosowany na stanowiskach i posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów, naprawami i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, straży ochrony kolei oraz w innych przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu na to zgody przez organizacje związkowe, a jeżeli takie organizacje nie działają w jednostce organizacyjnej – po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy – okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do trzech miesięcy.
  W jednostce organizacyjnej mogą być stosowane różne okresy rozliczeniowe dla różnych grup pracowniczych.
 3. W systemie równoważnego czasu pracy dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę.
  Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony dniami wolnymi od pracy lub krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach w przypadkach określonych w  § 44 ust. 2 i 3.
strona 1 z 3
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty w dniu 11 stycznia 2005r. w Warszawie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie - PDF
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści