Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ZLK Kraków 2 - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla pracowników "PKP Polskie Linie kolejowe S.A."
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW "PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A."
Tekst ze zmianami wprowadzonymi  8 protokołami dodatkowymi:
strona 2 z 3
§ 44
 
 1. Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy w dniu, który- zgodnie z rozkładem czasu pracy- jest dla niego dniem roboczym, pracodawca zapewnia pracę w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przyjętym okresie rozliczeniowym jeden dobowy wymiar czasu pracy może zostać skrócony, o ile dla wykonania ustalonego czasu pracy na ten okres pozostało pracownikowi mniej niż 8 godzin.
 3. W dniu, w którym pracownik jest kierowany na obowiązkowe szkolenia lub egzaminy, dobowy wymiar czasu pracy może być mniejszy niż 8 godzin.
   
§ 45
 
 1. Pracownicy wykonują pracę według ustalonych rozkładów czasu pracy.
 2. Rozkład czasu pracy powinien określać w szczególności:
     1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
     2) liczbę zmian rozłożonych równomiernie w przyjętym okresie rozliczeniowym,
     3) czas pracy dla każdej zmiany w poszczególnych dobach,
     4) dni wolne od pracy w zamian za pracę w niedziele i święta,
     5) dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
     6) wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, 7) czas badań lekarskich zleconych przez pracodawcę,
     8) czas obowiązkowych szkoleń i egzaminów.
 3. Zmianę rozpoczynającą się w jednym dniu kalendarzowym, a kończącą się w następnym dniu kalendarzowym zalicza się do dnia początku tej zmiany
 4. Pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy, rozkład czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy podawany jest dowodnie do wiadomości najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w sposób określony w regulaminie pracy.
 5. W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy, a także na uzasadniony wniosek pracownika dopuszcza się wprowadzanie zmian do ustalonego na przyjęty okres rozliczeniowy rozkładu czasu pracy.

  Tryb powiadamiania o dokonanych zmianach określa regulamin pracy.
§ 46

 1. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.
 2. Za dzień wolny, o którym mowa w ust.1 uznaje się dzień od godziny 6.00 do godziny 6.00 następnego dnia, chyba, że w regulaminie pracy określono inne godziny rozpoczęcia i zakończenia dnia wolnego.
§ 47
 
 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
  1a. Za pracę w godzinach nadliczbowych uznaje się także pracę wykonywaną ponad
  obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 39. (dodany przez Prot. Dod. Nr 3)
 2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
     1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
     2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
 3. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Zasady udzielania czasu wolnego reguluje Kodeks pracy.
 4. W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, obliczonego jak za pracę w godzinach nadliczbowych – z zastrzeżeniem ust. 1 - za czas przepracowany od początku okresu rozliczeniowego do dnia rozwiązania umowy o pracę.
 5. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt 2, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 200 godzin w roku kalendarzowym. (Prot. Dod. Nr 3)
§ 48

Na wniosek organizacji związkowych kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia informację rozliczenia godzin nadliczbowych po upływie przyjętego w jednostce organizacyjnej okresu rozliczeniowego.
§ 49
 
 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21.00 a 7.00.
 2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej określa regulamin pracy.
 3. Pracę w porze nocnej w systemie równoważnego czasu pracy, dopuszcza się najwyżej przez dwie kolejne noce.
 4. Postanowienie ust. 3 ma zastosowanie, gdy pracownik przepracował w porze nocnej co najmniej dwie godziny podczas zmiany.
     
§ 50

 1. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że w regulaminie pracy zostanie ustalona inna godzina.
 2. Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na trzy tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.
§ 51

Pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy, podczas zmiany przysługują przerwy w pracy w łącznym wymiarze 30 minut, z tym, że jedna z nich nie może być krótsza niż 15 minut. Przerwy te wlicza się do czasu pracy.
Zasady wprowadzania przerw określa się w regulaminie pracy.
Rozdział IX

Urlopy pracownicze

§ 52

 1. Pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy i przepisami odrębnymi.
 2. W roku kalendarzowym, w którym rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych lub przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, niezależnie od daty rozwiązania stosunku pracy.
 3. Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany pracownikowi zgodnie z planem urlopów uzgodnionym z organizacjami związkowymi.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu z wymiaru przysługującego pracownikowi w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
§ 53

 1. Pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy na stanowiskach pracy ( posterunkach ) czynnych nieprzerwanie przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia przysługuje w roku kalendarzowym dodatkowy urlop w wymiarze 8 dni roboczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy .
 2. Dodatkowy urlop, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu na stanowiskach pracy ( posterunkach ), na których suma regulaminowych i technologicznych przerw w pracy stanowiska ( posterunku ) nie przekracza 42 godzin w tygodniu.
 3. Dodatkowy urlop udzielany jest na zasadach urlopu wypoczynkowego z tym, że prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywa po upływie 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach  (posterunkach ), o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku ustania zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 i 2, trwającego co najmniej 1 miesiąc, przed upływem 6 miesięcy dodatkowy urlop udzielany jest w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w tym systemie.
 5. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3, zalicza się okres zatrudnienia przed dniem wejścia w życie Układu.
 6. Na pisemny wniosek pracownika w zamian za dodatkowy urlop, o którym mowa w ust.1 może być wypłacone wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Rozdział X

Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
§ 54

 1. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest zapewnić w szczególności:
     1) odpowiednie pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne,
     2) pracownikom zatrudnionym na otwartym terenie pomieszczenia do ogrzania się i suszenia odzieży,
     3) korzystanie z wody zdatnej do picia,
     4) środki utrzymania higieny osobistej oraz ręczniki bądź suszarki,
     5) bezpieczną drogę dojścia do miejsc wykonywania pracy na terenie działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz miejsc i pomieszczeń, o których mowa w pkt. 1 - 3.
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się odpowiednio do kierowników jednostek i komórek organizacyjnych oraz innych osób kierujących zespołami pracowników.
 
§ 55

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy regulują przepisy odrębne.
§ 56

 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, określone w przepisach odrębnych.
 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
 3. Rodzaje prac, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 14 do Układu.
 4. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.
 5. Rodzaje i zasady ustalania prac, przy których występują czynniki uciążliwe szkodliwe i niebezpieczne oraz zasady wypłacania dodatków za pracę w tych warunkach określa załącznik nr 9 do Układu.
§ 57

 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.
 2. Pracodawca jest obowiązany kierować pracowników na badania lekarskie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Rodzaje badań, terminy ich przeprowadzania oraz uprawnienia pracowników regulują przepisy odrębne.
 3. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom dostęp do zestawów pierwszej pomocy i bieżąco uzupełniać ich wyposażenie. Liczba, usytuowanie i wyposażenie zestawów powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 4. Pracodawca zapewnia nieodpłatnie pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych:
     1) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
     2) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.
  Zasady wydawania profilaktycznych posiłków i napojów określają przepisy odrębne.
 5. Pracodawca zapewnia pracownikom posiłki regeneracyjno-wzmacniające na zasadach określonych w załączniku nr 15. (uchylony mocą Prot. Dod. Nr 7)
§ 58

 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
 2. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy, określają przepisy odrębne.
 3. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za właściwy poziom i prawidłowy przebieg szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 59

 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobie posługiwania się tymi środkami.
 2. Rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, okres ich użytkowania, wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wykaz prac wymagających stosowania wyżej wymienionych środków ustala pracodawca na szczeblu Spółki w porozumieniu z organizacjami związkowymi będącymi stroną Układu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 3. Pracownikom może być przyznane prawo do odzieży identyfikacyjnej na podstawie przepisów odrębnych. Rodzaje i zasady stosowania odzieży identyfikacyjnej zostaną określone przepisami odrębnymi.
§ 60

Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany podejmować działania zmierzające do wyeliminowania warunków narażających pracowników na działania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.
§ 61

Pracodawca corocznie ustala wielkość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia i poprawę warunków pracy.
§ 62

 
Kierownik jednostki organizacyjnej tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 63

 1. W każdej jednostce organizacyjnej powołuje się komisję bezpieczeństwa i higieny pracy jako organ doradczy i opiniodawczy kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Zadania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy regulują przepisy odrębne.
 
§ 64

 1. W każdej jednostce organizacyjnej powinna działać społeczna inspekcja pracy, której wybór organizują zakładowe organizacje związkowe.
 2. Zakres działania społecznej inspekcji pracy regulują przepisy odrębne.
Rozdział XI

Działalność socjalna

§ 65

PKP PLK S.A. tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej funduszem według zasad określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).
§ 66

PKP PLK S.A. dokonuje obligatoryjnie zwiększenia funduszu, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
§ 67

Równowartość podstawowego odpisu rocznego, o którym mowa w art.5 ustawy jest przekazywana na odrębne rachunki bankowe jednostek organizacyjnych w terminach i wysokościach  jak niżej :
 1. 75 % kwoty stanowiącej równowartość odpisu rocznego w terminie do dnia 31 maja,
 2. 25 % kwoty stanowiącej równowartość odpisu rocznego w terminie do dnia 30  września.
§ 68

Szczegółowe zasady korzystania i gospodarowania środkami funduszu określają w oparciu o postanowienia ustawy zakładowe regulaminy funduszu świadczeń socjalnych.
Rozdział XII

Uprawnienia pracownicze
Uprawnienia do kolejowych świadczeń przejazdowych
(Prot. Dod. Nr .8)

§ 69

PKP PLK S.A. jest obowiązana wykupić uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników zatrudnionych:
 1. na czas nie określony, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
 2. na czas określony, nie krótszy niż 12 miesięcy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przy czym każda następna umowa na czas określony uprawnia do ulgowych świadczeń przejazdowych.
Pracownikom, emerytom i rencistom pobierającym emeryturę lub rentę, osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne oraz członkom ich rodzin, przysługują uprawnienia do ulgowych świadczeń  przejazdowych na zasadach określonych w PUZP.”
§ 70

 1. PKP PLK S.A. jako pracodawca wykupuje ulgowe świadczenia przejazdowe również dla następujących osób:

     
  1) emerytów pobierających emeryturę, o ile mają łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei przed dniem ustania stosunku pracy u pracodawcy w związku z przejściem na emeryturę,

     
  2) rencistów pobierających rentę, o ile mają łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei przed dniem ustania stosunku pracy u pracodawcy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub bez względu na okres pracy na kolei, o ile renta przysługuje wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, powstałej w związku z pracą na kolei,

     
  3) rencistów rodzinnych pobierających rentę rodzinną po osobach, o których mowa w pkt. 1-2  i  w § 69,

     
  4) członków rodzin :

     
     
  a) dzieci własnych osób, o których mowa w pkt. 1-2 i w § 69 oraz dzieci przysposobionych przez te osoby lub ich współmałżonków, jak również pasierbów i dzieci przyjętych w ramach rodziny zastępczej, pozostających na utrzymaniu tych osób – do czasu ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz studiujące w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,

     
     
  b) współmałżonków osób, o których mowa w pkt. 1-2 i w § 69, z zastrzeżeniem § 71.
 2. PKP PLK S.A. nie wykupuje uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych dla członków rodziny pracownika, który został zatrudniony w dniu wejścia w życie Układu lub po tym dniu, jak również w przypadku ustania stosunku pracy z tym pracownikiem w związku z jego przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 
§ 71

Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych wykupywane są przez PKP PLK S.A. na wniosek osoby wymienionej w § 69 i w § 70 pkt. 1-3, z tym że dla współmałżonków, o których mowa w § 70 pkt 4 lit. b) – po uiszczeniu przez wnioskodawcę 50% kwoty, za którą PKP PLK S.A. wykupiła to uprawnienie.
§ 72
 
 1. PKP PLK S.A. wykupuje uprawnienia do ulgi :

     
  1) 99 % – dla osób wymienionych w § 69 oraz w § 70 ust.1 w pkt. 1-3,

     
  2) 80 % – dla osób wymienionych w § 70 w ust.1 w pkt. 4.
  na zasadach, o których mowa w ust. 2 – 7.
 2. Minimalna opłata za przejazd uiszczana przez osobę, dla której PKP PLK S.A. wykupiła uprawnienia do ulgi, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez danego przewoźnika w danej klasie i w danej kategorii pociągu.
 3. Ulgowe świadczenia przejazdowe przysługują w klasie do której osoby, o których mowa w § 69 i w § 70 w ust.1, były uprawnione w dniu wejścia w życie Układu, wyłącznie w komunikacji krajowej – w  pociągach uruchamianych przez „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o., „PKP Intercity” spółka z o.o. i „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” sp. z o.o.  oraz PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o., z zastrzeżeniem  § 76 ust.1 i § 77.
 4. W pociągach kategorii EuroCity uruchamianych przez PKP Intercity Sp. z  o.o., uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych przysługują w klasie drugiej.
 5. Na przejazd pociągiem EuroCity, InterCity, ekspresowym, lub innym objętym dopłatą, wymagane jest uiszczenie dopłaty określonej w taryfie, a na przejazd w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia – nabycie biletu na miejsce sypialne lub do leżenia. Przy rezerwacji miejsc w pociągach objętych rezerwacją uruchamianych przez spółkę  PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., wymagane jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej, przewidzianej w Załączniku do Taryfy osobowej i bagażowej.
 6. Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w pociągach spółek :PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Intercity” Sp. z o.o. oraz PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. obowiązują do czasu utrzymania przez Skarb Państwa lub Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 51% (słownie pięćdziesiąt jeden proc.) głosów na Zgromadzeniu Wspólników (Akcjonariuszy, Udziałowców).
 7. Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w pociągach spółek : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” Sp. z o.o. i PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. obowiązują do czasu wdrożenia zintegrowanego biletu transportu zbiorowego , chyba że strony Układu postanowią inaczej.
           
§ 73

 1. Osoba, o której mowa w § 69 oraz w § 70 w ust.1 w pkt. 1-3, może wykupić na dany rok kalendarzowy maksymalnie dwie książeczki kuponowe – uprawniające do pobrania nieodpłatnie w kasie biletowej, po sześć biletów na każdą z nich, na przejazd pociągiem ekspresowym i InterCity w klasie, do której osoba ta jest uprawniona – ważną w danym roku kalendarzowym, na zasadach określonych w ust. 2 -5.
 2. Niewykorzystane kupony książeczek, o których mowa w ust.1, zachowują swoją ważność w roku następnym po roku kalendarzowym , na który zostały wykupione te książeczki.
 3. Książeczka kuponowa może być wykorzystana przez osobę, dla której PKP PLK S.A. wykupiła uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku pracownika, który został zatrudniony w dniu wejścia w życie Układu lub po tym dniu, jedna z książeczek kuponowych może być wykorzystana również przez osoby, o których mowa w § 70 w ust.1 w pkt.4.
 5. Na przejazd pociągiem, o którym mowa w ust.1, wymagane jest uiszczenie dopłaty określonej w taryfie.
§ 74

 1. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych wystawia PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na podstawie określonej odrębnie dokumentacji osoby uprawnionej, przekazanej przez PKP PLK S.A.
 2. Koszt wydania dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych pokrywa osoba uprawniona.

 1. Sprzedaż uprawnień do ulgowych przejazdów kolejami oraz wydawanie dokumentów poświadczających uprawnienia  realizuje podmiot wskazany przez przewoźników wykonujących kolejowe przewozy  pasażerskie.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może zrezygnować z prowadzenia  tej działalności, składając rezygnację w formie pisemnej, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, to jest do dnia 30 czerwca, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym rezygnacja została złożona.
 3. Przewoźnicy, działając wspólnie i w porozumieniu, mogą wycofać pełnomocnictwo udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, w terminie i na zasadach określonych w ust. 2, z jednoczesnym wskazaniem podmiotu, który przejmie  zadania podmiotu, któremu cofnięto pełnomocnictwo.
 4. Wydawanie dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów kolejami dokonywane jest na podstawie odrębnie określonej dokumentacji osoby uprawnionej, przekazanej przez pracodawców.
 5. Koszt wydania dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych pokrywa osoba uprawniona.”
  (Prot. Dod. Nr 7)
§ 75

Osoby, o których mowa w § 69 i w § 70 w ust.1, są uprawnione do przewiezienia nieodpłatnie rzeczy o masie do 30 kg pod ich opieką w wagonie pasażerskim.
§ 76

 1. Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie układu, który nie był uprawniony do ulgowych świadczeń przejazdowych, nabywa w dniu wejścia w życie Układu prawo do tych świadczeń w klasie drugiej, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Do pracownika, o którym mowa w ust.1, PKP PLK S.A. stosuje postanowienia, o których mowa w § 70 w ust.1. W tym przypadku przysługują uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w klasie drugiej.
§ 77

Pracownikowi, który został zatrudniony w dniu wejścia w życie Układu lub po tym dniu, przysługują uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w klasie drugiej.
§ 78

 1. Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie układu, który był uprawniony do ulgowych świadczeń przejazdowych i z którym stosunek pracy u danego pracodawcy uległ rozwiązaniu po dniu wejścia w życie Układu, a następnie w ciągu 30 dni od dnia jego rozwiązania ponownie nawiązał stosunek pracy z tym samym pracodawcą lub z innym pracodawcą, zachowuje ulgowe świadczenia przejazdowe w klasie, do której był uprawniony przed dniem wejścia w życie Układu.
 2. Do pracownika, o którym mowa w ust.1, pracodawca stosuje postanowienia, o których mowa w § 70 w ust. 1. W tym przypadku zachowuje się uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w klasie, przysługującej przed dniem wejścia w życie Układu.
§ 79

Strony Układu dokonają zmian regulacji o których mowa w § 69 – 78 w przypadku wprowadzenia zmian w PUZP w tym zakresie.
Uprawnienia do dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego

§ 80

Pracownicy mogą być objęci dodatkowym ubezpieczeniem emerytalnym na zasadach określonych przepisami odrębnymi.
Inne uprawnienia
 
§ 81
 
 1. Kierownik jednostki organizacyjnej zwraca pracownikowi koszty przejazdu związane z przemieszczaniem się w ciągu zmiany roboczej do wyznaczonego miejsca wykonywania  pracy, jeżeli nie zapewni własnego środka transportu :
     1) środkami komunikacji kolejowej w klasie drugiej z uwzględnieniem wykupionych uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych,
     2) innymi środkami transportu publicznego w przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji kolejowej.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej zwraca pracownikowi uzasadnione koszty przejazdu środkami komunikacji wymienionymi w ust. 1 pkt 1 i 2 w przypadku polecenia wykonywania pracy ( w przyjętym okresie rozliczeniowym ) na więcej niż trzech posterunkach (posterunkach nastawczych, stwierdzenia końca pociągu, strażnicach przejazdowych, posterunkach dyżurnego ruchu peronowego) położonych w różnych miejscowościach z uwzględnieniem miejsca zamieszkania pracownika.
 3. Zwrot kosztów przejazdu , o których mowa w ust.2 przysługuje za przejazdy do więcej niż trzech miejscowości.
 
§ 82

Kierownik jednostki organizacyjnej może skierować uprawnionego pracownika na turnus profilaktyczny lub rehabilitacyjny w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego finansowany przez pracodawcę w ramach posiadanych środków finansowych
Rozdział XIII

Wzajemne zobowiązania stron Układu

§ 83

Wzajemne zobowiązania stron Układu określa odrębne porozumienie.
Rozdział XIV

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 84

Pracodawca obowiązany jest zapoznać pracowników z treścią Układu oraz udostępnić do wglądu tekst Układu i wyjaśnić jego treść na każde żądanie pracownika.
§ 85

Pracodawca dostarcza niezbędną ilość egzemplarzy Układu do podległych jednostek organizacyjnych, a także organizacji związkowych.
§ 86
 
W sprawach spornych treść postanowień Układu wyjaśniają wspólnie jego strony.
§ 87

Strony Układu dokonują okresowych ocen jego funkcjonowania, nie rzadziej niż raz do roku. Pierwszej oceny Układu strony dokonają po upływie 6 miesięcy od dnia jego wejścia  w  życie.
§ 88
 
W sprawach nie unormowanych postanowieniami Układu stosuje się przepisy prawa pracy.
strona 2 z 3
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty w dniu 11 stycznia 2005r. w Warszawie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie - PDF
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści