Ordynacja wyborcza NSZZ Solidarność 4. - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”
ORDYNACJA WYBORCZA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku.
Ordynacja reguluje zasady:

tworzenia zakładowych komisji wyborczych
tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
porządku posiedzeń wyborczych
zgłaszania kandydatów
przeprowadzania wyborów poza zebraniem
tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty
Deklaracja programowa solidarności
strona 4 z 4
Wybory w regionalnym sekretariacie branżowym

§ 138

Kongres regionalnego sekretariatu branżowego tworzą delegaci wybrani zgodnie  z postanowieniami rozdziału XIV Ordynacji.
§ 139

 1. Kongres regionalnego sekretariatu dokonuje wyboru w kolejności:
     1) przewodniczącego rady regionalnego sekretariatu,
     2) pozostałych członków rady regionalnego sekretariatu,

     3) członków komisji rewizyjnej regionalnego sekretariatu.
 2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością, co oznacza, że niedokonanie wyboru przewodniczącego rady sekretariatu uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów a brak wyboru, co najmniej połowy  z zaplanowanej liczby członków rady sekretariatu uniemożliwia wybór komisji rewizyjnej sekretariatu.  
§ 140

Zastrzeżenia odnośnie wyborów, o których mówią §§ 137 i 139, kieruje się do regionalnej komisji wyborczej, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów.
Wybory w krajowej sekcji branżowej

§ 141

Walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej tworzą delegaci wybrani zgodnie  z postanowieniami rozdziału XIV Ordynacji.
§ 142

 1. Walne zebranie delegatów krajowej sekcji dokonuje wyboru w kolejności:
     1) przewodniczącego rady krajowej sekcji,
     2) pozostałych członków rady krajowej sekcji,
     3) członków komisji rewizyjnej krajowej sekcji,
 2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością, co oznacza, że niedokonanie wyboru przewodniczącego rady sekcji uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów, a brak wyboru, co najmniej połowy  z zaplanowanej liczby członków rady sekcji uniemożliwia wybór komisji rewizyjnej sekcji.
 3. Ponadto walne zebranie delegatów krajowej sekcji wybiera delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego. Wybory te mogą być przeprowadzone równolegle  z wyborami na funkcje wymienione w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
 4. Wyboru delegatów na kongres krajowego sekretariatu dokonuje się proporcjonalnie do liczby zrzeszonych w krajowej sekcji członków Związku. Liczbowy klucz wyborczy uchwala rada krajowego sekretariatu.
     
Wybory w krajowym sekretariacie branżowym

§ 143

Kongres krajowego sekretariatu branżowego tworzą delegaci wybrani zgodnie  z postanowieniami rozdziału XIV Ordynacji.
§ 144

 1. Kongres krajowego sekretariatu branżowego dokonuje wyboru w kolejności:
     
  1) przewodniczącego rady krajowego sekretariatu,
     
  2) pozostałych członków rady krajowego sekretariatu,  3) członków komisji rewizyjnej krajowego sekretariatu.
 2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością, co oznacza, że niedokonanie wyboru przewodniczącego rady sekretariatu uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów, a brak wyboru, co najmniej połowy  z zaplanowanej liczby członków rady sekretariatu uniemożliwia wybór komisji rewizyjnej sekretariatu.
 3. W skład rady krajowego sekretariatu branżowego wchodzą, oprócz członków wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, przewodniczący rad krajowych sekcji branżowych należących do danego sekretariatu.  
   
§ 145

Zastrzeżenia odnośnie wyborów, o których mówią §§ 142 i 144 kieruje się do Krajowej Komisji Wyborczej, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów.
Zasady obowiązujące przy wyborach władz i delegatów w branżowych jednostkach organizacyjnych Związku

§ 146

Wyborów władz sekcji i sekretariatów oraz delegatów, opisanych w niniejszym rozdziale Ordynacji, dokonuje się na zasadach zgodnych z postanowieniami Uchwały nr 1 XIX KZD.  
§ 147

 1. Przy wyborze przewodniczącego rady sekcji lub sekretariatu stosuje się odpowiednio reguły określone w poprzednich paragrafach. Jeżeli jednak po wyczerpaniu ustalonej liczby tur głosowań z uwzględnieniem § 135, wybór zgodnie z warunkami określonymi  w § 132 nie nastąpił – otwiera się nową listę kandydatów.
 2. Nową listę otwiera się na trwającym posiedzeniu lub, jeżeli walne zebranie delegatów sekcji lub kongres tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyć się nie później niż 14 dni od zamknięcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru. Po otwarciu nowej listy wybór przewodniczącego rady sekcji lub sekretariatu przeprowadza się zgodnie z postanowieniami poprzednich paragrafów.  
 
         
§ 148

Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, zgodnie z warunkami określonymi w § 132, a wybranych została ponad połowa członków rady sekcji lub sekretariatu lub komisji rewizyjnej, to pozostałe mandaty zostają nieobsadzone. W takim przypadku wybrana rada sekcji lub sekretariatu lub komisja rewizyjna liczy tylu członków, ile mandatów zostało obsadzonych. Uzupełnienie składu rady sekcji lub sekretariatu lub komisji rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów  i przeprowadzenia wyborów uzupełniających, co może nastąpić podczas trwającego posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu WZD sekcji lub kongresu.
§ 149

 1. Do każdej listy (wybranych kandydatów), oprócz wyborów przewodniczącego, można ustalić listę rezerwową. Na liście rezerwowej w pierwszej kolejności znajdują się ci kandydaci, którzy kandydowali do określonych funkcji związkowych będących przedmiotem głosowania i uzyskali w ostatniej turze ponad połowę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.
 2. O kolejności na liście rezerwowej decyduje liczba otrzymanych głosów w ostatniej turze wyborów. Przy równej liczbie głosów decyduje wynik z poprzednich tur głosowań w kolejności od przedostatniej do pierwszej. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, trzeba przeprowadzić w tym celu odrębne głosowanie, w którym decyzja zapada zwykłą większością głosów przy dwóch kandydatach, a w przypadku większej liczby kandydatów należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
 3. Walne zebranie delegatów sekcji lub sekretariatu może utworzyć listę rezerwową także  w wyniku odrębnych wyborów. W takim przypadku wybór listy rezerwowej odbywa się z zachowaniem reguł wyboru odpowiednich władz sekcji lub sekretariatu, co oznacza między innymi, że wybrany kandydat musi uzyskać ponad połowę oddanych głosów ważnych w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
 4. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej na mocy tej procedury, zajmują miejsca po kandydatach uzyskujących miejsca na liście rezerwowej zgodnie z postanowieniami ust. 1.
 5. Członek rady sekcji lub sekretariatu nie może być na liście rezerwowej komisji rewizyjnej   i odwrotnie.
§ 150

 1. Rada sekcji lub sekretariatu wybiera ze swojego grona prezydium, w czasie pierwszego posiedzenia, które winno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zakończenia walnego zebrania delegatów sekcji lub kongresu.
 2. Liczebność prezydium określa WZD sekcji lub kongres. Walne zebranie delegatów sekcji lub kongres może upoważnić radę sekcji lub sekretariatu do ustalenia liczby członków prezydium.
 3. Kandydatów do prezydium wraz z jednoczesnym określeniem wyodrębnionych funkcji,  w tym zastępcy lub zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika dla poszczególnych kandydatów zgłasza przewodniczący rady sekcji lub sekretariatu w liczbie zgodnej z postanowieniami ust. 2.
 4. Wybory do prezydium rady odbywają się w głosowaniach wyborczych, zgodnie z zasadami ogólnymi, w wyodrębnieniu każdej funkcji z osobna (tak jak listy cząstkowe). Wobec tego, że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba miejsc mandatowych, kandydat, który nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, przy czym głosów ważnych jest więcej niż nieważnych, nie zostaje wybrany.
 5. Odwołanie członka prezydium następuje na tych samych zasadach jak wybór, co oznacza między innymi, że wniosek o odwołanie może postawić wyłącznie przewodniczący rady sekcji lub sekretariatu.
 6. Zakończenie członkostwa w radzie sekcji lub sekretariatu następuje na zasadach ogólnych, z tym że zakończenie członkostwa w radzie stanowi jednocześnie zakończenie członkostwa w prezydium rady.
§ 151

 1. Posiedzenie konstytuujące komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący zebrania wyborczego po jego zakończeniu.
 2. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem rady sekcji lub sekretariatu.  
CZĘŚĆ IV

Krajowa Komisja Wyborcza

Rozdział XVII

KRAJOWA KOMISJA WYBORCZA

§ 152

 1. Komisja Krajowa pod koniec bieżącej kadencji ma obowiązek zorganizować wybory krajowych władz Związku. W tym celu Komisja Krajowa powołuje Krajową Komisję Wyborczą, wskazując jej przewodniczącego.
 2. KKW działa zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą KK.
 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami KKW bieżącą działalnością KKW kieruje jej Prezydium. Prezydium KKW tworzą przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków KKW, w tym jego zastępca lub zastępcy oraz sekretarz.
 4. KKW pełni swoje funkcje przez okres kadencji.
 5. KKW może powołać spoza swojego składu pełnomocników do nadzorowania zebrań  wyborczych.  
       
§ 153

Do zadań KKW należy:
 1. nadzorowanie wyborów regionalnych władz związkowych, władz krajowych struktur branżowych, w tym delegatów na WZD sekcji lub kongres oraz delegatów na KZD;
 2. sprawdzanie ankiet osobowych dołączonych do pisemnych zgłoszeń kandydatów oraz czuwanie nad prawidłowością wyżej wskazanych wyborów;
 3. prowadzenie rejestru wszystkich wybranych prawomocnie delegatów i elektorów na zebraniach wyborczych wymienionych w punkcie 1;
 4. prowadzenie rejestrów zgłoszonych pisemnie kandydatów do władz Związku  i przekazanie tych rejestrów komisji mandatowo-wyborczej podczas obrad KZD;
 5. nadzór nad wydawaniem mandatów delegatom na KZD, WZD sekcji, kongres;
 6. rozpatrywanie, w terminie 60 dni od daty wpływu, zastrzeżeń dotyczących wyborów, wymienionych w pkt. 1, zgłoszonych w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów oraz odwołań na podstawie § 87 ust. 2;
 7. stwierdzenie ważności przeprowadzonych wyborów władz wymienionych w punkcie 1;
 8. składanie sprawozdania ze swojej działalności na KZD.  
§ 154

 1. KKW ma prawo do:
     
  1) wglądu do wszystkich dokumentów związanych z wyborami nadzorowanymi przez KKW i sprawdzanie ich zgodności z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”,
     
  2) bezpośredniej kontroli czynności wyborczych przeprowadzanych na walnym zebraniu delegatów lub kongresie, w tym pracy komisji mandatowo-wyborczej  i skrutacyjnej.
     
  3) stwierdzania nieważności wyborów wymienionych w § 153 pkt 1, w wyniku rozpatrzenia odwołań, o których mowa w §§ 113, 145 oraz 153 pkt 6 lub z inicjatywy własnej KKW, w każdym czasie, podstawę stwierdzenia nieważności wyborów stanowi złamanie przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego.
 2. Członek lub pełnomocnik KKW w trakcie nadzorowania wyborów ma prawo zwrócić uwagę na niezgodność czynności wyborczych z prawem wewnątrzzwiązkowym, mogącą stanowić podstawę do unieważnienia wyborów.
§ 155

 1. Od decyzji KKW dotyczących wyborów przysługuje, w terminie 14 dniu od daty otrzymania decyzji KKW, odwołanie do Komisji Krajowej.
 2. Komisja Krajowa po rozpatrzeniu odwołania może zaskarżoną decyzję KKW utrzymać  w mocy lub zmienić. Decyzja Komisji Krajowej jest ostateczna.
CZĘŚĆ V

Postanowienia ogólne

Rozdział XVIII

ROZPOCZĘCIE KADENCJI

§ 156

 1. Zgodnie z postanowieniami § 36 ust. 2 i 3 Statutu początkiem kadencji władzy stanowiącej jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji.
 2. Początkiem kadencji władzy wykonawczej i władzy kontrolnej jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji. Dana władza jest uprawniona do odbycia swego pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, jeżeli dokonano wyboru co najmniej połowy jej członków, wybieranych przez władzę stanowiącą danej jednostki organizacyjnej.
 3. Kadencja prezydium danej władzy jest identyczna z kadencją tej władzy.
 4. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji.
§ 157

 1. Przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych wybrani na nową kadencję zostają członkami Komisji Krajowej od początku nowej kadencji. Do zakończenia bieżącej kadencji zachowują członkostwo w Komisji Krajowej dotychczasowi przewodniczący wyżej wymienionych władz.
 2. W sytuacji gdy dotychczasowy przewodniczący złoży pisemną rezygnację z członkostwa w Komisji Krajowej, jej członkiem zostaje nowo wybrany przewodniczący. Jeżeli jednak jest on członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, miejsce w Komisji Krajowej zostaje nieobsadzone do końca kadencji, chyba że złoży on rezygnację z członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Tę samą zasadę stosuje się do członków władz wykonawczych innych jednostek organizacyjnych Związku, którzy weszli w skład władzy wykonawczej na podstawie  § 35 ust.3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 ust. 6 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność”.
strona 4 z 4
XXI Krajowy Zjazd Delegatów Legnica, 29 sierpnia 2007 r.
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - PDF
Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność": 2017 rok - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści