Uchwała finansowa NSZZ Solidarność. - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Uchwała finansowa NSZZ „Solidarność”
UCHWAŁA FINANSOWA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”
Uchwała zawiera:
sposób podziału składki członkowskiej,
sposób rozliczania między Zarzadami Regionów a Komisją Krajową,
zasady wypłacania zasiłków statutowych i zasiłków,
sposób naliczania wynagrodzeń dla działaczy związkowych.
Uchwala Komisji Krajowej nr 9/19 w sprawie interpretacji §1 ust.1 lit.a uchwały nr 5 XIX KZD w sprawie działalności finansowej Związku
Deklaracja programowa solidarności
UCHWAŁA NR 5 XIX KZD  
 
ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

 
 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” ustala obowiązującą dla członków Związku wysokość miesięcznej składki członkowskiej, podział środków uzyskanych ze składki członkowskiej, ich przeznaczenie oraz maksymalne wynagrodzenie pracowników Związku pochodzących z wyboru.
Rozdział I
 
Składka członkowska i jej podział
 
 
§ 1
 
 
 1. Miesięczna składka członkowska wynosi:
     
  1/ dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%:
     
     a/ miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia  w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych, przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
     
     b/ pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych),
     
  2/ dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
     
     -   przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł;
     
     -   przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,
     
  3/ dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych:
     
     -   przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500 zł - 2 zł;
     
     -   przy świadczeniach powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 500 zł,
     
  4/ dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Dla osób wymienionych w ust.1 pkt 2 uzyskujących dochody wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dochód stanowiący podstawę wymiaru składki nie może być niższy niż dochód deklarowany do ubezpieczenia społecznego.
§ 2

 1. Władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może uchwalić wyższą składkę członkowską dla członków swojej organizacji, która nie może jednak przekroczyć 200 % składki określonej w § 1.
 2. Środki uzyskane z tytułu podniesienia składki członkowskiej, o których mowa w ust.1, pozostają w dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może, w wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego członka Związku, uchwalić dla niego niższy wymiar składki członkowskiej lub ją zawiesić na okres nie dłuższy niż 6miesięcy. Okres, na który udzielono zezwolenia na obniżenieskładki członkowskiej lub jej zawieszenie, może zostać wydłużony na wniosek ponownie złożony przez zainteresowanego członka Związku. Wnioski rozpatruje się indywidualnie. Kopie decyzji dotyczących obniżenia składki należy przekazywać dowłaściwego Zarządu Regionu.
§ 3

 1. Ustala się następujący podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej, pobieranej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
     1/ 60% środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 4,
     2/ 40%  środków - przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
        a) 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8 % pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej; na zasadach określonych w umowie zawartej przez Komisję Krajową z radą właściwego sekretariatu Komisja Krajowa przekazuje dodatkowo sekretariatom branżowym i Krajowemu Sekretariatowi Emerytów i Rencistów środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego rady tego sekretariatu przez ten sekretariat, uwzględniając maksymalne kwoty wynagrodzeń określone w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały,
        b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
        c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
 2. Dla środków, o których mowa w ust. 1 uzyskanych ze składki członkowskiej pobieranej w organizacjach działających w zakładach pracy chronionej ustala się następujący podział:
     1/ 85% środków - pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 4,
     2/ 15%  środków - przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 8%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
        a) 2% Komisji Krajowej,
        b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
        c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
 3. Całość środków uzyskanych ze składki członkowskiej wymienionej w § 1 ust.1 pkt. 3 i 4 pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z zastrzeżeniem postanowień ust.4 niniejszego paragrafu.
 4. Władza stanowiąca sekcji lub sekretariatu branżowego, może uchwalić wysokość składki należnej danej sekcji lub sekretariatowi od jednostek organizacyjnych Związku wchodzących w ich skład.
 5. Zasady dysponowania środkami regionalnego i Krajowego Funduszu Strajkowego określa odrębna uchwała KZD NSZZ "Solidarność".
§ 4

Walne zebranie delegatów regionu może postanowić o przeznaczeniu,w ramach środków  wymienionychw § 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 pkt. 1, regionalnych funduszy celowych, o których mowa w § 74 ust.4 Statutu. Decyzja o utworzeniu funduszu jest obligatoryjna dla wszystkich jednostek organizacyjnych Związku   wpisanych   do   regionalnego   rejestru   organizacji   zakładowychi międzyzakładowych.
Rozdział II

Zasiłki statutowe i zapomogi

§ 5

 1. Władza wykonawcza organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub podzakładowejwypłacaokreślone w Statucie zasiłki oraz zapomogi:
     1/  zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - członkowi Związku, na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone  martwe);  w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości,
     2/  zasiłek z tytułu adopcji dziecka – członkowi Związku na każde adoptowane dziecko,
     3/ zapomogaz tytułu śmierci  członka Związku – wypłacanaprzez organizację zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłegoczłonka Związku,
     4/ zapomogaz tytułu śmierci członka rodziny wypłacanawszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku  zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.
 2. Wysokość zasiłku oraz zapomóg wymienionych w ust. 1 ustala władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym że kwoty najniższe ustalone dla zasiłku oraz zapomógnie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości zasiłku oraz zapomóg statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.
 3. Określa się następujące zasady ustalania uprawnień do zasiłku i zapomóg wymienionych w ust. 1:
     1/ członek Związku nabywa prawa do zasiłkui zapomogipo 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ “Solidarność”, z wyłączeniem § 5 ust. 1pkt 3i 4,
     2/ uprawnienia do zasiłku oraz zapomógustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt  urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku - na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku,
     3/ wysokość wypłacanego zasiłku oraz zapomógustalana jest na dzień zaistniałego zdarzenia uprawniającego do zasiłku lub zapomogi,
     4/ w wyjątkowych przypadkach organizacja wypłacająca zasiłek lub zapomogę może przyznać prawo do zasiłku lub zapomogi z pominięciem zasad określonych w ust. 3 pkt. 1/ -4/.
 4. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa lub podzakładowana podstawie w §  69 ust.1 i 2 Statutu może realizować pomoc finansową (w tym zasiłek oraz zapomogi statutowe) za pośrednictwem systemu ubezpieczeniowego, przy czym wysokość świadczeń nie może być mniejsza od minimalnych wysokości zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.
§ 6

Oprócz zasiłku oraz zapomóg statutowych wymienionych w § 5 ust. 1 mogą być wypłacane członkom Związku (w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu zasady samowystarczalności finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku) zapomogi, których wysokość i zasady przyznawania uchwala władza wykonawcza danej organizacji.
Rozdział III

Wynagrodzenia pracowników Związku pochodzących z wyboru

§ 7

 1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Związku pochodzących z wyboru, ustalai finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego i Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości:
     1/ przewodniczącego:
        a/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego do 40 tys. członków - 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
        b/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego od 40 tys. do 100 tys. członków - 2,2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
        c/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego powyżej 100 tys. członków - 2,4-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzeniew sektorze przedsiębiorstw z  poprzedniego kwartału, włączniez wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
        d/   Komisji Krajowej – 2,9-krotne  przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
     2/  zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej - 0,9-krotnego wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji Krajowej,
     3/  zastępcy przewodniczącego zarządu regionu, zastępcy przewodniczącego rady krajowego sekretariatu branżowego oraz zastępcy przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 0,9-krotnego wynagrodzenia, odpowiednio: przewodniczącego zarządu regionu, przewodniczącego rady krajowego sekretariatu branżowego lub przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
     4/ pozostali członkowie prezydium Komisji Krajowej - 0,8-krotnego wynagrodzenia PrzewodniczącegoKomisji Krajowej,
     5/ pozostali członkowie prezydium zarządu regionu, członkowie prezydium rady krajowego sekretariatu branżowego oraz członkowie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 0,8-krotnego wynagrodzenia, odpowiednio; przewodniczącego zarządu regionu, przewodniczącego rady krajowego sekretariatu branżowego lub przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
 2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala się w wysokości wynagrodzenia członka prezydium Komisji Krajowe.
§ 8

W  przypadku  pełnienia  przez  członka  Związku  więcej  niż  jednej  funkcji  związkowej (pochodzącej z wyboru) przysługuje wynagrodzenie łącznie, za jeden pełny etat, ustalone według przysługującego dla danych funkcji limitu określonego w § 7.
Rozdział IV

Postanowienia ogólne

§ 9

Zarząd regionu zobowiązany jest do wypłaty zasiłku statutowego, w wysokości uchwalonej przez Komisję Krajową, osobie będącej członkiem podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, prowadzącej prawidłową gospodarkę finansową, a nieposiadającej środków na ich wypłatę.
§ 10

Podstawowe  jednostki  organizacyjne  Związku  mają  obowiązek  regulowania  składek otrzymanych zadany miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca, a zarządy regionów do końca miesiąca.
§ 11

Regiony, krajowe sekretariaty branżowe, Krajowy Sekretariat  Emerytów i Rencistów oraz Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków zobowiązane są przekazać do Komisji Krajowej sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej oraz zeznania podatkowego CIT-8 w terminie do 15 lipca każdego roku.
Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 12

 1. Ilekroć w uchwale mowa o podstawowej jednostce organizacyjnej Związku - należy przez to rozumieć organizacje wymienione w § 19 ust.1 i 4 Statutu.
 2. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące podstawowych jednostek organizacyjnych Związku obowiązują również organizacje podzakładowe, oddziałowe i wydziałowe, o których mowa w § 19 ust.6 i 7 Statutu, zarejestrowane w danym regionie.
§ 13

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały finansowej traci moc uchwała finansowa II KZD NSZZ “Solidarność” ze zmianami za wyjątkiem § 8, który staje się uchwałą XIX KZD ws. weryfikacji liczby delegatów.
§ 14

Zawarcie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. a) powinno nastąpić nie później niż wterminie 14 dni od dnia rozpoczęcia przez właściwą radę sekretariatu nowej kadencji.
§ 15

Uchwała wchodzi wżycie 1stycznia 2006 r., z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie od nowej kadencji Związku.


Wasilków, 13października 2005 r.
XIX Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”

Przewodnicząca Prezydium Zjazdu
Bożena Borys-Szopa
XIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
UCHWAŁA FINANSOWA NSZZ „Solidarność” : XIX Krajowy Zjazd Delegatów - Wasilków, 13 października 2005 r. - PDF
UCHWAŁA FINANSOWA NSZZ „Solidarność” : XIX Krajowy Zjazd Delegatów - Wasilków, 13 października 2005 r. - WORD
Uchwala Komisji Krajowej nr 9/19 w sprawie interpretacji §1 ust.1 lit.a uchwały nr 5 XIX KZD w sprawie działalności finansowej Związku - PDF
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści