Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ZLK Kraków 3 - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla pracowników "PKP Polskie Linie kolejowe S.A."
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW "PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A."
Tekst ze zmianami wprowadzonymi  8 protokołami dodatkowymi:
strona 3 z 3
§ 89

 1. W przypadku wystąpienia sporu związanego z wyjaśnieniem treści Układu, strony Układu powołują komisję rozjemczą składającą się z równej liczby swoich przedstawicieli.
 2. Każda ze stron Układu może wyznaczyć do komisji rozjemczej nie więcej niż pięciu przedstawicieli, wybranych przez podmioty reprezentujące każdą ze stron Układu, tj. stronę pracodawcy i stronę związkową.
 
§ 90

 1. Komisja rozjemcza zobowiązana jest do ustalenia jednolitego stanowiska w terminie jednego miesiąca od dnia jej powołania.
 2. W przypadku, gdy komisja rozjemcza nie przedstawi jednolitego stanowiska w terminie określonym w ust. 1, strony Układu przekazują sprawę do rozstrzygnięcia niezależnym arbitrom, których stanowisko przyjmą za wiążące.
 3. Powoływanie arbitrów odbywa się niezwłocznie, w następującym trybie:
     1) każda ze stron Układu wyznacza jednego arbitra,
     2) powołani przez strony Układu arbitrzy wskazują trzeciego arbitra, który przewodniczy zespołowi.
 4. Zespół arbitrów rozstrzyga sprawę większością głosów w terminie jednego miesiąca od dnia powołania przewodniczącego zespołu.
 5. Koszty związane z powołaniem arbitrów pokrywają strony Układu na warunkach wzajemnie ustalonych.
§ 91

 1. Układ rozwiązuje się:
     1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron Układu, w terminie ustalonym przez strony,
     2) z upływem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron Układu.
 2. Oświadczenie stron o rozwiązaniu Układu oraz wypowiedzenie Układu następuje w formie pisemnej.
§ 92

W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Układu, strony powinny niezwłocznie przystąpić do negocjacji w sprawie zawarcia nowego Układu.
§ 93
 
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie Układu nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych w zakresie odpowiedniego wykształcenia na zajmowanym stanowisku, zachowują to stanowisko:
 
 1. do czasu upływu terminu zastosowanego zwolnienia warunkowego,
 2. jeżeli w dniu wejścia w życie Układu ukończyli 50 lat życia i uzyskali uprzednio zwolnienie bezwarunkowe, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 
§ 94

 1. Układ zostaje zawarty na czas nie określony .
 2. Zmiany do Układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych.
 3. Akty wewnętrzne wydawane przez organy statutowe Spółki nie mogą naruszać postanowień niniejszego Układu.
§ 95

Układ obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki PKP PLK S.A.
§ 96

Wejście w życie Układu nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.
§ 97

Układ wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zarejestrowany.
 W imieniu :
 
Zarządu  Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 1. Tadeusz  Augustowski – Prezes Zarządu
 2. Andrzej Krawczyk – Członek Zarządu
 
W imieniu :
 
 1. Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych
 2. Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
 3. Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych
 4. Rady Głównej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
 5. Zarządu Głównego Związku Zawodowego Administracji PKP
 6. Prezydium Rady Krajowej Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego
 7. Międzyzakładowej Komisji Rejonowej Wolnego Związku Zawodowego Kolejarzy
 8. Rady Głównej Związku Zawodowego Dyspozytorów Polskich Kolei Państwowych
 9. Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei
 10. Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych
 11. Zarządu Związku Zawodowego Dyspozytorów Polskich Linii Kolejowych
 12. Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze
 13. Międzyzakładowej Komisji Związkowej Związku Zawodowego „KONTRA”
 14. Zarządu Komisji Międzyzakładowej Nr 355 Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. księdza Jerzego Popiełuszki
 15. Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kolejowych
 16. Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Iławie
 17. Krajowej Sekcji Kolejarzy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność 80”
 18. Rady Regionalnej Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Regionu Kujaw i Pomorza
 19. Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Eksploatacji i Diagnostyki
 20. Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Infrastruktury Transportu Kolejowego w Polsce
 21. Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Budowy, Utrzymania i Eksploatacji Dróg Żelaznych
 22. Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu
 23. Zarządu Związku Zawodowego Pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu
 24. Organizacji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
Załącznik nr 1
 
Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania
Objaśnienie skrótów zawartych w tabeli :
 
IR - Oddział Regionalny;ICR (Prot.Dod. Nr 5) IR (Prot. Dod.Nr 6) - Centrum Realizacji Inwestycji;
IY - Centrum Kolei Dużych Prędkości (Prot. Dod. Nr 6);
ID - Centrum Kierowania Przewozami ; Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym; (Prot. Dod.Nr 5)
IM - Zakład Maszyn Torowych ;
IG - Centrum Diagnostyki i Geodezji; Centrum Diagnostyki (Prot. Dod.Nr 5);
SOK - Straż Ochrony Kolei;
IZ - Zakład Linii Kolejowych.
  
Dla pracowników odbywających przygotowanie zawodowe ustala się wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania niższej o jedną kategorię niż przewidziana dla stanowiska, na które pracownik odbywa przygotowanie zawodowe.

Zasady stosowania tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania

 
 1. Tabela określa:
     1) stanowiska, na których wykonywane są czynności wynikające z przepisów organizacyjnych i innych przepisów szczególnych związane z eksploatacją i utrzymaniem kolei oraz czynności administracyjno – gospodarcze w Spółce,
     2) kategorie zaszeregowania,
     3) wymagany zakres kwalifikacji pod względem rodzaju i poziomu wykształcenia, egzaminów oraz stażu pracy wymaganych do zajmowania danego stanowiska,
     4) szczebel dodatku funkcyjnego.
 2. Zatrudnienie na stanowisku może nastąpić tylko wówczas, gdy stanowisko to jest przewidziane w tabeli stanowisk oraz w przepisach danej jednostki (komórki) organizacyjnej określającej organizację, strukturę, zadania, czynności i organizację pracy (regulaminy, instrukcje itp.).
 3. Jeżeli wymagania co do stażu pracy zostały określone w tabeli stanowisk jedynie liczbą lat, należy przez to rozumieć staż pracy, który daje pracownikowi teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności na stanowisku.
 4. Warunkiem wyznaczenia na podstawowe stanowisko jest odbycie przez pracownika przygotowania zawodowego, złożenie wymaganych egzaminów, posiadanie kwalifikacji określonych w tabeli i przepisach odrębnych oraz zdolności do wykonywania pracy poświadczonej zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia pracownika.
 5. Pracownik o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przyjmowany do pracy w Spółce, może być zwolniony od wymogu stażu pracy jeżeli posiada pełną przydatność do wykonywania czynności na danym stanowisku.
 6. Kierownik jednostki organizacyjnej, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić pracownika od wymagań kwalifikacyjnych  z zastrzeżeniem ust. 7 – 13.
 7. Zwolnienia od posiadania wykształcenia wyższego nie stosuje się przy obsadzie stanowiska „inżynier”.
 8. W odniesieniu do stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe określonych Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. transportu nie stosuje się zwolnień od wymogów kwalifikacyjnych.
 9. W odniesieniu do stanowisk, dla których ustalony został alternatywny wymóg wykształcenia ( np. wyższe lub średnie) nie stosuje się zwolnień od tych wymogów dla pracowników, którzy nie spełniają warunku posiadania niższego poziomu wykształcenia wymienionego alternatywnie.
 10. Odstępstwa od wymaganego stażu pracy, nie mogą naruszać określonych przepisami odrębnymi, minimalnych okresów przygotowania oraz stażu pracy.
 11. Decyzje o zwolnieniu pracownika od wymagań kwalifikacyjnych w zakresie odpowiedniego wykształcenia dotyczą stanowiska, na którym ma być zatrudniony.
 12. Zwolnienie w zakresie wykształcenia może być warunkowe lub bezwarunkowe i jest uzależnione od wieku pracownika, stażu pracy i przydatności do pracy na określonym stanowisku, z zastrzeżeniem ust.13.
 13. Zwolnienia w zakresie wykształcenia wyższego udziela Prezes Zarządu Spółki.
Załącznik nr 2

Tabela miesięcznych stawek
 
Przy ustalaniu tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia się m. in. :
 1. wyniki działalności gospodarczej i możliwości finansowe pracodawcy,
 2. zmiany zachodzące w poziomie i strukturze zatrudnienia,
 3. zmiany dokonywane w wewnętrznej strukturze wynagrodzeń, w tym w szczególności określanie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu łącznym itp.
   
Załącznik nr 3
 
Dodatek funkcyjny
 
 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyszczególnionych w tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiącej załącznik nr 1 do Układu
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od dnia jego zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do dodatku.
 3. Podstawę wymiaru stanowi najniższe wynagrodzenie.
 4. 1) Pracownikowi czasowo zastępującemu pracownika uprawnionego do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje począwszy od 31 dnia kalendarzowego nieprzerwanego pełnienia czasowego zastępstwa.
  2) Za okres do 30 dni kalendarzowych nieprzerwanego pełnienia czasowego zastępstwa dodatek funkcyjny nie przysługuje.
 5. Po zakończeniu czasowego zastępstwa pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego  z  ostatnim dniem, w którym zaprzestał pełnienie tych czynności.
 6. Pracownikowi, któremu powierzono stałe kierowanie zespołem pracowników liczącym co najmniej 3 osoby (1+2), a dla jego stanowiska Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania nie określa szczebla dodatku funkcyjnego, przysługuje dodatek funkcyjny według szczebla 1.
 7. Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego.
     
  SzczebelStawka w % od
  najniższego
  wynagrodzenia
  445 %
  335 %
  225 %
  115 %


 8. Tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego ustala Prezes Zarządu PKP PLK S.A. opierając się na zasadach określonych w ust. 3 i 7 zaokrąglając końcówki wartości pieniężnych do 1 zł. (do 0,49 - w dół, od  0,50 zł – w górę).
     
 
 
Załącznik nr 4
 
Premia

 W ramach środków na wynagrodzenia pracowników objętych Układem tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
 1. Fundusz premiowy tworzy kierownik jednostki organizacyjnej, w wysokości nie mniejszej niż 15 % środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej.
 2. Szczegółowe zasady stosowania premii w jednostce organizacyjnej określa regulamin premiowania uzgodniony z organizacjami związkowymi.
 3. Przy ustalaniu zasad stosowania premii  należy uwzględnić m.in.:
     1) obciążenie pracą,
     2) stopień trudności, uciążliwości wykonywanej pracy,
     3) stopień odpowiedzialności ,
     4) wykonywanie dodatkowych czynności.
Załącznik nr 5
 
Dodatek za staż pracy

 1. Pracownikowi za pracę na kolei przysługuje dodatek za staż pracy, zwany dalej „dodatkiem”.
 2. Dodatek wynosi 1,5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po roku pracy i wzrasta o 1,5% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 33 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
 4. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika, prawo do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego.
 5. Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie Układu, który w dniu 1 marca 1999r. był pracownikiem przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i przed tym dniem nabył prawo do dodatku w wysokości wyższej niż 33 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, zachowuje procentowy wymiar tego dodatku w dotychczasowej wysokości, bez prawa do dalszego jego wzrostu.
 6. Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie Układu, który przed tym dniem, nabył prawo do dodatku w wysokości niższej niż 33 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, zachowuje procentowy wymiar tego dodatku z prawem do dalszego jego wzrostu, aż do osiągnięcia 33 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Załącznik nr 6

Deputat węglowy
 
 1. Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 3,6 tony węgla kamiennego, w formie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w ratach miesięcznych.
 2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę.
 3. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego po roku pracy  na kolei.
 4. Ekwiwalent pieniężny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu pieniężnego.
 5. Na wniosek pracownika, ekwiwalent pieniężny za czwarty kwartał danego roku wypłacany jest jednorazowo we wrześniu.
 6. Warunkiem dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 5 jest złożenie pisemnego oświadczenia pracownika o posiadaniu kuchni węglowej lub ogrzewania węglowego i przewodów kominowych.
 7. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem danego roku, pracownik, o którym mowa w ust. 5, zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconego ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Postanowienia ust. 7 nie obowiązują w przypadku śmierci pracownika.
 9. W dniu wejścia w życie Układu ekwiwalent pieniężny wynosi 164 zł miesięcznie.
               
Załącznik nr 7

Fundusz nagrodowy

 Fundusz nagrodowy tworzony jest corocznie poprzez wydzielenie 0,05 % środków na wynagrodzenia określonych w budżecie Spółki.
 1. Fundusz nagrodowy przeznaczony jest na indywidualne nagrody dla  pracowników Spółki za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
 2. Uruchomienie wypłaty z funduszu nagrodowego następuje na umotywowany pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 3. Dysponentem funduszu nagrodowego jest Prezes Zarządu Spółki.
 4. Środki funduszu nagrodowego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
       
Załącznik nr 7a

Premia za realizację zadań inwestycyjnych

 1. W ramach środków własnych, ujętych w Rocznym planie działalności gospodarczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarząd Spółki może określić roczny limit środków na dodatkową premię dla pracowników biorących udział w procesie inwestycyjnym, zwaną dalej premią za realizację zadań inwestycyjnych.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być refundowane przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 3. Premią, o której mowa w ust. 1, objęci są pracownicy jednostek organizacyjnych Spółki biorący udział w procesie inwestycyjnym.
 4. Premia za realizację zadań inwestycyjnych ma charakter uznaniowy, motywacyjny i indywidualny.
 5. Szczegółowe zasady tworzenia funduszu premiowego i stosowania premii określa regulamin premii za realizację zadań inwestycyjnych.
 6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5, ustala Zarząd PKP PLK S.A. w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi będącymi stroną Układu.”
           
(Prot. Dod. Nr 5),
Załącznik nr 8
 
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 
 1. Pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
     1) 100% wynagrodzenia wynikającego ze stawki godzinowej osobistego zaszeregowania pracownika za każdą nadliczbową godzinę pracy w dobie, z zastrzeżeniem pkt.2,
     2) 200% wynagrodzenia wynikającego ze stawki godzinowej osobistego zaszeregowania pracownika za każdą nadliczbową godzinę pracy, przypadającą w niedziele i święta.
 2. Dodatek, o którym mowa w ust.1 nie przysługuje, jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej :
     1) na pisemny wniosek pracownika, udzielił mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę w godzinach nadliczbowych, (Prot. Dod. Nr 3)
     2) bez wniosku pracownika, udzielił mu czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
 3. Pracownikowi za każdą godzinę pracy, wykonywaną w normalnym czasie pracy w niedziele i święta , przysługuje – oprócz normalnego wynagrodzenia  - dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającej z jego osobistego zaszeregowania.
 4. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej, w wysokości 25 % stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
   
Załącznik nr 9

Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
uciążliwych i niebezpiecznych
 
 1. Pracownikowi za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, przysługuje dodatek w wysokości :
     1) 12 % stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
     2) 12 % stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - za prace wykonywana warunkach niebezpiecznych,
     3) 6 % stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych.
 2. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych , pracownikowi przysługuje jeden dodatek  w wyższej stawce.
 3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych ( lub uciążliwych) oraz niebezpiecznych pracownik zachowuje prawo do obydwu dodatków.
 4. Dodatek przysługuje do czasu likwidacji narażenia, zagrożenia lub uciążliwości .
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do stałego podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania warunków szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.
 6. Do prac uznanych za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia zalicza się prace wykonywane w warunkach przekroczenia dopuszczalnych stężeń i norm dopuszczalnych natężeń potwierdzone wynikami badań  - wymienionych  w aktach wykonawczych do Kodeksu Pracy.
 7. Do prac uznanych za prace wykonywane w warunkach niebezpiecznych zalicza się prace przy których występuje ryzyko ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika.
 8. Kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z komisją bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie oceny ryzyka zawodowego ustala wykaz prac, za które przysługuje dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych.
  Wykaz ten powinien zawierać:
     - wyszczególnienie rodzajów prac przy których występuje ryzyko ciężkiego uszkodzenie lub śmierci pracownika;
     - określenia zagrożeń przy każdym z rodzajów tych prac.
 9. Do prac uznanych za uciążliwe zalicza się następujące prace związane z  występowaniem czynnika uciążliwego, którego oddziaływanie może utrudniać pracę lub obniżać zdolność do jej wykonywania, nie powodując jednocześnie trwałego pogorszenia stanu zdrowia pracownika:
     1) wykonywane w pomieszczeniach pozbawionych światła dziennego,
     2) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych,
     3) prace w maskach przeciwgazowych i aparatach tlenowych,
     4) w wymuszonej pozycji ciała, określonej w sprawozdawczości statystycznej warunków pracy,
     5) wykonywane w temperaturach niższych niż -10°C,
     6) na posterunkach nastawczych ,
     7) prowadzenie pojazdów trakcyjnych, ciężkich maszyn do robót torowych i drezyn motorowych.
 10. Wykaz prac wymienionych w ust.9 pkt 4 ustala kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z komisją bezpieczeństwa i higieny pracy.
 11. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych wypłaca się za każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach.

  W odniesieniu do prac wykonywanych w warunkach uciążliwych wymienionych w ust. 9 pkt 2,4,5 dodatek przysługuje po przepracowaniu w tych warunkach minimum 4 godzin w zmianie roboczej, a w ust.9 pkt 1 – po przepracowaniu minimum 4 godzin w  porze dziennej w tych warunkach.

  Kobietom w ciąży pracującym przy obsłudze monitorów ekranowych dodatek wypłaca się za każdą przepracowaną godzinę.
Załącznik nr 10
 
Wynagrodzenie
za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną

 1. Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającą łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (dodane Prot. Dod. Nr 4), pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w następującej wysokości :
     1) 80 % wynagrodzenia - przy stażu pracy do 5 lat,
     2) 85 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 5 lat do 10  lat,
     3) 90 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 10 lat do 15  lat,
     4) 95 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 15 lat do 20  lat
     5) 100 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 20 lat.
 2. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, w okresie wskazanym w ust. 1 pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
 3. Do stażu pracy, o którym mowa w ust.1, zalicza się pracę na kolei.
 4. W przypadku osiągnięcia przez pracownika stażu pracy uzasadniającego przyznanie wynagrodzenia w wyższym wymiarze w ciągu miesiąca kalendarzowego, podwyższone wynagrodzenie wypłacane jest za wszystkie dni niezdolności do pracy w miesiącu,  w którym pracownik nabył te uprawnienia .
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 6. Postanowienia ust. 1 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia,  dotyczą niezdolności  do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.
  (ust. dodany Prot. Dod. Nr 4)
 7. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w ust.1, trwającej łącznie od 15 do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi który ukończył  50 rok życia  przysługuje  prawo do dodatku  uzupełniającego do zasiłku chorobowego. Kwota dodatku uzupełniającego, wypłacanego ze środków pracodawcy, stanowi różnicę między odpowiednim do stażu pracy wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1, a przysługującym zasiłkiem chorobowym.
  (ust. dodany Prot. Dod. Nr 4)
Załącznik nr 11
 
Dodatek wyrównawczy

 1. Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek okoliczności wynikających z art. 179 i art. 230 - 231 Kodeksu pracy.
 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pracownika - a w przypadku pracownicy, o której mowa w art. 179 Kodeksu pracy również zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy - powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownik ma prawo do :
     1) zachowania posiadanego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającegoz przyznanej kategorii zaszeregowania,
     2) dodatku wyrównawczego, w wysokości i przez okres wynikający z postanowień art. 179 i art. 230 - 231 Kodeksu pracy oraz przepisów wydanych na podstawie art.297 Kodeksu pracy.
 3. Jeżeli pracownik, o którym mowa w art. 230 - 231 Kodeksu pracy, po okresie pobierania dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ust. 2  pkt. 2 nie osiągnął wynagrodzenia z okresu poprzedzającego przeniesienie, to do czasu osiągnięcia tego wynagrodzenia przysługuje mu dodatek wyrównawczy w następującej wysokości:
     1) po 20 latach pracy – 60 % utraconej kwoty wynagrodzenia,
     2) po 25 latach pracy – 70 % utraconej kwoty wynagrodzenia,
     3) po 30 latach pracy – 80 % utraconej kwoty wynagrodzenia,
     
  4) po 35 latach pracy – 90 % utraconej kwoty wynagrodzenia.
 4. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 3, wlicza się okresy pracy na kolei.
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany – na podstawie orzeczenia lekarskiego, wydanego w trybie przepisów odrębnych – przenieść do innej odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny czasowo lub trwale do wykonywania dotychczasowej pracy, z przyczyn innych niż wynikające z ust.1.
   
Załącznik nr 12

Nagrody jubileuszowe
 
 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za pracę na kolei, zwana dalej „nagrodą”.
 2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
 3. 1) Podstawę wymiaru nagrody stanowi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika, przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody, z zastrzeżeniem ust. 14.
  2) Dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 3 podstawę wymiaru nagrody stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PKP PLK S.A. w czwartym kwartale poprzedniego roku, przy czym nie może ono być niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PKP PLK S.A. w miesiącu, w którym pracownik nabywa prawo do nagrody, z zastrzeżeniem ust. 14.
  (dodane Prot. Dod. Nr 3)
 4. Za dzień nabycia prawa do nagrody uważa się ostatni dzień okresu pracy uprawniającego do nagrody.
 5. Nagroda przysługuje po przepracowaniu niżej wymienionych okresów, w następującej wysokości:
     1) po 15 latach   -   100 % podstawy wymiaru,
     2)
  po 20 latach   -   200 % podstawy wymiaru,
     3)
  po 25 latach   -   300 % podstawy wymiaru,
     4)
  po 30 latach   -   400 % podstawy wymiaru,
     5)
  po 35 latach   -   500 % podstawy wymiaru,
     6)
  po 40 latach   -   600 % podstawy wymiaru,
     7)
  po 45 latach   -   700 % podstawy wymiaru.
     8) po 50 latach   -   800% podstawy wymiaru.

 6. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 7. Nagrodę wypłaca się w najbliższym po dniu nabycia uprawnienia terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy.
 8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, prawo do tej nagrody przysługuje w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 9. Pracownikowi, który w dniu udokumentowania dodatkowych okresów pracy nabył prawo do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
 10. Pracownikowi, który w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia prawa do nagrody niższej, udokumentuje dodatkowe okresy zatrudnienia uprawniające go do nagrody wyższej, nagrodę niższą wypłaca się w terminie określonym w ust.7, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę pomiędzy kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
 11. Pracownikowi, który nabywa prawo do nagrody w okresie zaliczanym do okresu pracy u pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów, nagrodę wypłaca się bezpośrednio po podjęciu pracy u pracodawcy, z zastrzeżeniem ust.12.
  Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
 12. W przypadku nie podjęcia pracy u pracodawcy przez pracownika, o którym mowa w ust. 11, za podstawę obliczenia nagrody należy przyjąć ostatnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika u pracodawcy z uwzględnieniem regulacji wynagrodzeń. Datą wymagalności nagrody jest dzień ustania stosunku pracy u pracodawcy.
 13. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu wejścia w życie Układu, który przed tym dniem nabył prawo do nagrody u pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z uwzględnieniem innych okresów niż określone w ust. 1, wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M. P. Nr 44, poz. 358), a także wymienionych we wcześniejszych przepisach oraz na podstawie indywidualnych decyzji, przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród wlicza się także te okresy, z zastrzeżeniem ust. 14.
 14. Podstawę wymiaru nagrody za okresy, o których mowa w ust. 13, stanowi 50 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, przysługującego w dniu nabycia prawa do nagrody podstawy wymiaru nagrody, określonej w ust. 3.
  (Prot. Dod. Nr 3)
 15. Pracownik, który podjął zatrudnienie u pracodawcy po dniu wejścia w życie Układu, nabywa prawo do nagrody na zasadach określonych w ust. 1-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy u pracodawcy, nie zrzeszonego w Związku Pracodawców Kolejowych.
 
Załącznik nr 13
 
Odprawa rentowa lub emerytalna
 
 1. Pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę przysługuje odprawa pieniężna, zwana dalej „odprawą”.
 2. Do okresów, od których zależy wysokość odprawy zalicza się pracę na kolei, z zastrzeżeniem ust.10.
 3. 1) Podstawę wymiaru odprawy stanowi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika, przysługujące w dniu ustania stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 9.
     2) Dla pracowników wymienionych w § 1 ust.3 podstawę wymiaru odprawy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PKP PLK S.A. w czwartym kwartale poprzedniego roku, przy czym nie może ono być niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PKP PLK S.A. w miesiącu, w którym pracownik nabywa prawo do odprawy.
     3) Postanowienia pkt.2 stosuje się również do Członków Zarządu Spółki, chyba, że organ właścicielski postanowi inaczej.
 4. Odprawa przysługuje po przepracowaniu niżej wymienionych okresów i  wynosi :
     1) do 10 lat włącznie    -   100 % podstawy wymiaru lub 150 % podstawy wymiaru w przypadku, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
     2)
  po 10 latach pracy   -   150 % podstawy wymiaru,
     3)
  po 11 latach pracy   -   160 % podstawy wymiaru,
     4)
  po 12 latach pracy   -   170 % podstawy wymiaru,
     5)
  po 13 latach pracy   -   180 % podstawy wymiaru,
     6)
  po 14 latach pracy   -   190 % podstawy wymiaru,
     7)
  po 15 latach pracy   -   200 % podstawy wymiaru,
     8)
  po 16 latach pracy   -   220 % podstawy wymiaru,
     9)
  po każdym następnym roku pracy procentowy wskaźnik podstawy wymiaru odprawy wzrasta o 20 %, aż do osiągnięcia po 50  latach pracy 900 % podstawy wymiaru.

 5. Odprawa nie może być niższa niż jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w dniu ustania stosunku pracy.
 6. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do odprawy, jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 7. Pracownik nabywa prawo do odprawy w dniu ustania stosunku pracy.
 8. Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.
 9. Pracownikowi przechodzącemu na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, którego stosunek pracy ustał w ostatnim dniu zaliczanym, na podstawie odrębnych przepisów, do okresu pracy na kolei, za podstawę wymiaru odprawy należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze jakie przysługiwało pracownikowi bezpośrednio przed tym okresem, z uwzględnieniem regulacji wynagrodzeń.
 10. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu wejścia w życie Układu, który był pracownikiem przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”  w dniu 1 marca 1999 r., do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się również okresy pracy u innych pracodawców, nie zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, z tym że okresy te liczy się przyjmując 1 rok pracy u tych pracodawców za pół roku pracy na kolei.
           
Załącznik nr 14

Rodzaje prac, które powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby

Oprócz prac wymienionych w odrębnych przepisach do prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby – w celu zapewnienia asekuracji zalicza się:
 1. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
 2. Prace wykonywane na wysokości dwóch metrów i powyżej, w przypadkach w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
 3. Prace związane z odchwaszczaniem przy zastosowaniu środków I klasy toksyczności.
 4. Prace przy utrzymaniu i naprawach urządzeń będących pod napięciem 230 V i powyżej.
 5. Prace przy utrzymaniu i naprawie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności, energetyki oraz detekcji stanów awaryjnych taboru w torach, po których odbywa się ruch pociągów lub praca manewrowa, jeżeli wykonywana praca wymaga przebywania w skrajni taboru.
 6. Prace przy utrzymaniu i naprawie rozjazdów.
 7. Prace przy odśnieżaniu rozjazdów.
 8. Prace, wyposażonych w broń funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei wykonywane w terenie.
             
(załącznik uchylony mocą Prot. Dod. Nr 7)
Załącznik nr 15

Zasady przyznawania posiłków regeneracyjno – wzmacniających
 
 1. Posiłek regeneracyjno- wzmacniający wydawany jest w okresie od 1 listopada danego roku do 31 marca następnego roku pracownikom wykonującym przez minimum 4 godziny dziennie prace:

     
  1)na otwartej przestrzeni oraz w wiatach i halach nie posiadających ogrzewania,
     
  2)  w pomieszczeniach stałej pracy, w których temperatura  jest niższa niż 140 C.
 2. Posiłek regeneracyjno - wzmacniający wydawany jest w okresie całego roku pracownikom wykonującym przez minimum 4 godziny dziennie prace:
     1) związane z diagnostyką, konserwacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej na otwartej przestrzeni,

     
  2) na posterunkach nastawczych, posterunkach stwierdzenia końca pociągu, strażnicach przejazdowych oraz posterunkach dyżurnego ruchu peronowego,
     
  3) związane z ochroną mienia kolejowego na otwartej przestrzeni,
     
  4) związane z usuwaniem skutków awarii na otwartej przestrzeni,
     
  5) związane z obsługą ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, samojezdnych ciężkich maszyn torowych, drezyn motorowych, suwnic, żurawi, podnośników i platform hydraulicznych.
 3. W każdej jednostce organizacyjnej, w której występują prace wymienione w ust. 1 i 2 zostanie ustalony wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje posiłek regeneracyjno-wzmacniający.
 4. Posiłek regeneracyjno - wzmacniający wydawany jest w postaci jednego dania gorącego dziennie. Przy braku możliwości wydawania posiłków w takiej postaci, ze względów organizacyjnych bądź z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, pracodawca zapewnia:
     -   korzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych lub
     
  -   przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.
 5. Posiłek regeneracyjno - wzmacniający przysługuje wyłącznie w dniach wykonywania prac wymienionych w ust. 1 i 2.
 6. W przypadku niewykorzystania uprawnienia do posiłku regeneracyjnowzmacniającego ekwiwalent pieniężny nie przysługuje.
 7. Wartość posiłku regeneracyjno-wzmacniającego nie może być wyższa od wartości posiłku profilaktycznego, liczonej w cenach brutto.
 8. Odpłatność pracownika za posiłek, liczona od jego wartości w cenach brutto, wynosi 40%.
 9. W przypadku zbiegu uprawnień do posiłku profilaktycznego i regeneracyjno- wzmacniającego, pracownikowi przysługuje tylko posiłek profilaktyczny.
 10. Pracownik może zrezygnować z przysługującego mu prawa do posiłku regeneracyjno - wzmacniającego. W tym celu powinien złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
           
Załącznik nr 16
 
Gratyfikacja dla odchodzących na świadczenie przedemerytalne

 1. Pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do świadczenia przedemerytalnego, którego stosunek pracy ustał z przyczyn dotyczących zakładu pracy przysługuje gratyfikacja pieniężna, zwana dalej „ gratyfikacją”.
 2. Do okresów, od których zależy wysokość gratyfikacji zalicza się pracę na kolei, z zastrzeżeniem ust.6.
 3. 1) Podstawę wymiaru gratyfikacji stanowi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika, przysługujące w dniu ustania stosunku pracy.
  2) Dla pracowników wymienionych w § 1 ust.2 i 3 podstawę wymiaru gratyfikacji stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PKP PLK S.A. w czwartym kwartale poprzedniego roku , przy czym nie może ono być niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PKP PLK S.A. w miesiącu, w którym pracownik nabywa prawo do gratyfikacji.
 4. Gratyfikacja przysługuje po przepracowaniu niżej wymienionych okresów pracy i wynosi:
     1) po 30 latach pracy   -   150% podstawy wymiaru,
     2) po 31 latach pracy   -   160% podstawy wymiaru,
     3) po 32 latach pracy   -   170% podstawy wymiaru,
     4) po 33 latach pracy   -   180% podstawy wymiaru,
     5) po 34 latach pracy   -   190% podstawy wymiaru,
     6) po 35 latach pracy   -   200% podstawy wymiaru,
     7) po każdym następnym roku pracy procentowy wskaźnik podstawy wymiaru gratyfikacji wzrasta o 10%.
 5. Pracownik nabywa prawo do gratyfikacji w dniu udokumentowania prawa do świadczenia przedemerytalnego z terminem wypłaty określonym niniejszym Układem.
 6. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu wejścia w życie Układu, który był pracownikiem przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w dniu 1 marca 1999r., do okresów pracy uprawniających do gratyfikacji wlicza sięrównież okresy pracy u innych pracodawców, nie zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, z tym,  że okresy te liczy się przyjmując 1 rok pracy u tych pracodawców za pół roku pracy na kolei.
 7. Pracownik, któremu wypłacono gratyfikację jest obowiązany do jej zwrotu w jednostce organizacyjnej PKP PLK S.A. w razie ponownego podjęcia zatrudnienia w Spółkach zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
 
Załącznik nr 17

Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników

 1. Pracownik może podnosić kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne w formach szkolnych i pozaszkolnych określonych przepisami odrębnymi na podstawie:
     1) skierowania kierownika jednostki organizacyjnej,
     2) bez skierowania kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Kierowanie na naukę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia ogólnego odbywać się będzie według następujących kryteriów:
     1) uzasadnione potrzeby pracodawcy,
     2) wymóg posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych ( wykształcenia ) na danym stanowisku od posiadanych przez pracownika,
     3) co najmniej 1 rok pracy w PKP PLK S.A.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej może na wniosek pracownika przyznać mu świadczenie w postaci częściowego udziału w ponoszeniu opłat za naukę.
 4. Wysokość świadczenia o którym mowa w ust. 3 uzależniona jest od posiadanych przez pracodawcę środków finansowych. Wysokość tego świadczenia w formach szkolnych, może być ponadto uzależniona od  uzyskanych przez pracownika ocen.
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej może przyznać pracownikowi inne dodatkowe świadczenia określone przepisami wydanymi przez  ministra do spraw edukacji.
 6. Pracownik, który otrzymał świadczenia, o których mowa w ust.3 i 5 zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez kierownika jednostki organizacyjnej w przypadkach określonych przepisami odrębnymi lub umową cywilno – prawną.
 7. Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania kierownika jednostki organizacyjnej, przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie z części dnia pracy, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym przepisami wydanymi przez ministra do spraw edukacji.
 8. Pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania kierownika jednostki organizacyjnej, może być na wniosek pracownika udzielony urlop bezpłatny lub zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej i pracownikiem.
Protokół dodatkowy nr 1 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 9 sierpnia 2006 r.
Protokół dodatkowy nr 2 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 7 stycznia 2008 r.
Protokół dodatkowy nr 3 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 14 lipca 2008 r.
Protokół dodatkowy nr 4 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 9 czerwca 2009 r.
Protokół dodatkowy nr 5 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 12 kwietnia 2010 r.
Protokół dodatkowy nr 6 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 7 lipca 2010 r.
Protokół dodatkowy nr 7 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 9 czerwca 2011 r.
Protokół dodatkowy nr 8 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 1 lipca 2011 r.
Protokół dodatkowy nr 9 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie kolejowe S.A." zawarty 20 czerwca 2012 r.
Protokół dodatkowy nr 10 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 27 czerwca 2014 r.
Porozumienie wprowadzające z 7 listopada 2014 r.
Protokół dodatkowy nr 11 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty 7 listopada 2014 r.
Protokół dodatkowy nr 12 do Zakładowego Układu Zbioowego Pracy dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe Spólka Akcyjna" zawarty w dniu 06 czerwca 2016 r.
Protokół dodatkowy nr 13 do ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty 23 grudnia 2016 r.
Protokół dodatkowy nr 14 do ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty 27.03.2018 r.
strona 3 z 3
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." zawarty w dniu 11 stycznia 2005r. w Warszawie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie - PDF
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarty w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści